void
Hovudpersonen

Den gode soldat Švejk

Forfattaren Change languageChange language

Institusjonar

Švejk on-line Blog Švejk Museum Literární Archiv Bibliografie Švejk Central Reisedagbok Kontakt

Mariánská kasárna i Budějovice, heimeforlegninga til Švejk sitt Infanterieregiment Nr. 91 fram til 1. juni 1915.

Den gode soldat Švejk nemner eit stort tal institusjonar og firma, offentlege som private. Desse var fram til 15. september 2013 kategorisert som 'Stader', noko som berre delvis gjev meining ettersom denne typar einingar ikkje for evig er knytte til eit bestemt geofrafiske punkt slik som t.d byar, fjell og elvar er. Dei fyrste vert difor skilde ut i denne samleseksjonen som innheld m.a. militære og sivile institusjonar (inkludert hæreiningar som regiment osb.), hotell, skjenkestader, aviser og tidskrift.

Grenseoppgangen mod stadsdatabasen er rettnok litt uklår, men eg prøver i denne seksjonen å ta med emne som rettnok kan plasserast geografisk, men som ikkje er bundne til eit bestemt geografisk punkt. Difor vil Praha og Wien framleis høyra til stadsdatabasen, desse har faste koordinatar. Ein institusjon derimot kan gjerne kan byta tilhaldsstad, og døme på dette er Odvodní komise og Kriegsministerium.

Namna er fargekoda etter rolla dei har i forteljinga, vist med fylgjande døme: U kalicha som ein stad der handlinga føregår, K.u.k. Kriegsministerium omtala av forfattaren, Pražské úřední listy som del av ein i dialog, og Stoletá kavárna nemnd i ei anekdote.

Visningsalternativ

Stader vist: 283 av 283>> Institusjonar liste over institusjonar som er omtala i romanen (283) Syn alle
>> I. Bak fronten
>> II. Ved fronten
Index Back Forward I. Bak fronten Hovudpersonen

3. Švejk hos rettslegane

C.k. zemský co trestní souden flag
Praha II./6, Spalená 2
KartSøk Švejkova cesta Švejkův slovník
trestnisoud.jpg

Kol. 1920 (?) Celkový pohled na dům čp. 6 (trestní soud) na nároží Karlova náměstí a Spálené ulice (vlevo) na Novém Městě.

trestnisoud.png
trestnisoud1.png

Doktorar ved fengslet

Adresář královského hlavního města Prahy a obcí sousedních,1907.

C.k. zemský co trestní soud er institusjonen Švejk vart køyrd til i politibil om morgonen etter arrestasjonen. Her vart han forhøyrd av ein godsleg dommar som drog hans mentale helse i tvil då han las kva Švejk hadde tilstått. Han var derfrå send til rettsmedisinsk undersøking der konklusjonen vart at han måtte leggjast inn på mental institusjon.

Bakgrunn

C.k. zemský co trestní soud viser til straffedomstolen for Praha, ei underavdeling av C. k. zemský soud (k. k. Landesgericht), den høgaste rettsintansen i Kongeriket Böhmen. Den heldt til i den enorme rettsbygningen som Spálená ulice, Karlovo náměstí og Vodičkova ulice. Eit fengsel var tilknytta retten. I dag held Praha sin byrett til i bygningen.

Hašek for retten

Forfattaren av Den gode soldat Švejk stod for retten her etter at han på eit anarkistmøte 1. mai 1907 skal ha oppmuntra til vald mot politiet. For dette vart han dømd til ein månad i fengsel, den lengste straffa han nokon gong fekk. Dommen fall 1. juli[b] og vart sona frå 16. august til 16. september.

I 1906 var tre doktorar tilsette ved strafferetten[c] og det er sannsynleg at Hašek var i kontakt med minst ein av desse i løpet av månaden han sat i fengsel.

