Švejk

Dokumenty
1. část2. část3. část

Zdroj: Minulostí Berounska. © Státní okresní archiv Beroun

Ve třetí části otiskujeme záznamy c. k. feldkuráta P. Jana Evangelisty Eybla pořízené na italském bojišti a později ve Vídni. V Itálii strávil 407 dní, přežil osm bitev a ztratil 14. října 1916 bratra Martina, který u něho sloužil jako koňař a vojenský sluha. Přesun pluku č. 91 do Itálie v listopadu 1915 měl posílit rakouskouherské oddíly, které čelily útoku italské armády v tzv. 4. sočské bitvě.1Italsky Isonzo. Bitva probíhala ve dnech 10. 11. 1915 až 29. 11. 1915. Styl psaní deníku pisatel nezměnil. V denících o sobě píše někdy v první a někdy ve třetí osobě. Ke každému dni je uveden záznam o počasí a události, které se v tomto dni odehrály. V období, kdy se nacházel v zázemí (od ledna 1917), v důsledku stereotypní služby své záznamy značně zestručnil. U některých dnů pouze poznamenal: nudný, obyčejný den, nebo obyčejný špitální den. Ne všechny zápisy v deníku jsou srozumitelné. Některé jsou velmi stručné, až heslovité a měly pravděpodobně jen oživit vzpomínky, jiné odkazovaly na děje, o kterých není v denících zmínka a které také měly v budoucnu pisateli připomenout tyto události. Proto jsme provedli v textu úpravy a tyto záznamy zkrátili a vypustili. Dále jsme vynechali záznamy o mších, které sloužil každý den ráno, s uvedením jmen osob, pro něž byly celebrovány. Ponechali jsme pouze mše, které byly slouženy za císaře, členy panovnického domu a vojáky. Vojenské hodnosti pisatel uvádí, až na výjimky, v němčině a ve zkratkách, např. Obst. (Oberst) plukovník, Obstl. (Oberstleutnant) podplukovník, Oblt. (Oberleutnant) nadporučík atd. V textu jsme všechny hodnosti převedli do češtiny. Pro vojenské jednotky užívá německá označení, pouze pro regiment uvádí i český ekvivalent pluk. Zde jsme ponechali původní názvy. Vojenská terminologie je v němčině, protože v mnoha případech česká neexistovala, ale je psána často foneticky, např. štelunk, hilfsplac, artilerie, švarmlinie apod. Občas píše foneticky i další německé výrazy, např. ablézung, ablézovat, abmarš, befel, maršavizo apod. Pokud se podařilo zjistit dnešní zeměpisné názvy měst a obcí, jsou uvedeny v závorkách.19.11. 1915 Ráno příjezd do Lublaně a pak dále k moři. Nádherné scenérie Krasu. Přes Adelsberg (Postojna), Sv. Peter, Opčinu do Prosecco (Prosek) a odtud pěšky přes Cabranicu do Gorjanska. Kraj nový, úplně jiný, proti dřívějšímu – orientální. Samý kámen, domy vysoké s plochými střechami. Doliny, vinohrady, kukuřičná pole – chudičký kraj istriánský. Nejhorší je bóra, takový ostrý vítr, že člověk těžko hůl udrží v roce. Hledali jsme nocleh. Všichni důstojníci spali v baráku polního špitálu.

20.11. Ráno hledal byt a našel u Kočevara. Bóra zuří. Vesnice je celá slovinská. Jsou zde na práci také Rusové. Celý den hřmí v dálce děla, jako u nás bouře. Fronta je asi 13 km daleko. Vidíme obláčky šrapnelů, scheinwerfry,2Světlomety. leuchtpatrony.3Světlice. Lidé jsou chudí, žijí na den. Večer seděl s domácími. 21. 11. II. batalion 4Prapor. je v Berje a IV. v Prečniku. Nemohl jsem mít pro mužstvo mši sv. Četl jsem pro sebe zároveň s místním farářem. Potom v baráku oběd a odpoledne u krbu doma. Lidé zde nemají kamna. Oheň na kamenech nebo cihlách a sedí se okolo. Večer doma. Bóra hrozně burácí.

22.11. Dopoledne v cholerovém baráku. Odpoledne hrál karty s generálem Mohsigem,5Johann von Mossig, generál major. Velitel 17. pěší brigády. plukovníkem6Oberst. Steinsbergem7Alfred Steinsberg, plukovník, velitel 91 pluku, pak velitel 3. pěší brigády. V listopadu 1918 generálmajor. a podplukovníkem8Oberstleutenant. Kiehswetterem. Přišel generál excelence Schneider-Plauscher9Josef Schneider, polní podmaršál. V roce 1917 velitel 28. pěší divize. . Bóra zuří ve dne v noci.

23.11. Dnes pěkný den. Přiletěl aeroplán, drzý Francouz. Mnoho letců přichází a působí škodu a straší. Abwehrkanóny10Ochranná děla. Při nedostatku speciálních protiletadlových děl, sloužily k ochraně převážně lehké polní houfnice na různě vyzvednutých lafetách. ho dnes zahnaly. Dnes přijde 16. Marschbatalion11Pochodový prapor. a s ním i můj milý bratr. Vzpomínám slasti zašlých krásných časů, které se nevrátí.

24.11. Dopoledne u bratra Martina v Ivanigradu. Potom doma, večer s plukovníkem Steinsbergem. Zítra půjdeme pryč.

25.11. Dopoledne u krbu, odpoledne abmarš12Odchod. do Brestovice po zaprášené, kamenité silnici. V noci bydlel s hejtmanem13Hauptmann. Baudischem.

26.11. Ráno z Brestovice do Jamiana s Baudischem a zpět. Večer načisto do Jamiana a pak do štelunku14Pozice, zákopy. k plukovníku Steinsbergovi. V noci mrzl ve světnici.

27.11. Tak jsme zase ve štelunku. Gewehrfeuer15Střelba z pušek. přichází až sem. Úplně jiný kraj. Samý kámen a jen kámen. Kraj vyprázdněný, jen uniformy. Artilerie16Dělostřelectvo. děsně střílí. Před námi Doberdo v kouři. Italové nemohou postoupit ani o krok, jejich děla střílejí daleko, až k nám. Domy jsou rozstřílené, bývalo zde živo, ale nyní vše vyprázdněno. Chodil do štelunků. Vojáci i důstojníci jedí jednou za den, a to v noci. Noci jsou chladné, mrzne. Dopoledne na procházce s dr. Dubem, květena je zde jiná. Odpoledne doma, pak s Ujmanem, Troschlem a Dostálem u plukovníka Steinsberga. Večer mnoho psal.

28.11. Ráno šel do Sela, tam mše sv. Potom s bratrem a odpoledne s Wimmerem do Jamiana. Krásná vyhlídka na moře. Potom doma. Strašná kanonáda. Byl zde Urban a Wimmer. Večer a celou noc okolo nás těžká dělostřelba. Každá rána člověkem otřese.

29.11. Málo spal. Prudká dělostřelba nenechá spát. Dnes se zase strašně střílí. Rána za ranou. Náš pluk má důležitý abschnitt17Úsek. . Maďaři ho jednou ztratili a stál hodně práce ho dobýt. Takový smutný život je zde, k ukousání a stále v nebezpečí života. Dnes Verpflegung18Zásobování mužstva potravinami. mužstva.

30.11. Zase málo spal. Padala rána za ranou. Včera první větší ztráty. Volltrefen19Přímý zásah. do dekunku20Kryt. rezervy 13. kompanie,21Setnina. 16 raněných a 4 hned mrtví. Honem jsem spěchal do štelunků. Zaopatřil Holzengera, Kašpara a jiné. Dohromady 12 mrtvých (8 od 13. a 4 od 15. kompanie). Potom na hilfsplace22Místo první pomoci. – děsná zranění, každý z mužů více než jedno. Ruce pryč, nohy a hlavy rozbité. Válka je pohana 20. století. Dnes pochoval našich 9 vojáků od 13. kompanie. Smutné pochovávání. Hroby mělké na skále vedle trychtýře, vápnem se pohází a zahrabou. Rána za ranou kolem nás padá a my se modlíme se 7 vojáčky za padlé kamarády.

1.12. Ráno zase pochovával vojáčky – 3 naše (jednoho dělostřelce, jednoho sapera23Ženista. a jednoho Uhra). Rozbité zbytky lidských těl, dvě hlavy, dvě nohy, strašné jen na to vzpomenout. Chvátal jsem od hrobu ve skále. Prší celý den a nám teče do světnice. Večer zase kanonáda jako každou noc. Bourají chalupy i skály. Večer zase zaopatřoval. V noci nespal, střelba a kapalo ze stropu. Musel jsem tahat deky a štrozok na jiné místo.

2.12. Ráno v 8 hod. sloužil v Selu císařskou mši sv.24Mše byla sloužena na počest nastoupení císaře Františka Josefa na trůn. Císař se ujal vlády 2.12.1848. Odpoledne ve štelunku u plukovníka, rád mě viděl. V noci strašná střelba, těžká děla.

3.12. Čekal na soud. Bylo obviněno 5 vojínů Selbstverstümmler.25Sebezmrzačení. Je spousta Handschussů26Průstřely rukou. u Marschbatalionů. Též u 73. pluku je hodně ran do rukou. Večer bloudil přes skály. Večer strašná kanonáda.

4.12. Mlha, prší a střelba. Pochoval jsem vojáčka Taplera od 16. kompanie. Celou noc střelba. 19. brigáda se stěhuje do Grotty. Ráno šel ke Kettnerovi a plukovníkovi, pak do švarmlinií.27Bojové postavení pěší jednotky. Lidé mě rádi viděli, vylezli z děr u Jausena, Wurma a Lukase a volali na mne. Potom karty s plukovníkem. Domů za palby dělostřelectva. Večer čekal na II. batalion, šel do štelunku. Našel tam voj. Masu ve smutném stavu, vzal ho s sebou a ráno půjde k telefonistům. Večer nesl ubohému vojáčkovi Rüstunk a kvér.28Výzbroj a pušku.

5.12. II. batalion je ve štelunku. Prší, bolí hlava. Taliáni silně střílí.

6.12. Dnes sv. Mikuláše. Jak dojímavé a legrační to bývalo ve vlasti, a dnes? Byl jsem dopoledne u III. batalionu a donesl vojákům cigára a čokoládu. Večer strašná kanonáda. Každou chvíli jsme čekali, že dům se sesype. Děla 28 cm pálí až sem. Strašně to celou noc působí, to dunění. V noci nemožno spát. Na silnici těžce zraněn jeden vojín.

7.12. Déle spal, protože v noci nelze spát. Potom do Brestovice, tam rytmistr29Rittmeister, setník. Schreiner a feldkurát Roudnický. Těžké Geschütze30Děla. sem pálí a účinek strašný. Znaven doma.

8.12. Zase celý den kanonáda na nás. Dopoledne pochoval naše dva vojáky. Potom doma. Takový mrzutý a napršelý den a velká mlha.

9.12. Večer nás zase ostřelovali. Byl jsem v Pietra Rossa. Ve štelunku u Jausena, Baudische a Wurma a pak u plukovníka Steinsberga hráli karty. Večer domů do Jamiana. Prší, bláto a mlha. Dnes ticho, málo se střílí.

