Tooltip container
Hovudpersonen

Den gode soldat Švejk

Hovudpersonen Change languageChange language

Institusjonar

Romanen på nettŠvejk MuseumBibliografieFacebookŠvejk CentralBlogReisedagbokKontakt

Mariánská kasárna i Budějovice, heimeforlegninga til Švejk sitt Infanterieregiment Nr. 91 fram til 1. juni 1915.

Den gode soldat Švejk nemner eit stort tal institusjonar og firma, offentlege som private. Desse var fram til 15. september 2013 kategorisert som 'Stader', noko som berre delvis gjev meining ettersom denne typar einingar ikkje for evig er knytte til eit bestemt geofrafiske punkt slik som t.d byar, fjell og elvar er. Dei fyrste vert difor skilde ut i denne samleseksjonen som innheld m.a. militære og sivile institusjonar (inkludert hæreiningar som regiment osb.), hotell, skjenkestader, aviser og tidskrift.

Grenseoppgangen mod stadsdatabasen er rettnok litt uklår, men eg prøver i denne seksjonen å ta med emne som rettnok kan plasserast geografisk, men som ikkje er bundne til eit bestemt geografisk punkt. Difor vil Praha og Wien framleis høyra til stadsdatabasen, desse har faste koordinatar. Ein institusjon derimot kan gjerne kan byta tilhaldsstad, og døme på dette er Odvodní komise og Kriegsministerium.

Namna er fargekoda etter rolla dei har i forteljinga, vist med fylgjande døme: U kalicha som ein stad der handlinga føregår, K.u.k. Kriegsministerium omtala av forfattaren, Pražské úřední listy som del av ein i dialog, og Stoletá kavárna nemnd i ei anekdote.

Visningsalternativ

Stader vist: 250 av 250>> Institusjonar liste over institusjonar som er omtala i romanen (250) Syn alle
>> I. Bak fronten
>> II. Ved fronten
Index Back Forward III. Det ærerike samanbrotet Hovudpersonen

1. Gjennom Ungarn

Kriegskalenderen flag
Wikipedia de KartSøk

Kriegskalender er nemnd av forfattaren når han kommenterer Feldoberkurat Ibl si feltmesse før marsjbataljonen til Švejk si avreise frå Bruck. Han noterer at messa tydelegvis er henta frå krigskalenderar.

Bakgrunn

Kriegskalender viser i konteksten til Den gode soldat Švejk uomtvisteleg til "Der Soldatenfreund. 1915 Kalender". Den siterte talen til Feldoberkurat Ibl er omtrent ordrett kopiert frå side 72 og 73 i denne kalenderen.

Der Soldatenfreund var ein serie med kalenderar som vart gjeven ut av forlaget J. Steinbrener frå 1892 fram til 1919. Kalenderen vart trykt på fleire av språka i Dobbeltmonarkiet: tysk, ungarsk, tsjekkisk, polsk... Steinbrener hadde hovudkontoret sitt i Winterberg (no Vimperk) i Šumava, men var representert òg andre stader i Austerrike-Ungarn og til og med i New York.

Tittelen lydde:Der Soldatenfreund Kalnder für das Jahr 1915. Für alle Angehörigen der bewaffneten Macht als: Aktive, Reservisten, Landsturmmänner, sowie für Veteranen und ehemalige Soldaten, und für alle Freunde des Soldatenstandes.

Hašek og krigeskalenderar

Radko Pytlík skriv i Kniha o Švejkovi (1982) s. 87 at Hašek fekk forleggar Synek til å senda gamle austerrikske kalenderar til Lipnice og messa til Feldoberkurat Ibl viser at forfattaren fletta fragment frå minst ein av desse inn Den gode soldat Švejk. Me har òg undersøkt utgåvene frå 1914 til 1919. Det nemnde utsnittet frå 1915 er innlysande men den mest interressane er utgåva frå 1919. Denne identifiserer ikkje mindre enn seks personar som er nemnde i samband med Švejk sitt ufrivillege opphald på Táborské nádraží i [II.1]. For meir om Hašek sin bruk of trykt materiale, sjå Kronika světové války.