Den gode soldat Švejk i fangeskap

Landsretten som strafferett er òg nemnd i Dobrý voják Švejk v zajetí. Švejk sin iver etter å tena keisaren var så påfallande at styremaktene oppfatta det som undergraving og stilde han for rettenL.[1]

Sitat
[I.3] "C. k. zemský jakožto trestní soud v Praze, oddělení IV, nařídil zabaviti jmění Josefa Švejka, obuvníka, posledně bytem na Král. Vinohradech, pro zločin zběhnutí k nepříteli, velezrády a zločin proti válečné moci státu podle § 183-194, č. 1334, lit. c, a § 327 vojenského trestního zákona."
[I.3] Čisté, útulné pokojíky zemského „co trestního soudu“ učinily na Švejka nejpříznivější dojem. Vybílené stěny, černě natřené mříže i tlustý pan Demartini, vrchní dozorce ve vyšetřovací vazbě s fialovými výložky i obrubou na erární čepici. fialová barva je předepsána nejen zde, nýbrž i při náboženských obřadech na Popeleční středu i Veliký pátek.

Skrivst òg:Country- as Criminal Court en Landes- als Strafgericht de Landsretten som strafferett no

Referensar
bZe soudní sineČeské slovo2.7.1907
cAdresář královského hlavního města Prahy a obcí sousedníchVojtěch Kraus1907
1Dobrý voják Švejk v zajetíJaroslav Hašek1917
Teissigen flag
Praha II./85, Spálená ul. 5
KartSøk Švejkova cesta Švejkův slovník
teissig.jpg

Teissigova plzeňská restaurace, 1915

© Photogen.cz

teissig.png

Národní listy, 1.1.1896.

Teissig var ein stad er dei tilsette i c.k. zemský co trestní soud henta seg paprika og pilsnerøl. Kvar paprikaen kjem inn i biletet her er eit mysterium. Oversetjarane Grete Reiner og Cecil Parrott tolka det som gulasj, noko som truleg dreg det litt langt.

Hans-Peter Laqueur legg fram teorien om at forfattaren med "paprika" meinte "paprikasj" som er ungarsk gulasj, ei suppe som er nokså ulik tsjekkisk "guláš". Om dette er tilfelle vert Reiner og Parrott's omsetjing meir presis enn "paprika".

Bakgrunn

Teissig var ein restaurant rett over gata for den enorme Byrettsbygningen (tidlegare c.k. zemský co trestní soud) eigd av Karel Teissig sidan minst frå 1895. Han hadde tidlegare eigd den enno eksisterande (2019) U kotvy, to hus ned i gata. Addressbøker stadfestar at U Teissigů eksisterte så seint som i 1940.

Sitat
[I.3] A vyšetřující soudcové, Piláti nové doby, místo aby si čestně myli ruce, posílali si pro papriku a plzeňské pivo k Teissigovi a odevzdávali nové a nové žaloby na státní návladnictví.
Litteratur
Státní návladnictvíen flag
Praha III./2, Malostranské nám. 25
KartSøk Švejkův slovník
navlad.png

Státní návladnictví var der dei arresterte vart overførte etter opphaldet på c.k. zemský co trestní soud. Her venta rettsforfylgjing. Institusjonen hadde alt vorte kort nemnd i [I.1].

Bakgrunn

Státní návladnictví er eit omgrep som er lite brukt i moderne tsjekkisk, no mest omtala som Státní zastupitelství, ein ordlyd som òg vart brukt på forfattaren si tid (sjå utklipp frå adresseboka frå 1907). Det viser til den statlege påtalamakta eller statsadvokatskontoret. Dei hadde hovudkvarter for BöhmenMalostranské náměstí i bygningen til landshøgsteretten, men Praha-kontoret låg i same bygningen som c.k. zemský co trestní soud så det var nok desse lokala forfattaren hadde i tankane.