10.12. Prší a je mlha, spousty bláta. Kanonáda začala i ve dne. Byl zde Schreiner i Roudnický. V 11 hod. v noci opět kanonáda.

11.12. Dopoledne do Brestovice. Tam jedl u divize. Potom s Roudnickým do Mohorini ke zpovědi 3. kompanie. Nepřišel nikdo, jen jeden se přihlásil, a to byl řecký katolík a ten také nepřišel. Potom u Urbana a pak pěšky do Jamiana. Dnes jsem poznal Excelenci Winklera.31Artur Winkler (1858–1934), generálmajor, velitel 61. pěší divize. Seděl vedle plukovníka Szabo. Pochoval jednoho vojáka.

12.12. Ráno pochoval Vosypala. Pěkný den, ale větrný. Večer u brigády – sympatický plukovník, ten Szabo. Potom špatná cesta domů.

13.12. Pěkný den, jasný, zahálčivý.

14.12. Dnes psal článek pro Hlas lidu.32List České strany křesťansko-sociální (1906–1938). Byl zde Kiehswetter, Langhammer aj. Fouká bóra a cihly lítají, jinak pěkný den. Dopoledne aeroplány a v noci zima. Večer psal.

15.12. Dopoledne psal a odpoledne ve štelunku. Pak dekorace33Vyznamenání. Baudische, Wurma a Rozbořila. Dnes zde lítali zase „ptáci“ a okolo naší chalupy lítaly Hülsny34Nábojnice. a pršely kuličky. Večer kanonáda.

16.12. Dnes odjeli na dovolenou Baudisch a Dub. Pochoval jsem dnes Dvořáka. Pršelo. 17.12. Dekorace plukovníka excelencí Winklerem. Potkal jsem ho, když jsem šel k IV. batalionu. Prošel štelunky s nadporučíky35Oberlautnant. Lukasem a Fechsem. Potom u komanda a pak domů. Urban jel na dovolenou. Prší, bláto a střelba.

18.12. Šel jsem s Ledererem do Brestovice a odtud do Gorjanska k bratrovi a potom zpět do Jamiana. Prší, bláto a potoky na silnici.

19.12. Ráno do Brestovice na mši sv. Měl ji Maďar, tak jsem ji nemohl sloužit. Potom fotografie s bratrem, potom k hejtmanu Ujmanovi, pak k brigádě na oběd. Zůstal jsem tam s plukovníkem Steinsbergem u plukovníka Szabo až do půl desáté večer. Večer za střelby domů.

20.12. Bóra a déšť pere do domů a mně teče do špelunky na všech stranách. Je to takový mrzutý den, ale hojně pošty a to je to nejlepší. Byl u mě Langhammer.

21.12. V noci nespal, mráz a opětovný útok na Mt. S. Michele. Děsná kanonáda těžkých děl. Pěkný den, šel jsem k II. batalionu. Fliegři36Letci. lítali celý den. Byl s poručíkem37Leutenant. Dostálem ve švarmlinii a viděl Monfalkone. Potkal mě šrapnel, ale jen před nosem proletěl. Potom karty s plukovníkem Steinsbergem a hejtmanem Werksem. Dnes mně věnoval plukovník svou fotografii. Měl jsem radost. Potom domů, ale málem jsem svého obydlí nenašel. Vedle udeřil a vybuchl granát největšího kalibru. Musel to být strašný výbuch.

22.12. V noci zase strašná střelba těžkých děl na pravém Flüglu38Křídlo. někde u Mt. S. Michele. Ráno jsem zaopatřoval Hájka, dnes padl Čížek. Potom jsem psal. Byl zde plukovník Szabo s Kiehswetterem. Je to milý a krásný zjev ten Szabo – škoda, že je Maďar. Odpoledne s Langhammrem na hřbitově a pak doma.

23.12. Celou noc střelba. Ráno pochoval Čížka. Pak autem s plukovníkem Steinsbergem do Brestovice k brigádě na dobrou hostinu. Potom karty s generálem Mosigem a plukovníky Szabo a Steinsbergem a nakonec domů. Byl fotografován s bratrem.

24.12. Dnes je Štědrý den – v poli tak smutno a tady tak bolno. Pochoval Vítovce a připravoval se na půlnoční. Ve 2 hod. odešel k pluku a potom ke IV. batalionu a švarmliniemi k III., k Ujmanovi a potom ke komandu. Tam večeřel. Přišla hudba a zahrála „Stille Nacht.“ Po 9. hod. seděl u IV. batalionu. Po půlnoci nahoře za švarmliniemi mše sv. jitřní – nezapomenutelné – s majorem Jausenem, hejtmany Weislem a Wurmmem a nadporučíky Kettnerem, Lukasem, Králíkem, Fuchsem, a to za deště a střelby na levém (slabém) křídle. Po mši sv. kázání a pak vojáci zazpívali „Stille Nacht“ a „ Narodil se Kristus Pán.“ Nezapomenutelný dojem. Prší, nad hlavou celtu, kolem důstojníci a mužstvo, posvátný klid. Vedle švarmlinií po Krasu hlaholí „Narodil se Kristus Pán“ a nese se k moři a nepříteli. Seděli pohromadě až do 5 hodin. Velice krásné. Ráno déšť zkazil bohoslužbu u II. a III. batalionu. Pršelo celý den. Do našeho oddílu padlo z večera jen pět ran, jinak bylo celkem ticho.

25.12. Celý den prší. Ráno přišel o 8. hod. domů. Celý den ležel nemocen. Večer pošta.

26.12. Ráno prší, místy střelba. Dnes větší pošta. Nevolno, trochu venku na hřbitově a silnici. Četl do noci.

27.12. Odpoledne psal poštu (hodně dostal) a večer četl Čecha.39Politický katolický týdeník (1871–1937). Vojákům jsme dali na hrob stromek.

28.12. Dopoledne u 73. pluku. Odpoledne Langhammer. Cholera vypukla, skutečná cholera. Večer mrzutý, dopis z Hlasu lidu, nic nebudou uveřejňovat. Nic nemá ke čtení. 29.12. Dopoledne cholerová sekce, odpoledne pochovával. Večer četl a vzpomínal. Dnes jsem poslal Anince M. bílý květ astry (od vojáka Pjecha). Vzpomínám na svátek 1903 a na krásné doby.

30.12. Včera večer napsal matriky za listopad a prosinec a dnes poslal. Dnes trochu nevolno. Potom psal Bělce a vzpomínal na Podroužek. V noci střelba. Četl až do druhé hodiny.

31.12. Déle spal, pak u III. batalionu a pak u pluku. Večer pochovával od 73., pak doma a četl. Neměl jsem vína. To byl silvestr, ale ani mně nenapadlo, že by mohlo být jinak. Nadporučík Wencl chtěl mši sv. nahoře, ale úzkostlivý Kiehswetter dole.

1.1. 1916 O půl deváté mše sv. (Pietra Rossa) u záloh. Mnoho vojáků jsou Maďaři, našich málo. Potom u hejtmana Ujmana a pak doma odpočíval. Hodně pošty přišlo. Máme plno cholery.

2.1. Déle spal. Byl zde Beránek a vypravoval o zastřelení toho Selbstverstümmlera. U 73. dostal jeden 10 roků. Už je toho válčení skoro dost. Ten ubohý materiál (denně 10 až 15 do špitálu). Na procházce s Maxou z Prachatic.

3.1. Déle spal. V noci střelba, zima, mlhavé dny.

4.1. Zaopatřoval dva vojáky od 11. kompanie 73. regimentu a potom u našeho regimentu. U III. batalionu rozdával medailky (častá odpověď: co to stojí, nemám drobné). Potom u Jausena, Troschla a domů. Večer byl strašný Gefecht,40Bitva. oheň celou noc.

5.1. Dopoledne do Brestovice. Maďarský kurát mě objednal a sám má kočárek. Zbytečně. Odpoledne zpět s Baudischem a Dubem. Večer zase střelba do Jamiana.

6.1. Svátek Tří králů. Ráno mě odvezli do Brestovice. Mše sv. pro Maďary, potom na procházce s plukovníkem. Po obědě taroky. Přišla pošta a při ní lístek od drahých. Tak rád jsem ho viděl, hrozně rád četl.

7.1. Dopoledne s Weislem do Brestovice, oběd u brigády, potom s plukovníkem Steinsbergem naproti 17. Marschbatalionu, vedenému majorem Tetschauerem. Bude doplněna 11. a 12. kompanie III. batalionu. Potom u brigády automobilem zaopatřit raněného Dragutina Plička. Večer dlouho psal a četl.

8.1. Den vojenský. Pochoval Plička. Potom v kostele a na faře. Večer psal a četl.

9.1. Dnes je jeden z nejkrásnějších dnů. Slunečná, jarní neděle. V 10 hod. mše sv. pro III. batalion (nový z 17. Marschbatalionu), poskytl absoluci generální,41Je udílena najednou v případě bezprostředního nebezpečí smrti, bez předchozího jednotlivého vyznání. hudba, všecko slavnostní – krásný den. Oběd u brigády, odpoledne s plukovníkem v Mahorini u divize a potom pěšky s Netoličáky do Jamiana. Nikdy nezapomeneme s plukovníkem Steinsbergem na krásný letní, teplý den na bojišti. Kvetou již křoviny a jarní květiny.

10.1. Dopoledne přijel s plukovníkem Steinsbergem na hřbitov. Potom doma psal a pak pozoroval aeroplány. Naši vesnici ostřelovali velkými děly. Potom zaopatřoval a pochovával u 73. regimentu. Byl pěkný teplý den.

11.1. Hezký jarní den. Dopoledne chodil po skalách, odpoledne čekal poštu a potom k večeru s kaprálem42Korporal, desátník. Radou na kopci. Večer dlouho četl. Dnes Taliáni zase sem stříleli těžkými děly. Večer zaopatřoval od 73. (Kopfschuss).43Průstřel hlavy.

12.1. Tak včera začal útok na Lovčen a Černou Horu.44Pevnost Lovčen byla dobyta 13. 1. 1916 a Černohorské království kapitulovalo 26. 1. 1916. Obsazena – sláva. Dopoledne na procházce. Spousta aeroplánů nad námi a spousta Hülsen a kuliček. Odpoledne samé návštěvy. Dnes Ablösung45Vystřídání. III. batalionu s IV. batalionem na kótu 121. IV. batalion jde do Brestovice. Vyprovázel jsem hejtmana Rozbořila a Plašila a Tetschauera. Večer pochovával. Do Brestovice byl odvolán IV. batalion. Byl jsem u cizích raněných a poprvé viděl pochovávat Taliána. Krásný jarní den, kvetou fialky, šafrán aj.

13.1. Ráno po skalách s doktorem. Na bojišti kanonáda.

14.1. Překrásný, jarní den. Dopoledne s Urbanem. Odpoledne na kopci, krásný pohled na moře. Po celý den aeroplány, kuličky prší a Hülsny jako mouchy. Jsme uprostřed celé řady baterií: Feldhaubitze,46Polní houfnice. Schwerehaubitze,47Těžké houfnice. Mörser 24 cm,48Moždíř. Schiffsgeschütze,49Lodní děla. weitttragende deutsche Baterie50Dalekonosné německé baterie. a naše nová 18 km nesoucí děla. Večer zaopatřoval a pochovával.