Der Soldatenfreund. Kalender für das Jahr 1919

Inspirasjonen til propagandaplakatane som Švejk betrakta i Tábor er utan tvil Kriegskalender, eller meir konkret: Der Soldatenfreund. Kalender für das Jahr 1919 og truleg den tsjekkiske utgåva av den. Grunnen til at me kan vera så sikre er at dei fire motiva (seks personar) som er omtala i denne sekvensen av Den gode soldat Švejk alle finst i denne kalenderen og tekstsekvensane som Hašek brukar er omtrent ordrett henta herfrå. I tilfellet doktor Vojna fann til og med ein stavefeil i etternamnet vegen inn i romanen.

Motiva er henta frå sidene 6 til 29 som er ein rein kalender-seksjon. For kvar månad vart det over to sider presentert "eit lysande førebilete på mot og djervleik". Det inneheld ei teikning med ein liten undertittel på den eine sida og ei meir utfyllande utgreiing om heltedåden på den neste.

I tilfella Zugsführer Danko og Zugsführer Hammel (med Korporal Paulhart og Korporal Bachmayer) er den korte teksten til teikninga attgjeven som den er. For Trainsoldat Bong er den lengre omtalen kopiert nesten ordrett. I tilfellet doktor Vojna er det annaleis for her fann berre mindre utdrag av omtalen vegen til Den gode soldat Švejk medan soldaten sin livlege fantasi ordna med resten.

Sitat
[III.1] Měl přitom velice nadšenou řeč a bylo znát, že bral materiál z vojenských kalendářů.

Litteratur

Klárův ústav slepcůen flag
Wikipedia cz KartSøk

Klárův ústav slepců var institusjonen kokken som erstatta kokk Jurajda ved offisersmessa i Királyhida kom frå.

Bakgrunn

Klárův ústav slepců var frå 1832 til 1945 eit blindeinstitutt, no tilhaldstad for Česká geologická služba (Tsjekkisk geologiteneste). Instituttet var grunnlagd av og oppkalla etter Alois Klar.

Sitat
[III.1] Toto psaní bylo vynuceno okolnostmi, když kuchař okultista nadobro si rozlil ocet s plukovníkem Schröderem, který mu dosud držel palec, ale na kterého se při večeři na rozloučenou s důstojníky maršbatalionu opět, nešťastnou náhodou, nedostala porce rolované telecí ledviny, a plukovník Schröder ho poslal s marškumpačkou do pole, svěřiv důstojnickou kuchyni pluku nějakému nešťastnému učiteli z ústavu slepců na Klárově.

Skrivst òg:Klárov Institute of the Blind en Klárov Blindeinstitutt no

Průmyslová jednotaen flag
Praha I. /539, Rytířská ul. 31
Wikipedia cz KartSøk

Průmyslová jednota i Praha vert nemnd av Švejk avdi han ikkje kom inn på lesesalen grunna lurvete påkleding.

Bakgrunn

Průmyslová jednota var ein institusjon for fremjing av teknisk utdanning. Den vart grunnlagt i 1833 og eksisterte fram til 1950. Biblioteket med lesesalen det er snakk om låg i Rytířská ulice i Staré město.

Sitat
[III.1] „Vo tom stěhování duší jsem už taky slyšel,“ ozval se Švejk. „Já jsem si také jednou umínil před léty, že se, jak se s vodpuštěním říká, sám budu vzdělávat, abych nezůstal pozadu, a chodil jsem do čítárny Průmyslové jednoty v Praze, ale poněvadž jsem byl roztrhanej a svítily mně díry na zadnici, tak jsem se nemoh vzdělávat, poněvadž mne tam nepustili a vyvedli ven, poněvadž myslili, že jsem šel krást zimníky.

Kjelder: Milan Hodík, Radko Pytlík

Daňkovkaen flag
Wikipedia czdeen KartSøk
dankovka.jpg

Paláckého třída sett mot aust, med inngangen til Breitfeld-Daněk til høgre. Kring år 1900.

© AHMP

Daňkovka var fabrikken der platearbeidar platearbeidar Adamec arbeidde. Dette er i ein anekdote Švejk fortel Oberleutnant Lukáš men som sistnemnde oppgitt bryt av.