Sitat
[I.3] A vyšetřující soudcové, Piláti nové doby, místo aby si čestně myli ruce, posílali si pro papriku a plzeňské pivo k Teissigovi a odevzdávali nové a nové žaloby na státní návladnictví.

Skrivst òg:State prosecutor's office en Staatsanwaltschaft de Statsadvokatkontoret no

U Bansethůen flag
Nusle/389, Palackého tř. 18
KartSøk Švejkova cesta Švejkův slovník
bansethu.jpg

U Bansethů, 2011

bansethu1.png

Národní listy,27.2.1906.

banseth4.png

Národní politika,1.9.1907.

banseth.png

Národní politika,21.3.1908.

U Bansethů dukkar staden opp i ei av historiene til Švejk. Han var på veg tilbake frå denne puben då han vart overfallen ved brua over Botič. Gjerningsmennene tok feil mann, og gav han nok ein lusing grunna skuffelsen.

Vertshuset vert nemnd att i [I.13] i samband med ein diskusjon om vulkanutbrot og solflekker. Sjå Martinique.

Dessutan dukkar den opp i siste kapittelet i romanen, og no vert òg eigaren Banseth nemnd.

Bakgrunn

U Bansethů var namnet på to restaurantar i Nusle, eigde av Alois Banseth, derav namnet. Den eine driv enno, og reklamerer med rolla si i Švejk. Inne er det dekorert med Hašek-motiv og dei har til og med eit Stůl Jaroslava Haška (Jaroslav Hašek sitt bord).

Den opprinnelege restauranten låg litt lenger nede i same gata i hus nr. 321 og vart opna hausten 1900. I mars 1908 vart det kunngjort at den var seld til František Kocan, tidlegare eigar av U Kocanů. Omtrent på same tida kjøpte Banseth og kona Anna hus nr. 389 med puben som ber namnet deira den dag i dag. Vertshuset existerte alt då under namnet U Palackého og dei betalte 100 000 kroner for huset.

Kva for eitt av dei to gjestgiveria forfattaren hadde i tankene er uvisst, men adressa som er notert her gjeld den som enno eksisterer. Herr Banseth var i 1910 oppførd som eigar av bygningen der vertshuset låg. Familien var òg oppførde med bustadadresse der.

Den opphavelege U Bansethů arrangerte òg offentlege møte i lokalet, mellom anna 26. februar 1906 der anarkistar deltok, og blandt deltakarane var svært truleg òg Jaroslav Hašek. Denne dagen var anarkisten Čeněk Körber (1875-1951) til stades og laga såpass ugreie at møtat var avbrote. Møtelokala vart òg brukte av Česká strana národně sociální, Sokol, Volná myšlenka, Mladočeši m.fl. Spesielt dei fyrste tykkjest å ha hatt tilhald her, og i Strana mírného pokroku v mezích zákona omtalar Jaroslav Hašek eit av møta deira der han sjølv var til stades, provoserte og laga ugreie.

Strana mírného pokroku

Po onom velkém morálním vítězství U Banzetů sešly se naše rozptýlené řady až nahoře na Havlíčkově třídě. Kulhal jsem, pod okem jsem měl modřinu a mé tváře, jak praví Goethe, nevěstily nic dobrého. Byly opuchlé!

Sitat
[I.3] Jako jednou v Nuslích, právě u mostu přes Botič, přišel ke mně v noci jeden pán, když jsem se vracel od Banzetů, a praštil mě bejkovcem přes hlavu, a když jsem ležel na zemi, posvítil si na mne a povídá: ,Tohle je mejlka, to není von.’
[I.13] „Ty skvrny na slunci mají vopravdu velkej význam,“ zamíchal se Švejk, „jednou se vobjevila taková skvrna a ještě ten samej den byl jsem bit ,U Banzetů’ v Nuslích.
[IV.3] Vona potom chtěla mít celou soupravu do domácnosti z takovejch nožů a posílala ho vždycky v neděli do Kundratic na vejlet, ale von byl tak skromnej, že nešel nikam než k Banzetovům do Nuslí, kde věděl, že když sedí v kuchyni, že ho dřív Banzet vyhodí, než může na něho někdo sáhnout.“