15.1. Dopoledne s doktorem na procházce. Překrásný, teplý jarní den. Odpoledne zase venku a večer u raněných. Kanonáda celý den k nám, do Jamiana, až do půlnoci.

16.1. Ráno do Brestovice, bohoslužba pro IV. batalion (Ansprach 89, 90 )51Promluva (homilie kázání). , pak s plukovníkem Steinsbergem a důstojníky pluku. Byl telefonicky odvolán zpět k raněným. Odpoledne pochoval dva Maďary. S Beránkem šel k Doberdu. Večer pochoval vojáky od 73. V noci zase strašná kanonáda. Byl hezký den a opět aeroplány.

17.1. Překrásný jarní den. Seděl na kamení. Silná dělostřelba. III. batalion zajal 5 Italů, poprvé co máme zde zajatce. Aeroplány lítají a naši střílejí. Kuličky a Hülsny bzučí vzduchem. Odpoledne jsem psal.

18.1. Psal matriky. Odpoledne pošta. Byli zde doktoři. Rytmistr Hejrovský u hrobu bratra, hejtmana u Pietra Rossa. Potom s Urbanem ve Grottě a pak na kopci a přes skály zpět.

19.1. Dopoledne po skalách, odpoledne doma. Obyčejný den, střelba, pochovával.

20.1. V noci nemocen, strašně špatně, nespal a ležel hladový celý den. Trochu na procházce, smutný den.

21.1. Ještě nebylo dobře, bolela hlava. Jedl po dvou dnech. Byl venku na hilfsplace, večer mrzutý. Matriky vráceny. Psal jsem je jako na severu.52V Haliči. Zde mně je vrátili. Skutečně prapodivné počínání. Jiného nemají ti aktivní na práci, než sekýrovat. Na frontě se s obtíží píše a oni kritizují. Co shora přijde nestojí… Duchovní správu vedou jen rezervní kurátoři, žádný představený sem nikdy direktiv nedal. Nikdo nikdy k nám nepřijde.

22.1. V noci strašné bombardování vrchu Debelji a našich štelunků. Alarm zbytečný. Dopoledne i odpoledne psal. Silná pošta volá.

23.1. Ráno pěšky do Brestovice, bohoslužby pro IV. batalion. Dr. Dub slzel a Jausen slova uznání. Po mši jsem mluvil o potřebě víry „Kristus jako lékař duší“. Potom výborný oběd u brigády a karty s nadporučíkem Dobešem a hejtmanem Werkem. Potom dobře naložen pěšky domů. Muzika koncertovala a v dáli kanóny. Bylo to slyšet až ve švarmliniích. Večer četl. Od 11 hod. silná kanonáda. Hezký den.

24.1. Dopoledne u Coly, potom na kótě 121. Troschly, Vojtěchovský, poručík Raustzer, major Petschauer, kadet Raab a vojáčci Michálek aj. Potom na Regimentkommandu,53Velitelství pluku. veselá chvíle, ale Kiehswetter strašně škodolibý, nejraději se mu vyhnu. Potom domů. Odpoledne na hřbitově, staví se pomník.54Tvůrci pomníku byli architekt, jednoroční dobrovolník, desátník Ladislav Novák a nadporučík Václav Urban. S Urbanem potom u kostela trhali květy mandlovníku. Večer psal.

25.1. V noci nemohl spát. Trommelfeuer.55Bubnová palba. Naši sprengovali Drahthindernisy56Prorazili drátěné překážky. Talijánů a oni z opatrnosti začali pražiti salvy na naše, ti opakovali a povstal z toho höllisches Feuer.57Pekelná palba. Palba trvala celou noc a den. Ráno nás vyhnala z postele. Mlhavý den. Máme dva mrtvé a pět raněných. Mezi nimi Kovář z Netolic. Naši vojáci stavějí pomník padlým hrdinům.

26.1. Mlhavý den. Strašná střelba celý den. Pochoval dva vojáčky, Kurze a Marschalka.

27.1. Dnes byl ablezován58Vystřídán. II. batalion na kótě 85 od IV. batalionu. Bavil se s vojáky. Ti, kteří jdou dolů, jsou veselí, kteří nahoru, jsou vážní. Večer karty na marodce. Zaopatřoval. Den mlhavý a tichý.

28.1. Mlhavý, tichý, válečný a jednotvárný den. Pošta žádná.

29.1. Dopoledne mlha, odpoledne pěkný den. Ablösung Maďarů. Střelba. Byl jsem u artilerie 24 fKAR,59Sborový dělostřelecký pluk. IV. baterie. Celý den spousta aeroplánů.

30.1. Ráno v 7 hod. do Brestovice na mši sv. Promluva „Kristus na lodičce pomáhá učedníkům.“ Vojáčkové nemají jiného pomocníka než Boha. Na oběd u brigády. Potom s plukovníkem Morzlem z 18. brigády přes Selo k 9. ID60Pěší divize. a pak domů.

31.1. Bóra ve dne v noci. Zima. Byl zde Roudnický.

1.2. Bóra celý den. Zaopatřoval Eppengra. Žádal mne, abych napsal jeho ženě a dětem. Večer skonal.

2.2. V devět hodin pohřeb Eppengra. U pomníku byl jeden Zug61Četa. 7. kompanie. Odpoledne a večer strašná střelba z těžkých děl. Působilo to strašně, jinak hezký den.

3.2. Obyčejný teplý den. Poslal matriky. V noci střelba a nespal celou noc.

4.2. Dopoledne s Oberbaurathem62Vrchní stavební rada. Machničem z Terstu autem do Gorjanska k bratrovi. Potom u našich pánů na faře a pak s Machničem zpět přes Brestovici do Jamiana. Celý den bez jídla.

5.2. Překrásný jarní den. Dopoledne s poručíkem Orgelmeistrem venku. Odpoledne karty na hilfsplace. Střelba.

6.2. Ráno v 8 hod. do Brestovice. Mluvil s excelencí Winklerem. O ½ 10. mše sv. pro II. batalion, potom s důstojníky u brigády. Večer domů, překrásný den. Německé sestry z Nabreziny, dobrá nálada.

7.2. Překrásný jarní den, skoro horký. Dopoledne s nadporučíkem Lukasem na hřbitově u Jamiana. Odpoledne karty na hilfsplace. Dnes přišel moždíř 30,5 cm, vedle děla 24 cm. To bude tady poprava.

8.2. Překrásný jarní den. Odpoledne kartyna hilfsplace.

9.2. Obyčejný den. Přinesen náhle zemřelý Lonsing, assistirung u trénu.63Pomocník u vozatajstva. Pršelo celý den.

10.2. Celou noc déšť a vítr, bláto. Odpoledne pohřeb Lonsinga.

11.2. Pěkný den na sluníčku. Odpoledne u Coly ve štelunku. S plukovníkem na procházce.

12.2. Překrásný den. Aeroplány, střelba na Brestovici (Feldkommando)64Polní velitelství. . Tři rány, jedna trefa (34 mrtvých, 27 raněných, z nich 15 těžce a pět brzo zemřelo). Strašný pohled na ruiny, dvě strojní pušky zničeny. Oheň, hrozné zděšení a překvapení. Hrozný morální účinek.

13.2. Skoro nespal. Ráno za tmy do Sela na mši sv. pro Maďary a Rumuny (zbožní lidé). Odtud do Brestovice, kde v 9 hod. mše sv. V poledne u brigády, ve 2 hod. do Jamiana. Celé odpoledne Jamiano ostřelováno. Byl jsem na hilfsplace za švermliniemi, potom u Steinsberga.

14.2. V noci nebylo možno spát. Okolo půlnoci strašná střelba. Ráno déle spal. Odpoledne strašná kanonáda kolem nás. Pěkný den.

15.2. Pěkný, jarní, teplý den. Střelba.

16.2. Pohřeb Karla Bäutla. Potom s Urbanem, Hommou, Fürthem u Regimentkommanda. Plukovník řekl, že feldkurát je otcem mužstva a bratr důstojníků. V noci střílely moždíře.

17.2. Prší. Milá pošta od Mařenky L., tak milounká. Urlaub65Dovolená. povolen, v neděli pojedu. 11. a 73. pluk ablezovaníé do Opčiny.

18.2. Dopoledne do Mohorini, pak Roudnický – rozčílen a pak domů. Odpoledne doma karty. Dnes sestřeleny aeroplány. Krásný den.

19.2. Málo spal, do jedné hodiny na hilfsplace. Opět krásný den, motýli. Odpoledne dvakrát u Regimentkommanda, pak karty. Odvolán do Jamiana k raněnému Maďarovi. Večer pakoval. Dnes přišel „odlab“.

20.2. V osm hodin po výpravě do Brestovice, nebyla bohoslužba, pak u Urbana, Steinsberga, Kettnera, Hojna a Matějky. Odpoledne do Gorjanska a do Nabresiny a odtud do Vídně.

21.2. Celou noc bolela hlava. Ráno v 9 hod. ve Vídni, potom kočárkem na Franz Josef Bahnhof, ve 12 hod. do Budějovic a večer v Mahouši. Od

22.2. do 8. 3. Dovolená. Pobyt u rodičů, návštěvy příbuzných a známých, bohoslužby.

9.3. S těžkým srdcem opouštěl rodný kraj. Večer se švagrovou Annou, potom rychlíkem do Nabresiny.

10.3. Nabresina, pak v Gorjansku u bratra a nakonec do Brestovice,

11.3. Ráno do štelunků ke Cole za strašné dělostřelby.66Začala pátá bitva na Soči. U plukovníka udeřil 8kg granát do dekunku. V ohni pušek a dělostřelectva – štěstí. Celý den střelba. Večer pochoval vojáky Tůmu, Frohsauera a jednoho Maďara. Potom do Brestovice.

12.3. Déle spal. Po obědě do Jamiana. Pochoval nadporučíka Strubla a vojáky Beneše, Hrubého a ještě Nadora. Při ohni u Doberda je daleká cesta domů.

13.3. Celou noc silně pršelo. Včera několik italských útoků. Děla hřmí a pušky rachotí ve dne v noci. Miny strašně bouchají. Maďar Kovacz nohu utrženou – strašný pohled. „Zujte mi botu, tlačí mně.“ Zatím mu přepilovávali kost u kolena. Ráno ve 4 hod. Angriff67Útok. Taliánů – to byl Gewehrfeuer. Taliáni střílejí těžkými děly do vlastních zákopů. To jim patří. Dopoledne jsem byl u IV. batalionu. Lukas, Baudisch. Stále prší.

14.3. Dopoledne pochovával za švarmliniemi, potom u komanda. Večer strašná střelba. Co jsem zde, jsou samé boje a strašná zranění. Dnes byl první slunný den, který dobře působí na mysl vojáků. To ptáčkové (skřivani) za největší střelby si zpívají, už tomu navyknuli. Vojáci mají špatné boty. Celé noci pracují. Co v noci postaví, ve dne artilerie rozbije. Boje s minami, máme také dělostřelectvo se psy.