Bakgrunn

Daňkovka viser til industrikonsernet Breitfeld-Daněk a spol. som i 1927 vart slått saman med Českomoravská-Kolben, a.s. til ČKD, eit firma som enno eksisterer. Tatra-trikken er truleg det best kjende produktet deira, enno i drift i mange av dei tidlegare sosialistiske landa. Den fyrste fabrikken låg i Karlín og det er denne som vert vist til av Švejk. Sjå ellers neger Kristian.

Sitat
[III.1] Nadporučík Lukáš mluvil takovým hlasem, jako by se o něho pokoušela horečka, a toho okamžiku, když umlkl, využitkoval Švejk k nevinné otázce: „Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, za prominutí, proč se nikdy nedozvím, co jsem vyved hroznýho: Já, pane obrlajtnant, jsem se vopovážil na to zeptat jenom kvůli tomu, abych se příště mohl takový věci vystříhat, když se všeobecně povídá, že se vod chyby člověk učí, jako ten slejvač Adamec z Daňkovky, když se vomylem napil solný kyseliny...“
Wiener Illustrierte Zeitungen flag
Wien VI./-, Gumpendorfer str. 87
KartSøk
wienzeitung.jpg

Framsida på fyrste nummeret, 19.12.1914

Wiener Illustrierte Zeitung vert nemnd då forfattaren omtalar draumen til Kadett Biegler på toget til Budapest. Landskapet kadetten ser for seg i draumen er som teke ut av dette magasinet.

Bakgrunn

Wiener Illustrierte Zeitung var eit illustrert vekemagasin som kom ut kvar laurdag. Fyrste utgåva kom 19. desember 1914 og bladet heldt det gåande ut 1916, alt i alt kom det ut 107 nummer. I adresseboka frå 1917 er ikkje avisa oppførd. Fokus var på bilete frå krigen, kjendisar, og patriotisk propaganda, og bileta var for si tid av god kvalitet.

Utgjevar var Gesellschaft für grafische Industrie som heldt til i bydistriktet Mariahilf (VI. Bezirk) nær sentrum av Wien.

Vídeňské illustrované noviny

Ei tsjekkisk vekeavis med om lag same tittel vart òg gjeven ut i Wien. Dette er likevel ein heilt anna og var i drift mykje lenger, frå 1906 til 1920.

Sitat
[III.1] Krajina měla týž ráz jako na obrázcích „Wiener Illustrierte Zeitung“. Po pravé straně bylo vidět u stodoly dělostřelectvo, jak střílí do nepřátelských zákopů vedle silnice, po které projížděl s automobilem.

Litteratur

C.F. Amelang’s Verlagen flag
Leipzig/-, Königstrasse 33
Wikipedia de Søk
amelang.png

Leipziger Adreß-Buch, 1915

C.F. Amelang’s Verlag er nemnd i ein fotnote av forfattaren, som forlaget i Leipzig som gav ut Udo Kraft si bok Sjølvoppdragelse til døden for keisaren.

Bakgrunn

C.F. Amelang’s Verlag var eit forlagshus med hovudsete i Leipzig. Dei spesialiserte seg på skulebøker, pedagogikk og litteraturhistorie. Forlaget vart grunnlagd av Carl Friedrich Amelang (1785–1856) i 1806 men i 1915 var eigarskapet ikkje lenger i familien.

Avisoppslag frå dei tidlege åra tyder på at dei vart etablert i Berlin og dei heldt til her fram til 1850 då dei tykkjest å ha flytta til Leipzig. Frå 1853 ser det ut som eigarskapet har gått over til ein viss Fr. Volckmar og Hans Volckmar er oppførd som medeigar i 1915.

Frå 1917 til 1924 vart dei gradvis slege saman med andre forlag til Koehler & Amelang GmbH, eit føretak som enno ekisterer.

Sitat
[III.1] Udo Kraft: Selbsterziehung zum Tod Für Kaiser. C.F. Amelang’s Verlag, Leipzig.

Litteratur

Index Back Forward III. Det ærerike samanbrotet Hovudpersonen

1. Gjennom Ungarn


© 2009 - 2022 Jomar Hønsi Sist oppdatert: 3.10.2022