Kjelder: Jaroslav Šerák

Skrivst òg:U Banzetů Hašek

Litteratur
Podolský kostelíken flag
Podolí/91, Přemyšlova ul. -
KartSøk Švejkův slovník
kostelik.jpg
kostelik_addr.png

Adresář Prahy (1907)

Podolský kostelík vert nemnd i rekkja av anekdotar om ulike mistak som Švejk fortel til cellekameratane sine på c.k. zemský co trestní soud. Her er det snakk om ein dreiebenk-operatør som budde i huset til Švejk som låste seg inn i kyrkja, og fordi han trudde han var heime sov han over der. Resultatet av uhellet var at kyrkja måtte signast på nytt. Den uheldige inntrengjaren vart dømd og døydde i Věznice Pankrác.

Bakgrunn

Podolský kostelík er nesten sikkert soknekyrkja kostel sv. Michala (Sankt Mikael-kyrkja) i Podolí, sør for Vyšehrad.

Jaroslav Šerák

Podolský kostel bude určitě kostel svatého Michala v ulici Pod Vyšehradem, je to farní kostel dodnes. Ostatní jsou jen hřbitovní kaple, nebo postavené později.

Sitat
[I.3] Nebo vám povím příklad, jak se zmejlil u nás v domě jeden soustružník. Votevřel si klíčem podolskej kostelík, poněvadž myslel, že je doma, zul se v sakristii, poněvadž myslel, že je to u nich ta kuchyně, a lehl si na voltář, poněvadž myslel, že je doma v posteli, a dal na sebe nějaký ty dečky se svatými nápisy a pod hlavu evangelium a ještě jiný svěcený knihy, aby měl vysoko pod hlavou.

Kjelder: Jaroslav Šerák

Litteratur
Česká radikální stranaen flag
Wikipedia czdeen Søk
baxa.jpg

Karel Baxa, medlem av parlamentet 1903-1918 og formann i Státoprávně radikální strana

Česká radikální strana vert indirekte vist til i soga til Švejk om den tsjekkiske radikale riksrådsrepresentanten som ved mistak vart jaga av politihundane til Rittmeister Rotter.

Bakgrunn

Česká radikální strana var rettnok ikkje noko politisk parti, men ein kan vera nokså trygg på at det enten er Strana radikálně pokroková eller Státoprávně radikální strana Švejk har i tankane. Det fyrste partiet eksisterte frå 1897 til 1908 og dei stod for omfattande politiske reformer medan det andre vart skipa i 1899 og stod for utviding av statsrettane til dei tsjekkiske landa.

I 1908 slo dei to partia seg saman og skipa Česká strana státoprávně pokroková. Frå 1914 gjekk partiet ope inn for ein uavhengig tsjekkisk stat og vart difor utsett for undetrykking. Ein kan ikkje sjå vekk frå at merkelappen "radikal" vart hengande òg ved det nye partiet og at det var desse Švejk hadde i tankane.

Sitat
[I.3] Nakonec se ukázalo, že ten člověk byl českej radikální poslanec, kterej si vyjel na vejlet do lánskejch lesů, když už ho parlament vomrzel.
Litteratur
Parlamenten flag
Wien I., Franzens-Ring 1
Wikipedia czdeen KartSøk
reichsrat.jpg

Abgeordnetenhaus 1907

parlament2.png

Eit utvalg av tsjekkiske representantar i Reichsrat i 1914 (Josef Švejk utheva).

dotaz.png

Interpellasjon angåande konfiskeringa av Hašek si bok.

Abgeordnetenhaus, 29.11.1911.

Parlament vert nemnd i soga til Švejk om den tsjekkiske radikale riksrådsutsendingen som ved mistak vart jaga av politihundane til Rittmeister Rotter.