15.3. Strašná noc, nemožno spát. Střelba přes nás ze všech čtyř stran, sedm kvérů pálí ze dvou stran. Množství mravenců v boudě. Dnes snad zadán k „Franz Josef Orden“.68Ř ád Františka Josefa. Odopoledne pochoval sapera Suchana. Stále prší. Odpoledne u plukovníka hrál karty. Večer zase ohavná střelba. Byl zraněn Tragtierfürer.69Vůdce nákladních soumarů.

16.3. Dnes hezčí den, déle spal. Dopoledne seděl na kameni a odpoledne hrál u plukovníka šachy, potom doma. Trommelfeuer při střídání. 102. pluk ablösuje náš II. batalion. Zítra bude od nich ablösován také jejich III. batalion.

17.3. Ráno stojím na hřbitově. Kříže pokáceny, rozbity, hroby k nepoznání, zdi rozbořeny, spousta pomníků bez hlav. Na jednom prostá tabulka „Ao junačkom smricu za domovinu“.70Hrdinská smrt za vlast. Málokterý hrob vypadá jako hrob. Jáma, železo, šrapnely, kosti, zem, dřevo, kamení, stromy. Kostel dostal čtyři rány. Varhany, oltáře, věže zmizely. Není domu bez více ran, ani jeden, který by měl pouze jednu ránu. Vesnice musela být pěkná, ale tisíce ran ji rozbilo. Na jedné zahradě přes 40 ran, nový hřbitov, 800 mrtvol, je denně ostřelován, zarostlé cesty a domy, jen fialky v trávě je vidět. Hrůza války. Odpoledne Ablösung od 102. pluku přes Jamiano, Selo do lágru Koryto.

18.3. Večer vesele seděli. Ráno v lese k 38. Marschbatalionu (Ansprache 99, 100). Pěkný den. Odpoledne stavěl oltář, šikovný Marschbatalion. Byl u mne Dostál a pak v Regimentkanzlei.71Plukovní kancelář.

19.3. O půl deváté mše sv. pro II. a III. batalion, uprostřed byl plukovník. (Ansprache 101,102). Potom na kavalci šachy. Po obědě chvíli karty. Pak u komanda a později příprava ke sv. zpovědi 5. kompanie, pak u podplukovníka Wenzla. Pak placmuzika u III. batalionu.

20.3. Večer dlouho seděli. Ráno vstával v šest hodin. Zpověď 5. kompanie, pak doma psal. Po obědě karty a pak u II. batalionu. Potom u III. batalionu placmuzika a nakonec u 6. kompanie. Večer karty u plukovníka – pěkný večer.

21.3. V šest hodin zpověď 6. kompanie (76 mužů), hezké. Prší jen se lije. Hrál šachy s plukovníkem a potom psal dopis Anči. Večer Beichtvorbereitung72Příprava ke zpovědi. 7. kompanie. Po večeři karty s plukovníkem a Urbanem.

22.3. V 6 hod. v Selu zpověď 7. kompanie (48 mužů) a svaté přijímání. Dopoledne pršelo. K večeru příprava u 8. kompanie s nadporučíkem Kandlem. Hezký den.

23.3. Ráno od 6 hod. zpověď 8. kompanie s přijímáním (125 mužů). Velice pěkné, ale namáhavé. Dopoledne i odpoledne doma. Stále prší.

24.3. Ráno časně se chtěl strojit na Regimentkommando. Stále pršelo celý den.

25.3. V 9 hod. mše sv. za padlé vojíny na sočské frontě. Překrásná a dojímavá slavnost. Celý pluk (tři bataliony) a uprostřed celý důstojnický sbor s obnaženými hlavami. Pěkné, potom dekorování asi 60 mužů. Prší. Odpoledne s Urbanem a Kettnerem do Jamiana a potom přes Brestovici a Selo do lágru. Tam u 16. kompanie u Baudische a potom u 13. kompanie přípravu ke sv. zpovědi. Večer nevolno a v noci nespal.

26.3. Celý den nevolno a na rozkaz lékaře v posteli.

27.3. Ráno zpráva, že půjdeme dál. Tak potáhneme zase…. Kam, to je u Boha prozatím. Opouštíme asi sousedství moře – krajiny krásné. Dopoledne psal úřední věci, odpoledne se připravoval na odchod. Napřed do Doberda, ale začaly kruté boje, a proto jen do Vojščice (šly dva bataliony). Večer krutý boj, který trval celou noc. Strašný oheň, nemožno spát. Jsme půl druhé hodiny od linie. Uhři ztratili kótu 70. 28.3. Jeden z vážných dnů. Italové prorazili a rezervy je nemohly ráno zahnat. Alarmován byl III. batalion 102. pluku a náš III. batalion a konečně i II. a IV. batalion. Co z toho bude, jest u Boha. Kéž by to dobře dopadlo. Večer začne útok – rezerva čtyři bataliony (tři naše a jeden od 102.). V sedm pohotově. Co to bude stát? Za vinu těch Maďarů máme zase my trpěti. Kéž by se Bůh smiloval a neteklo mnoho krve! Všichni jsme napjati, co přijde, ani jídlo, ani pití nechutná. Bože, posiluj a těš moje vojáčky. Půjdu s nimi. Škoda, že jsem všecky nevyzpovídal, ale nemožné jistě Bůh nežádá.

29.3. Do půlnoci na velitelství, pohromadě: plukovník, Wenzl, Baudisch, Karbulka, Weisl, Kettner, Lukas, Urban, Dub, Dostál, Kandl, Passleifiber a já. Potom II. batalion do lágru a IV. batalion do Sela. Ráno strašný oheň (celou noc), jako když mlátí strojem. Dopoledne doma. Dnes odejde IV. batalion a zítra ráno útok na ztracenou kótu 70. Bože, pomoz a šetři životy a krev našich vojáčků. Celý den silné dělostřelecké boje. Odešel jsem za batalionem okolo divize. Měl přijet arcivévoda Josef,73Arcivévoda Josef August, polní maršál (1872–1962), v roce 1915 byl velitelem 7. sboru. jemuž jsme nyní poddáni. Po tmě jsem přišel do Jamiana, kde batalion ležel na silnici. Byl jsem mezi kadety Šubrtem a Blovicem. Potom vedl batalion s Fischerem. Ale to už jsme věděli, že útok nebude. Šel jsem za batalionem k boji, kde moji vojáci útočí a krvácí. Tam musím být též i já. 29. honvédský regiment šturmoval, ale jen na kótu 70, do štelunků už ne. Šel jsem potom do Doberda zase do tábora. Přišel jsem až ve 2 hod. utrmácen. Udělal jsem asi 20 km.

30.3. Déle ležel a potom četl. Po obědě přišel Befehl74Rozkaz. , aby celý pluk šel do štelunků na kótu 70 a Monte Cosichl. Pak zřizoval pluk zde všecky dekunky. Usadili jsme se v Jamianu.

31.3. Zaopatřoval Seilera (byl bezvědomý). Přes den se vyhříval na sluníčku. Ve 12 hod. strašná střelba.

1.4. Zůstáváme v jeskyni, je dosti příjemný a krásný den. Odpoledne na hřbitově, večer pochoval Dieze, Koláře a dva Maďary. Večer přišel dr. König a hejtman Matzek.

2.4. Na procházce u Grotty, potom na hřbitově, na skále, pak zaopatřoval Němce, který onemocněl asi cholerou, chudák, dobrý a zbožný člověk. Potom na hřbitově, pak přišel lístek od Č. Večer pochovával čtyři vojáky. Ostatní vojáci se dekovali – děsně smutné.

3.4. Ráno na hřbitově. Přišel plukovník a s ním pak na hřbitov. Večer zaopatřoval Šimáka z Lažic, hodný hoch. V noci přiletěl aeroplán, Scheinwerfry pracovaly. Celou noc padaly miny.

4.4. Ráno zaopatřoval Vařila a zpovídal Steckenhauera a Fileka. Plno těžce raněných minami. Včera padl praporčík75Fähnrich. Neubauer, dnes kadet Šubrt. Škoda těch mladých životů. Parný den. Večer pochoval Neubauera. Krásný večer.

5.4. Ráno zaopatřoval Králíčka a Válka. Pak pochoval kadeta Šubrta a Franze Schlägera, Faschöngbauera, Schustra a Weilguniho. Odpoledne u Regimentkommanda a na kótě 70. Potom podle jezera doberdského domů do Grotty. Dnes v noci má být Angriff.

6.4. Slavný den regimentu. Byl útok a naši hoši od 14. a 15. kompanie, dobrovolníci, zničili štelunk obsazený Italy, který ztratili Maďaři. 60 našich mužů dokázalo, co tisíce (5–6 batalionů) Maďarů nemohly. Jaká to radost pro pluk a jak krásný výsledek. Vorzügliches Regiment.76Výtečný pluk. Dobyli jednu strojní pušku77Kulomet. a další zničili. Byl to boj bez kvérů, jen Flammenwerfer,78Plamenomety. Handgranaten,79Ručními granáty. a Minenwerfer.80Vrhače min. Útok vedli poručík Srb (raněn) a praporčík Igler. Ten štelunk srovnali se zemí, všecko, co tam bylo, zničeno a rozbito. Ani jeden z Taliánů se nevrátil. Strašné dunění, zranění jsou hrozná. Zaopatřoval Tvrdka a pochoval dnes Scherfaufera a Kronesla od XIII. batalionu a sapery. Překrásný den tichý a sluneční.

7.4. Ráno jsem pochoval Vančatu (strašně celý nevídaně rozbitý, musel odvrátit obličej), Bindra a Schicka. Potom u III. batalionu. Odpoledne odhalení pomníku (promluva 105, 106), pěkné. Večer pěkný, tichý.

8.4. Časně ráno na cestu ze štelunků a na cestu do Vojščice. Rozloučil se s hroby a jel pomalu v prachu a parnu. Odpoledne v Zagrajci, stavěl oltáříky.

9.4. O ½ 7 jel do Zagrajce, mše sv. a kázání (107, 108). Všechno slzelo. Gratuloval jsem IV. batalionu k hrdinům, kteří rozmnožili slávu pluku. 53 Tapferkeitsmedailí81Medaile za statečnost. dostaneme a tři zlaté. Všecko zaznamenáno. Baudisch mluvil k batalionu, užíval náboženských výrazů, vděčen Bohu. Potom o ½ 10 mše sv. pro II. batalion ve Vojščici. II. batalion šel do kostela omylem a plukovník si na mě vyjel. Odpoledne příprava ke sv. zpovědi u 9. kompanie. Tak už začínám 3. díl zápisků. Můj Bože, kdy bude konec tohoto krve prolévání. Strastí, utrpení a vraždění lidstva. Kdy bude konec trestu na člověčenstvo seslaného.

10.4. Přišli jsme předevčírem z fronty k zotavení pluku, který prodělal kruté chvíle u Doberda, ale také vítězné a slavné pro pluk a vlast. Tekla krev, mrzačily se údy, umírali moji vojáčkové. Leží skoro všichni na hřbitově v Jamianě. Už se tam asi nevrátíme, kam asi půjdeme? Dnes jsem zpovídal 54 vojáků 9. kompanie. Tak hezké a dojímavé v tom kostelíku ve Vojščici. Odpoledne u 10. a 12. kompanie příprava ke sv. zpovědi a v šest hodin zpověď 10. kompanie (63 vojáků).

11.4. Ráno v šest hodin zpověď 12. kompanie (71 vojáků) a potom společné sv. přijímání. Bylo to zase krásné. Odpoledne v háječku a pak placmuzika.

12.4. Ráno odtáhl pluk do lesa mezi Zagrajcem a Vojščicou, všechny tři bataliony. Přišli generálové Winkler, Schenk82Alfréd von Schenk, generál pěchoty (1863–1952), velitel 9. pěší divize. , Knettler (206. divize), Krasel83Felizian Krasel von Morwitzer, generálmajor, velitel 12. pěší divize. a jejich suity. Potom přijel arcivévoda Josef. Pluk postaven v lese. Arcivévoda měl řeč k vojákům a já ji opakoval vojáčkům česky. Řeč ukončil hřímavým provoláním třikrát sláva. Arcivévoda mně poděkoval. Excelence Schenk se mě ptal na smýšlení mužstva. Excelence Winkler jak se mně vedlo na dovolené. Potom jsem doprovázel arcivévodu a tlumočil české odpovědi. On sám se ptal, jak se jmenuji a odkud jsem. Pak byla defilírka84Slavnostní pochod. pluku, o které se arcivévoda vyjádřil „famos schön.“ Byla to krásná slavnost. Pro pluk památná, na 200 vyznamenání bylo uděleno. Odpoledne byla u III. batalionu muzika. Potom zpověď 11. kompanie (65 vojáků).

13.4. Ráno zpověď a přijímání vojáků 15. kompanie (126 mužů) a 28 telefonistů. Pak muzika a pionéři.85Zákopníci.

14.4. Dopoledne ležel. Po zpovědi promrzlý a nastydlý. Odpoledne na sluníčku a špitále.

15.4. Pršelo. Dopoledne psal úřední věci. Odpoledne zase strojil na mši sv. na zítřek.

16.4. Ráno za krásného počasí k oltáři. Potom polní mše sv. a pak kázání – Karwoche Christi86Týden pašijový, velikonoční. (109, 110) a „Feldzug Soldaten“.87Vojenské polní tažení. Pěkná slavnost – celý regiment pohromadě (všechny tři bataliony), pak generální absoluce a nakonec fotografování po batalionech. Odpoledne v kostele a potom s muzikou do Zagrajce, kde „Waldfest“.88Lesní slavnost. Veselo, pak koňmo domů.

17.4. Dopoledne u fotografa, odpoledne v Zagrajci zpovídal vojáky 13. kompanie (92 mužů) a Marschbatalionu (49 mužů). Zpovídal na pastvišti, seděl na kameni, vojáci klečeli na drnu a modlili se v přírodě a líbali můj jeruzalémský kříž, k slzám dojati. Překrásná, upřímná nálada. Taky mě to dojalo. Potom s bratrem do Vojščice.

18.4. Ráno o ½ 8 mše sv. a sv. přijímání pro 13. kompanii Marschbatalionu (139 mužů). Hudba hrála, potom s Urbanem u fotografa. Odpoledne tak silně pršelo, že zůstal doma.

19.4. Odpoledne se fotografoval s prachatickými rodáky, potom v Zagrajci zpovídal 14. a 15. kompanii. Překrásné, přišly celé setniny. Přišel jsem domů o půl deváté zmořen a utrmácen. Dobře spal. 20. 4. Zelený čtvrtek. Ráno s bolením hlavy do kostela na mši sv. a přijímání 241 vojáků (14. a 15. kompanie). Krásné a nezapomenutelné. Utíkají se ke mně jako děti. Potom ale byl nemocen a musel ulehnout a ležel celý den jako mrtvý. Zmožen, při podávání se strašně potil.

21.4. Velký pátek. Ještě nemocen. Dopoledne na procházce. Postní oběd celý regiment i důstojníci – prostě krásné. Odpoledne v kostele, byl zde dp. Bouška a Tabach. Excelence Schenk mě dvakrát oslovil. Ptal se, jestli chodí vojáci do kostela a jestli už pracuji na těch epizodách.

22.4. Bílá sobota. Prší skoro celý den. Odpoledne trochu lépe. Bylo vojenské procesí za rachotu děl u Doberda, kde Italové dobyli zase kousek našich pozic. Průvod vedli čtyři kuráti: Tabach, Zagrousek (Slovinec), Bouška od 102. a já. Pak šli generálové Schenk a Krasl a štáb divize a někteří naši důstojníci s plukovníkem. III. batalion (9.,11. a 12. kompanie) dělal špalír. Polovina 10. kompanie šla před průvodem a druhá polovina za průvodem (nadporučík Troschl). Tabach to zvoral, bídný zpěv. Ostatně všechno „propter honorem et non propter Deum“.89Blízko vznešených, není blízko Bohu. Doprovodil jsem Excelenci Schenka a generál projevil pochybnost o zbožnosti mužstva. Zeptal se, zda se vojáci modlí. Takhle z celé té slavnosti asi mnoho zbožnosti nebylo. Náš doktor Žid zase nescházel, plno Židů. Nejdou na pobožnost, ale ukázat se na plac představeným. Ironie našich krásných pobožností, voják je poután předpisy a jde na parádu, jen když musí, ostatní nikdo. Škoda, že nenechali též ostatní jít do kostela. Večer vždy jako obyčejně „der Krankhaft gescheite Orgelmeister“90Chorobně chytrý Orgelmeister. se stále přel a říkal „nemohu se hádat ohledně střelby dělostřelecké, jakými okolnostmi působí.“ Večer lilo.

23.4. Velikonoce. Celou noc lilo, strašná střelba, bouřka a k tomu chrápání a funění dr. Duba – nespal jsem skoro nic. Ráno pro špatné počasí odřeknuta mše sv. Já se to dozvěděl až ve tři čtvrtě na devět. V devět hodin měl tichou mši sv. v krásně vyzdobeném kostelíčku. Přítomen byl plukovník. Prší celý den a vojáci všichni spí. Musel jsem jít pokřtít nějakého Rudolfa. Večer nechutný hovor u večeře. Poručík Orgelmeister je strašný člověk.

24.4. V devět hodin polní mše sv. pro všechny tři bataliony (12. kompanie na práci u Doberda a 15. koupání). Pěkná idyla, vojáčkové pobožně naslouchali při kázání „Pane, zůstaň s námi.“ Potom dekorierung91Vyznamenání. poručíka Urbana a Offizierversammlung. 92Porada důstojníků. Odpoledne na požehnání a na procházce k Zagrajci. Potom doma, byl zde bratr a Netoličáci. Nechali jsme se fotografovat. Večer zase jeden z nejprotivnějších večerů. Oplzlé řeči, až by se člověku žaludek obracel, čím srdce plno, ústa přetékají. Poručík Orgelmeister, dr. Dub (inu Žid) a ostatní též. Hejtman Weisl se vyklubal jako skutečný Žid, třebaže je pokřtěn.

25.4. Odpoledne v Zagrajci zpovídal 16. kompanii (105 mužů). Seděl na stráni, na kameni a trochu nastydl. Potom autem domů a ke III. batalionu. Kašel.

26.4. O ½ 6 zpovídal vojáky 3. Marschbatalionu (19 mužů), pak mše sv. a přijímání pro 16. kompanii a 3. Marschbatalion. Potom se hlásil regiment (1763 mužů). Pak doma, odpoledne trochu psal, pak k III. batalionu (hejtman Ujmann), placmuzika. Major Petschauer a nadporučík Dostál opět zde. Večer odjel dr. Dub na oddavky.

27.4. Dopoledne déle ležel, kašel. Odpoledne placmuzika a u III. batalionu.

28.4. Dopoledne doma. Odpoledne na sluníčku a píšu tyto řádky. Vzpomínám tolik na A., dnes hezký a krásný sen. Co platno? Vše je jen sen. Čtu řádky, básničky psané v zašlých dobách.

29.4. Nemocen, bronchitida.

30.4. Nemocen. V 9 hod. mše sv. bez kázání. Dopoledne doma, odpoledne trochu na procházce. 1. 5. Dnes posunut čas o jednu hodinu. Celý den slunce. Stále nemocen.

2.5. Dopoledne úřadoval, odpoledne na sluníčku. Dnes přišel 19. Marschbatalion, vedený hejtmanem Berchtoldem. Ten batalion je ubohý, slabí lidé s velikými chybami. Byla provedena inspekce pluku Boroevičem.93Svetozar Boroevič von Bojna (1856–1920), generálplukovník, velitel 5. armády. Jeden z nejschopnějších rakousko-uherských velitelů. V únoru 1918 byl jmenován polním maršálem.

3.5. Hrozný, parný den, k udušení. Déle spal a pak psal matriky. Večer na procházce.

4.5. Parný den, prach ze silnice a cest ve vzduchu. Vojáci execírují přes skály a jámy. Odpoledne byl exhumován plukovník Rudolf Richter (96. regiment) a převezen do Brna. Kondukt jsem vedl přes vesnici. Krásně působilo, když odjížděl. Takhle to byl samovrah, kterého prý děti našly už polorozežraného.

5.5. Strašný, parný den. Včera jsem odevzdal matriky. Dnes odpoledne přednáška o IV. válečné půjčce pro důstojníky, kteří mají vykonávat vliv na mužstvo. Válka musí být vedena. Nuž, život, krev…jmění. A což ti vzadu? Ti liferanti?94Dodavatelé. „Je těžké nepsat komedii.“ A snad budu o tom kázat. To by tak scházelo!!! Ne.

6.5. Obyčejný den. V noci bouře, ve dne parno. Odpoledne zde byl bratr Martin. Dnes jsem začal chodit do menáže.95Jídelna. Přijel dr. Dub.

7.5. V 9 hod. mše sv. a kázání „Pokoj vám.“ Potom promluva o Anleihe96Půjčka. a 25 příprav ke sv. zpovědi (Anspruch 141).97141 žádostí. Hezké! Odpoledne v háji četl noviny a doma psal. Vojáci (III. batalion) hrají na harmoniku, zpívají, odpočívají na trávě, chodí na procházky, píši svým drahým, hrají karty nebo čáru o krejcary.

8.5. Dopoledne spal. Měl být Regimentsübung.98Cvičení pluku. Celé ráno pršelo, tedy odloženo. 9. 5. Jobova zvěst. Plukovník jmenován brigádníkem99Velitel brigády. Vojáci 91. pěšího pluku na italské frontě u Doberda, 1916 Státní okresní archiv Beroun, f. J. Eybl 3. horské brigády. Škoda, věčná škoda, že odchází. Plukovní lékař Dub mě zadal k Ehrenzeichen II. Kl.100Čestný odznak II. stupně (II. třídy). Hezké. Plukovník Steinsberg to koncipoval. Večer na procházce s Dubem. Placmuzika.