I [II.2] vert nasjonalforsamlinga nemnd på ny fordi Major Wenzl sin skandaløse oppførsel i Kutná Hora vart teke opp.

Bakgrunn

Parlament viser til Reichsrat i Wien. Frå 1867 til 1918 var dette nasjonalforsamlinga til Cisleithanien, dvs. den austerrikske delen av Dobbeltmonarkiet. Rådet bestod av Herrenhaus (Overhus) og Abgeordnetenhaus (Underhus).

I Juni 1911 vart det siste valget halde og det sat det til saman 516 representantar i Abgeordnetenhaus. Av desse var 232 tyske, 108 tsjekkiske og 83 polske. Resten av plassane var sette av til ukrainarar, slovenar, italienarar, rumenarar, kroatar, serbarar og ein einsleg sionist!

Fleire av politikarane som er nemnde i Den gode soldat Švejk sat i riksrådet då krigen braut ut: professor Masaryk, Kramář, Klofáč, Jos. M. Kadlčák og ein viss agrarpolitikar Josef Švejk. Ein tidlegare utsending av interresse for lesaren av Den gode soldat Švejk var Alexander Dworski, sjå herr Grabowski. Riksrådet var suspendert ved krigsutbrotet i 1914 og vart ikkje kalla inn att før i 1917.

Hašek si forteljing i Reichsrat

Den 29. november 1911 vart ei av Jaroslav Hašek sine forteljingar tema for ein interpellasjon i underhuset i Reichsrat[a]. Denne var ein av fleire soger i Hašek si Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky, ei bok som kom ut på hausten 1911. K.k. Landesgericht als Preßgericht i Praha vedtok 18. november 1911 å konfiskera boka grunna forteljinga Zpovědní tajemství (Skriftemålet sin løyndom)[b] avdi det vart oppfatta som blasfemi. Ei gruppe parlamentsutsendingar med Fresl i spissen la inn ein protest til justisministeren mot konfiskeringa. Dei peika på at forteljinga hadde vorte trykt i České slovo alt i 1908 utan at sensuren hadde gripe inn.

Dei 18 som skreiv under var: elleve frå Česká strana národně sociální (Fresl, Vojna, Formánek, Klofáč, Choc, Stříbrný, Lisy, Konečný, Slavíček, Baxa, Šviha), tre tsjekkiske uavhengige/progressive (professor Masaryk, Kalina, Prunar), to frå agrarpartiet (Masata, Bradač) og jamvel to ukrainarar (Breiter, Трильовський (Trylowskyj). Merk at agrarpolitikaren Josef Švejk ikkje skreiv under... Klaga må ha førd fram for i 1912 kom boka ut på ny, og tekstdelene som hadde vorte sensurerte var merka med henvising til interpellasjonen. Likevel såg ingen ting ser ut til å ha vorte fjerna. Merk at interpellasjonen ikkje nemnde Hašek eller boktittelen med namn.

Sitat
[I.3] Nakonec se ukázalo, že ten člověk byl českej radikální poslanec, kterej si vyjel na vejlet do lánskejch lesů, když už ho parlament vomrzel. Proto říkám, že jsou lidi chybující, že se mejlejí, ať je učenej, nebo pitomej, nevzdělanej blbec. Mejlejí se i ministři.“
[II.2] Slovo padlo, a už to bylo v místních novinách a nějaký poslanec interpeloval chování hejtmana Wenzla v hotelu ve vídeňském parlamentě.
Litteratur
Referensar
aStenographische Protokolle - AbgeordnetenhausPoslanec Fresl...29.11.1911
bKundmachungenWiener Zeitung23.11.1911
Index Back Forward I. Bak fronten Hovudpersonen

3. Švejk hos rettslegane


© 2008 - 2023 Jomar Hønsi Sist oppdatert: 30.11.2023