10.5. Dopoledne na sluníčku. Večer loučení s plukovníkem. Napřed podplukovník Kiehswetter (dnes narukoval) pěknou řeč na rozloučenou: Wir bitten Allmächtigen…101Prosíme Všemohoucího… Plukovník Steinsberg dojat děkoval a potom všem stiskl pravici. Večer banket. Podplukovník Kiehswetter zase mluvil, potom lampiónový průvod (5. a 6. kompanie) s muzikou na vykrášleném dvoře „Steinsberg.“ Jménem mužstva promluvil Offizier Stellverter102Důstojnický zástupce. Tobner „Hoch Obrst“ a plukovník děkoval „Hoch Regiment“. Při Tafelmuzice103Hudba při hostině. potom banket, který se změnil v pitku, až do 2 hod. Celá řada důstojníků byla zpita.

11.5. Dopoledne u plukovníka a děkoval mu a byl s ním na procházce. Pak s ním naposledy si zahrál šachy. Večer dlouho naposledy seděl s plukovníkem. Byl to dobrý muž, mně nakloněný, ale Židé se měli dobře… Weisl.

12.5. Ráno v 6 hod. jsme se shromáždili (Rgtsstab)104Štáb pluku. v menáži, abychom dali plukovníkovi Steinsbergovi poslední „s Bohem.“ Pluk podél silnice v Alstandech105Formacích. až ke Gorjansku volal odjíždějícímu plukovníkovi „Hoch.“ Jistě důkaz lásky a náklonnosti nás všech k němu. Zasloužil si to. Potom v 9 hod. Exhumierung židovského kadeta od 61. regimentu. Byl jako svědek. Odpoledne spal a potom v Zagrajci u bratra Martina, pak nadporučíka Lukáše a dr. Janoty. Od něho poprvé slyšel, že u regimentu se poukazuje na Judenwirtschaft.106Židovské hospodářství. Večer dlouho s Kiehswetterem karty. Veselý večer.

13.5. Dopoledne u náčelníka štábu majora Wolfa. Chce mermomocí tzv. Kriegsgeschichte. Musím tedy psáti. Potom u oběda s Tetschauerem. Po obědě odmašíroval pluk do lágru u Sela. Markierunk107Označení strany při cvičení. pohybu vojska. 17. brigáda, potom artilerie – dřevěné trouby. Nemohli se dočkat, až přijde „flígr“, a zrovna žádný nepřišel. Strašíme Taliány. Odpoledne psal.

14.5. Déle na loži, potom venku. Parný den, pluk lágruje venku. 15. 5. Dopoledne psal. Večer ke kostelu a s nadporučíkem Urbanem a poručíkem Fürphenem pozorovali útok a strašnou střelbu na kótu 121. Naši vítězili. Potom u komanda hráli karty.

16.5. Dnes svátek sv. Jana Nepomuckého. Dopoledne úřední věci a psal článek „Ich kenne keine Pesimismus.“ Odpoledne u divize. Dnes zajímavý boj letců ve vzduchu. Šest italských a dvou našich. Bomby sházeli sem do Vojščice beze škody. Včera dobyly naše trupy108Oddíly. v Tyrolsku velkého vítězství (2500 mužů zajato). Z toho velká radost. Ve švarmlinii se volá večer v 8 hod. hurá. První větší výsledek – vítězství proti Itálii. Večer mašírují trupy zpět z lágrů. Chodily strašit Taliány.

17.5. Dnes odvedli bratra Martina k trénu. Jsem z toho celý zarmoucený. Odpoledne u divize. Horký den.

18.5. Parný a ohavný den. Odpoledne u majora Wolfa a potom s nadporučíkem Urbanem.

19.5. Obyčejný, parný a zahálčivý den. Dnes Regimentsübung v Gorjansku.

20.5. Dnes odpoledne odjel hejtman Weisl na dovolenou. Parný den, k večeru déšť. Na procházce s Robertem a Hrdinou.

21.5. Polní mše (rozmluva 142, 143). Kritické výroky Ujmana na činnost duchovních. Zvláštní rozčilování, a jak malicherné od nich. Jen pravdu jsem mluvil s nejlepším úmyslem a pravdu vždy mluviti budu, ať se to líbí, komu chce. Jsem poslán zde hlavně pro mužstvo a jen mužstvo plnilo své náboženské povinnosti. Byl jsem celé odpoledne rozčílen. K večeru na procházce s hejtmanem Baudischem.

22.5. Celý den parno. Odpoledne v kostele – uklidnění. Večer fotografování Budějovičáků.

23.5. Ráno bolení hlavy. Obsílka k raportu na komando. Vyložil jsem své stanovisko a konstatoval, že neznám mínění důstojníků pluku. Napřed u plukovníka, který dnes přišel zpět od 3. horské brigády. Kiehswetter si na mně zchladil žáhu. Důstojník zůstává týž, jak jsem si ho představoval v míru. Dělají si prý při kázání poznámky, řekl mně Dub. Také Baudisch patří k nim. Nejlépe žít na dištanc od nich. Tyto dny vítězí naše armáda v jižním Tyrolsku. Ovšem se zase velebí německé pluky a o českých ani zmínky.

24.5. Dnes Marschbereit.109Připraven k pochodu. Pojedeme asi drahou někam pryč. Odjedeme od 7. sboru arcivévody Josefa. Velké horko. Spakovali jsme se. Jsem ale zasmušilý, zamyšlený. To ta starost o bratra. Kdyby jeho nebylo, jak volnější hlavu bych měl. Dnes přejímá plukovník Steinsberg 17. brigádu.

25.5. Večer ležel na drnu až do tmy. Poslední večeře v Krasu. V noci přišel rozkaz k odchodu. II. batalion ve 4 hod., III. v 5 hod., IV. v 7 hod. atd. do Prosecco, tam naložen celý pluk do vlaku a odjíždíme. Opouštíme kraje Doberda, S. Martina, Mt. S. Michele a Monfalkone. Naposledy se ještě loučíme s Adrií, půl roku jsme zde byli. Jedeme přírodou hýřící nádherou a krásou máje. Slzy mi vstoupily do očí, když odjížděly vlaky, při vzpomínce, kolik jich zůstane a nevrátí se do drahé otčiny.

26.5. Včera jsme vyjeli k Prosecco, přes Opčinu, Sesanu, Divaču (večeře), Gornje Ležece, přes Adelsberg (Postojna) do Lublaně. Ráno přijeli do Asslingu (Jesenice) – snídaně. Potom do Běláku (Villach) – oběd. Nádherná cesta alpskými údolími se zasněženými kopci. Jedeme přes Spittal an der Drau k Lienzi, tam večeře.

27.5. Z Lienze přes Sillian, Innchen, Franzenfeste (Fortezza),110Pevnost chránící vstup do Brennerského průsmyku. přes Bozen (Bolzano), Trient (Trident) do Calliano v italském území.111Pluk se zúčastnil rakousko-uherské ofenzívy v jižním Tyrolsku, která trvala od 15. 5. do 8. 6. Celý pluk je zde ubytován. Já na faře. Spal v pěkném pokoji, když jsem byl dříve na májové. Chtěl jsem mít mši sv. pro pluk, ale podplukovník Kiehswetter nechtěl. Byl jsem ve špitále a tam učitel Vysypal z Týna.

28.5. Ráno mše, přišel plukovník Steinsberg i podplukovník Kiehswetter. Zase maršaviso.112Oznámení k přesunu. Byl jsem v 8 hod. na mši sv. Lidé zpívali latinsky, jako včera při májové pobožnosti. Odpoledne ve špitále, sestra Lucie.

29.5. Celý den prší. K večeru ve špitále s sestrou Lucií, pak placmuzika, v noci do Rovereta.

30.5. Rovereto, překrásné město s nádherným zařízením, ale smutné. Domy ausgeplündert.113Vypleněné. Italové město dříve šetřili, nebyli od něj daleko. Prohlédl zpustošené domy – smutná podívaná na tu desolaci. 114Neutěšenost. Ubytoval se v domě barona Malffati, nádherné. V poledne Taliáni začali ostřelovat Rovereto. Střely padaly do naší zahrady a museli jsme pryč do domu Rosmini. Velká knihovna, muzeum, klášter. Potom na procházce městem a večer s plukovníkem.

31.5. To byla noc. V pršce po úzké cestě za hrozného stoupání Alpami v dlouhé řadě trénů dojel po půlnoci v úplné tmě do Piazzi, osady úplně rozstřílené. Bez noclehu v blátě a dešti seděl u plukovníka. Potom lehl na bednu v truhlárně. Zima, raději vstal a čekal na pluk. Pak se vrátil, ale musel odejít, dům padal. Kostel rozstřílený a proměněn v magacín. Před několika dny zde byli ještě Taliáni. Celý pluk lágruje na stráních ve stanech, které stavěli vojáci v dešti. Tak jsme v Alpách a v noci asi půjdeme dál.

1.6. Nanebevstoupení Páně. Pěkný den v rozstřílené vesnici. Vojáci rastují.115Odpočívají. Hřbitov je srovnaný se zemí.

2.6. Nemožno spát. V noci automobily všech velikostí – fassunky. Dopoledne Offizierversammlung. Denně sem přicházejí spousty raněných. Odpoledne karty s plukovníkem Wankem.

3.6. Dopoledne psal matriky a odeslal, pak Offizierversammlung. Prosil plukovníka, aby mně byl přidělen bratr jako Pferdewärt.116Koňař. Odpoledne na procházce. Ve feldšpitále mnoho raněných a mrtvých. Tisíce zajatých Rusů, Srbů a našich dělníků pracuje na postavení silnice k passu117Průsmyk. Borkola, aby se mohla dopravit dále děla i trupy a k tomu plno italských zajatců a našich vojáků všech národností.

4.6. Déle spal. Prší do mého bytu – trostlos.118Bez útěchy. Venku rachotí automobily a vozy – za jednu noc 3000. Stále mašírují trupy ke frontě. Budou tu krvavé bitvy. Kdy dojde na nás? Prší a padá sníh. Vrchy jsou celé bílé.

5.6. Pěkný den. Dopoledne ve feldšpitále, za tři dny 1200 raněných. Památný pohled na celé pole nosítek s raněnými. Odvážejí je celé kolony automobilů. Marschbereit. Kvartýrmeistři119Ubytovatelé. odešli do Serrady.120Hraniční pevnost na „Planině sedmi obcí,“ ležící asi 20 km jihovýchodně od Tridentu. V noci pomašírujeme.

6.6. Tak jsme odtáhli po serpentinách. Trvalo to 3 hodiny přes horu Folgarii. Znaven, ale zimou nespal. Jsme 1400 metrů vysoko. Ráno obtíže žaludku. Odpoledne na procházce v bývalých štelunkách (krásně vystavěných). Smutný zjev – kostel vyloupený a dnes se z něho dělá magacín.

7.6. Odpoledne placmuzika, večer aviso – abmarsch.

8.6. Odchod ze Serrady přes Folgarii, okolo S. Sebastiana (Mte Cherle), tam lágr v celtách. Krásný pohled, pěkně spal ve stanu.

9.6. Táhneme dále ráno od 6 hod. Překročili jsme hranice a táhneme přes hory a doly, lesy až k Paso de Vena. Odtud pozorujeme opuštěná italská děla (30cm) i munici.121Italové byli z této oblasti vytlačeni ofenzívou rakousko-uherských vojsk, která začala 15. května 1916. Ležíme na hoře a sledujeme vojáky, jak v lese ve výšce 1461 m staví lágr.

10.6. Lágr u Lanzry a Arsiera. Dopoledne slunný den. V poledne začaly mlhy a mraky kolem nás i pod námi. Bouřka a pršelo, jen se lilo. Večer placmuzika a fotografování. V noci bouře a sníh, zima jak v prosinci.

11.6. Letnice. Chladné ráno, ale na frontě ticho, jen tu a tam padne rána. Mše sv., kázání 144–145 „Duch sv. světí a osvěcuje a posiluje vojáka“. Brigadir122Velitel brigády. plukovník Wanek123Karl Wanek, v roce 1918 generálmajor. V roce 1916 velel 17. pěší brigádě. po mši mně děkoval, pochválil a podal ruku. Ta noc byla dnes strašná, všem v celtách zima. Celá brigáda lágrovala venku.

12.6. Dopoledne s plukovníkem na kopci podívat se na linie. Krásný rozhled. Odpoledne pršelo.

13.6. Krutá zima s deštěm. V noci sněží. Dnes tu byl divisioner124Velitel divize. Excelence Schenk.

14.6. Lágr v lese u Tonezzy. Samá mlha, žijeme v mračnech a nad mraky.

15.6. Dnes pěknější den se sluncem. V celém lágru se staví u obou regimentů, protože přišlo upozornění, že zde delší dobu zůstaneme. Jsme u XX. sboru arcivévody, nástupce trůnu,125Arcivévoda Karel (1887–1922). Počátkem roku 1916 byl povýšen do hodnosti generál jezdectva a jmenován velitelem XX. armádního sboru. Od listopadu 1916 rakouský císař Karel I. jako rezerva.

16.6. Večer přišlo avízo a o ½ 12 v noci ihned na pochod. Noční pochod zpět do Malga Cherle – Werk Sebastiano (Forte Dosso Cherle),126Hraniční pevnost na náhorní plošině Lavarone (Laufraun), ležící přímo na rakouských hranicích s Itálií. okolo S. Sebastiana, přes Carbonare do Chiesa – Lavarone.127Sídlo velitelství pevnostního uskupeni Forgaria – Lavarone. 17. 6. Po dobrém spánku v 6 hod. pochod do Vezzena (hřbitov 11. pěšího regimentu), potom údolím Assa přes hranice do Chertele a dále po Veranu k Mandorele. Lágr v lese. Zajímavé. Taliáni dávají na mapy jména míst, kde ta vlastně neexistují. Pěkný večer, sedím s bratrem. Jsme u III. armády Kövess.128Armádě velel generálplukovník Hermann Kövess von Kövessháza (1854–1924).

18.6. Dobře spal. Pochmurný den, stále prší. To byl pochod, spousta automobilů, trénu, zajatci všude pracují, ohromný Verkehr129Provoz. na všech cestách.

19.6. Na cestě k Asiagu. Celý den pršelo s malými přestávkami a padal sníh. Smutný den, hlava bolela a k tomu ještě myšlenka, že na ruském bojišti to nestojí dobře a Rusové postupují. Černovice130Hlavní město rakouské korunní země Bukoviny. padly. Německý císař prý nechtěl ofensivu v Itálii (že za to nestojí), a tak byla ruská fronta oslabena o všechny nejlepší trupy, které šly do Itálie, a ty ostatní Rusové porazili. Nyní ovšem se tam ve spěchu posílají divize.

20.6. První slunný den, Život u II. batalionu. Černovice padly do rukou Rusů, smutná zvěst. Smutný život v lágru, k večeru placmuzika a při ní karty. Večer vojáci hrají a zpívají, sedíce okolo ohňů.

21.6. Dopoledne hledal místo ke mši sv. u III. a IV. batalionu. Potom s plukovníkem. Odpoledne se připravoval na kázání. Večer smutná nálada. Všichni naříkáme, všichni máme už války dost, všichni toužíme po míru.

22.6. Boží tělo – krásný den. Mše sv. a kázání 146–147. Dojemné a krásné v lese na strání v italských Alpách. Jako v amfiteátru seděli vojáci a poslouchali mé kázání „V Ježíši život. Já jsem cesta, pravda, život“. Pak dekorace Kiehswettera, Jausena, Kettnera a Králíka. Odpoledne karty u plukovníka Wanka a Steinsberga. Večer psal a díval se na Intelligensspiel. 131Společenskou hru. Večer v ležení ohně, harmonika, píšťaly, trubky, klarinety, písně a v to se mísí ržání koní, mul a oslů. V důstojnické menáži je zvlášť veselo.

23.6. Krásný, teplý a slunný den. S Baudischem na slunci čteme a píšeme. Večer při placmuzice hrajeme karty.

24.6. Ráno odešli kvartýrmeistři. Zase potáhneme jinam, jen když je slušné počasí. Odpoledne placmuzika a karty. Večer velká bouřka a ohromné kroupy.

25.6. Ráno nás vzbudil aeroplán a vrhal na nás bomby a střely. Zajímavá podívaná. O 11. hod. odešel III. batalion, ve 3 hod. II. a IV. batalion. Večer odcházíme pryč. V 5 hod. dekorace pionérů.132Ženisté.

26.6. Noční pochod, děsně únavný po štěrkované silnici a ohromných serpentinách a tunelech z Pusterle (7 hod. večer) přes Mandirele, Vezzena, Monte Rover (Rovereto), Caldonazzo do Levica. Přišli ráno k smrti unaveni a dopoledne spali. Odpoledne pršelo a vojáci se koupali. Levico, hezké městečko, opuštěné. Zůstávám v hotelu Bellevue. Je zde celá brigáda a Corpskommando 17.133Velitelství 17. sboru. a ani jeden civilista. Podobně zpustošené je i Rovereto. Večer karty s hejtmanem Towarekem a doktorem.

27.6. Dopoledne procházka městem (nový Kurhaus, opuštěná fara, banka „Cattolica“). Potom se koupal v jezeře – nádherné. Odpoledne spal, psal a pak se zase koupal v jezeře.

28.6. Ráno od divize rozkaz, mše sv. v 10 hod. pro divizi, pluk a sapery ve zdejším pěkném chrámu. Měl jsem requiem za zemřelého arcivévodu následníka Františka Ferdinanda, který byl před dvěma roky v Sarajevu zabit, a za naše padlé druhy. Dnes večer po přepršce a bouřce opouštíme Suganatha134Val Segano, údolí na jihu Dolomit. a tím asi i toto bojiště. Odchod z Levica přes Pergone. Rajtoval až do Tridentu a dále přes Gordolu135Pevnost u Tridentu. do Lavisu. Byl to krásný ritt.136Jízda. V údolí nebyla zima, ani horko. Všichni trochu unaveni.

29.6. Tak jsme v noci přišli sem. Pěkné ubytování (advokát dr. Luigi Sette) a výborně spal. Po 8. hod. v kostele a odpoledne zase v kostele. Potom na procházce. Na hřbitově se setkal s českou židovkou. Večer na procházce s Baudischem. Pěkný večer, poslední v jižních Tyrolích. „Ave spes unika“.137Buď zdráva jediná naděje.

30.6. Odjíždíme z Lavisu, opouštíme toto bojiště. Bylo zde krásně. V krásných horách, údolích jsme neztratili ani jednoho muže. Kam asi pojedeme? Asi tam, kde už jsme byli, protože jsme už byli všude. Jedeme přes Bozen (Bolzano), Franzensfeste (Fortezza), Bruneck (Brunico).

1.7. další jízda vlakem v Itálii z vinných, krásných krajů, z krásných alpských hor jedeme dále přes Villach, Krainburg (Kranj), Lublaň, dále Sv. Petr do Nabresiny (Devin Nabresina). Zase na ta místa, odkud jsme posledně odešli, jenomže jsou zde strašná parna, spousty prachu po silnici a tím prachem se brodíme v noci po 11. hod. Z Nabresiny do Ivanigradu přes Gorjansko. Celkem slušná cesta, došli jsme asi ve 2 hod v noci. Málo spal. Italové zde začali více útočit a dostali se u Doberda do našich zákopů. Dostali ale strach a hned odešli. Bataliony jsou nakvartýrovány jako dříve.

2.7. Strašné horko k zalknutí. Ve 3 hod. se uložil. Odpoledne na procházce ve městě. Potom placmuzika ve dvoře.

3.7. Nesnesitelné, strašné vedro. Nepamatuji v životě takové parno. Dnes narukoval hejtman Weisl. K večeru jsem byl v Gorjansku.

4.7. Celou noc nemohl spát kvůli vedru. Dopoledne dole u švadleny. Odpoledne jsme čekali odchod, ale asi nikam nepůjdeme. Večer a celou noc strašná kanonáda v našem bývalém abschnittu. Večer ritt s Dubem do Brestovice. Dnes se s námi rozloučil Steinsberg, velitelství převzal Kiehswetter.

5.7. Spali v dřevěném baráku s Regimentarztem138Plukovní lékař. a pro vedro nemohli spát. Dnes jde IV. batalion na kótu 70 se všemi specialisty a 8 strojními puškami ji dobýt na Italech. III. batalion je u Jamiana a my ostatní půjdeme zítra nebo pozítří, až bude kóta dobyta. Chodíme skoro nazí a ještě je vedro k nesnesení a k tomu jízlivý Kiehswetter. Psal jsem, že už máme vojny dost, je nouze o vodu. Condl jede na dovolenou, poslal jsem Migovi bajonet.

6.7. Už máme raněné, přes noc asi pět. Asi v 10 hod dopoledne angriefoval139Útočil. IV. batalion. Nastal strašný boj, naši byli ve dvou minutách v nepřátelských pozicích. Pak se rozpoutal boj, který trval do večera. Strašné! Celý kopec byl jeden velký mrak prachu a kouře. Naši zajali asi 250 Italů, z nichž byla celá řada zraněna od italské artilerie. Naši narazili na velkou přesilu. Italové se právě též strojili k útoku. Přišly sem čtyři regimenty. Naši museli ustoupit pro nemožné přivedení rezerv. Ostatek regimentu musel ihned odpoledne do Jamiana. Celý večer a celou noc velké útoky na kóty 85 a 121.

7.7. V Jamianě spal ve starém bytě a potom v parnu k doberdskému jezeru. Strašné vedro a k tomu na nás ještě stále střílejí. IV. batalion byl zde retablírován,140Obnoven, doplněn. čítá asi 250 mužů. Za ně byl nasazen III. batalion. Odpoledne u majora Jansena.

8.7. V noci v dekunku s chrápajícím doktorem. V 11 hod. útok nepřítele a ráno opět. Hrozná píseň – strašná melodie, rachot všech možných kalibrů, svištění střel a kuliček a rachot všech možných pušek. Jednotlivé střely zalétají až sem k nám. Strašný horký den k udušení. Včera večer přišel k pluku plukovník Martinek. Dnes tady přebírá velitelství. Odpoledne nás navštívil a já ho vyprovázel zpět. Zavzpomínali jsme na zlaté časy v Prachaticích. V noci zase útok, ale jinak v dekunku večer příjemný, ale dlouhý.

9.7. Neděle – parný den. Vojáci trpí žízní, každý krok vyžaduje pot. Dopoledne pod stromem psal lístky. Klidný celý den, klidná celá noc. Okolo táhnou proviantní kolony s gasmaskami141Plynové masky. a chininem proti malárii, jsme zde u jezera. 10. 7. Strašné vedro (41° horka). Celý den v Jamianě. Hrob praporčíku Federerovi, večer má pohřeb.

11.7. K horku přišly mouchy – tiplice. Strašné chvíle mužů v dekunku. K večeru jsme byli ostřelováni celými salvami šrapnelů. Seděl jsem na silnici pod stromem.

12.7. Horko, nemohl jsem spát. Dnes konečně přišel malý déšť, odpoledne zase vedro.

13.7. Ráno u III., IV. a II. batalionu v hilfsplacu a u komanda. Tam to mají hezké. Přišly jednotlivé kompanie 20. a 21. Marschbatalionů (Schmidt). Všechno se dává na frontu. Večer jsem pochovával v Jamianě (byli již v hrobech). Zase strašné vedro. Při večeři nás začal nepřítel ostřelovat. Doktor utíkal jak malý kluk. Střelba trvala celou noc s přestávkami. Ve 3 hod. ráno na hilfsplace.

14.7. Ráno byl vážně zraněn můj sluha Frantík do nohy šrapnelem. Dopoledne přišel můj bratr, aby převzal jeho službu. Odpoledne pochovával u Doberda, pak byl u komanda a odtud do Jamiana a ubytoval se ve staré známé taverně.

15.7. V noci střelba, strašný rámus, ale brzy to utichlo. Odpoledne malý déšť. Pochovával naše i cizí. Byl zde hejtman Baudisch. Večer seděli s pány důstojníky od 30. lvovského pluku.

16.7. Večer pochovával jako každý den. Zase velké parno.

17.7. Odpoledne psal a byl s Baudischem u IV. batalionu ve štelunku, který celý prošel. Potom u III. a IV. na hilfsplace, večer pochovával.

18.7. Časně ráno u III. a II. batalionu. Prošel celé štelunky, ležely tam ještě mrtvoly, strojní pušky byly zničeny – musela to být strašná situace bez dekunků. Byl ostřelován. Strašné parno. Psal a potom lékařské hovory a vypravování o orgiích u artilerie (Dr. Ehrentheil). Vpředu krvácejí, vzadu orgie a pak se sejdou se v nemocnici, strašné srovnání. U nás se kosí zralé obilí – žně úroda a zde se kosí mladé životy – žně smrti.

19.7. až 23. 7. Obyčejné parné dny, samé pochovávání v Jamianu.

24.7. Dnes strašný oheň. Každá strana čeká útok druhé, a proto zuří všechny zbraně. Všechny rezervy jsou zalarmovány.

25.7. Přišel nový lékař, Oberarzt142Vrchní lékař. Dr.Orlik, okresní lékař v Banja Luce. Dobrý dojem.

26.7. Obyčejný horký den. Odpoledne sestry červeného kříže, strašně nemilé. Lékaři si zde vozí sestry a hlučně se baví – sestra Nelly (sestra Franzi ožralá). Vpředu vojáci trpí a krvácejí – skandál, řekl jsem jim: „Už se to snad nebude opakovat.“

27.7. Zase obyčejný den. Odpoledne zaopatřoval a pochovával. Oberarzt Orlik – věřící žid, na rozdíl od plukovního Duba se zdá být dobrý člověk.

28.7. Mám nastupovat u divize, tak protivné. Dopoledne s kuráty Petráškem a Hanusem. Boj ve vzduchu. Náš jeden letec padl s aparátem – ubohý. Strašné vedro celý den.

29.7. Zase vedro k zalknutí. Zaopatřoval Hengsterna, Baloka a Valtra a pochovával. Dnes samá těžká zranění. Mám jít zastupovat Tabacha k divizi.

30.7. Ve strašném parnu zase rovnal úřednosti. Feldkurát Hanus přišel do Jamiana. Vyjednal, abych nemusel k divizi, ale musím přesídlit k Regimentkommandu a chodit do štelunků. Dobrá, tak půjdu.

31.7. To byla noc v horku, nemohl spát. Taroky s majorem Lhodským (30. regiment) a Oberartzem, Ehrentheilem. Major opilý, všecky budil (Gasangriff)143Plynový útok. a museli jsme venku s ním sedět bosi a v podvlékačkách (Oberartz Langer a Ehrentheil, hejtman Pertz, Orlik a já). Dopoledne úřadoval a odpoledne na hilfsplacech.

1.8. Ráno odešel do Stadtdolone u Doberda. Dnes největší horko, parno k nesnesení. Ubohý náš lid v parnu, žízni a vši. Večer karty.

2.8. Ráno v 6 hod. do štelunku s plukovníkem Martinkem k II. a pak k III. batalionu. Strašné vedro. Odpoledne v taverně u ledu. Byl bych hnedle nastydl. Strašně mrzutý den. Večer karty.

3.8. Ráno u IV. batalionu. Vojáci mne rádi viděli. Byl jsem u předních stráží. Zase strašný den – parno k zalknuti. Po obědě trochu spal, ale bolení hlavy z horka.

4.8. V noci Überläufer,144Přeběhlík. bude prý Angriff.145Začala šestá bitva na Soči. Skutečně, odešel jsem na hilfsplac v 10 hod. a začal útok artilerie – to je muzika. Šel jsem v ní až ke komandu. Zuří boj, na tisíce ran už dala artilerie na všech stranách. Celé údolí je v kouři a prachu. Nepřítel střílí gasbomby,146Bomby naplněné plynem. po nich oči strašně slzí. Vzduch je prosycen nejen snad nepřátelstvím, potem, krví, ale i otravnými plyny. Naši vojáci útočí, krvácejí, bývají zasypáváni, naše artilerie nestřílí – stále se ptá kam, znovu a znovu, a nestřílí. Zatím podruhé vyhnali naši Taliány zpět a 88 zajatců. Jaká radost, že to naši udrželi. Kiehswetter se kdysi pohrdlivě vyjádřil o našich, ale dnes změnil názor. Takovou kanonádu nepamatuji. Sedíme v kaverně147Podzemní kryt. u telefonu. Strašný vzduch a venku ještě horší, gasbomby, ekrazitstřely, po nich s oči slzí. Až do 11 v noci. Dva útoky odraženy na celé frontě od Monte del Busi až k moři. V 10 hod. jsem odešel na Regimenthilfsplac a tam až do rána. V 6 hod. do Stadtdolone.

5.8. Dopoledne spal. Dnes po dlouhé době pršelo. Dopoledne klid, odpoledne nové boje na celé frontě. Strašné boje, zbraně sviští, bubnují, praskají, rachotí, duní – muzika neslýchaná, strašná. Večer zasypán Baudisch s jinými důstojníky – trapné čekání, jak to dopadne. Kadet Lešetinský padl, do 1 hod. v noci vzhůru, hrozné chvíle.

6.8. Ráno o 7. hod. v Regimentplacu zaopatřoval. Na zpáteční cestě zase Sperrfeuer.148Uzavírací palba. Zdechliny vojenských koní po bojích u Doberda, červenec 1916 Státní okresní archiv Beroun, f. J. Eybl Boje u S. Martino-Michele u kóty 121. Strašný boj zase ze všech zbraní. Odpoledne velká střelba. Večer zase déle seděli. V noci nové a nové útoky na všech stranách.

7.8. K ránu nové útoky, hlavně na kótu 121. Kanonáda dnes jako málokdy. Odpoledne na naši dolinu dělostřelba velkých kalibrů, kameny lítaly až do mé díry. Byla to muzika, strašná. Naše štelunky rozstříleny. IV. batalion byl z fronty stažen na 2 dny, aby se mohl zjistit stav, má asi 300 mužů. Není to ještě nejhorší, ale ostatní prapory jsou též slabé a smutné k tomu, že zde není záloh, musí držeti až do posledního muže. Dopis Beroeviče: „Očekávám, že moji vůli splníte.“ Směšné, on vzadu může kázati, ale ubozí naši lidé. Celý den strašná kanonáda na všech stranách, k večeru zase útok u MonfalconeMichele. Večer déle poseděli.

8.8. Déle spal. Dopoledne klidnější, mimo kruté boje napravo od nás u Gorice. Padl Brickenkopf. Odpoledne strašná kanonáda na nás neslýchaná, nevídaná. Ven nemůžeme, kolem lítají strašné balvany. S Kiehswetterem zase malé recontra149Spor. při obědě. Večer besedovali. V noci kruté boje a kanonáda.

9.8. Tak dnes opouštíme útulnou dolinu, ustupujeme kousek zpět následkem pádu Gorice, Podgory, Mte Sabatino a S. Michele, ačkoliv část ho byla znovu dobyta. Sperrfeuer na všecky strany, krutý a strašný boj. Kdyby se už Pán Bůh slitoval. V noci půjde celý pluk s ostatními. Proč jsme tolik krváceli, dřeli a snažili se na kótě 70, všechno marno a co nás čeká? Hejtman Weisl odešel do špitálu.

10.8. Tak jsme zase zde. V noci ustoupili jsme ze staré linie k jezeru doberdskému. Včera to byly strašné boje, ale jen když Talián nepoznal, že ustupujeme. Hřbitov je zde celý rozoraný, roztrhaný i naše masengraby.150Masové hroby. Teď je Jamiano stále v ohni. Bude to zde smutné postavení. Pochovával a staral se o pořádek na hřbitově.

11.8. Tak zase půjdeme pryč. Je to těžko trpěti. Pustí se kóta 121 a také kóta 85. Tak proč tolik tekla krev našich vojáků? Odpoledne se zase střílelo. Večer strašný ruml,151Povyk, mela. zajatci italští. U 27 LstJ152Domobranecký pěší pluk. kaverna zasypaná, hrozné následky. Celou noc nespal.

12.8. Vyšli jsme za ohně nepřátelské artilerie. Postaral se o hřbitov a uvelebil se před Brestovici. Žasnu nad spoustou prken, které se odvážejí, a chudák trupa153Vojenský oddíl. nemá, kde by hlavu ukryla. Strašné, zde se stavěly štelunky tak bídné, že těžko je hájiti, obzvláště ty nové. Dnes celý náš pluk v ohni artilerie. Mrzutý parný den v Krasu, všechno se stahuje nazad.

13.8. Celý náš pluk stojí v ohni nepřátelské artilerie všech kalibrů. Strašný mrzutý, parný den. Odpoledne psal a zaopatřoval. Večer dlouho seděli.

14.8. Strašné vedro v Komarje. Všecko tíží, vše, co člověk vidí, slyší, všecko jen stesk a touha po míru. Není už nikoho, kdo by si konce nepřál.

15.8. Dnes svátek Panny Marie. My ovšem o něm nevíme nic. Denně kruté boje, obzvláště artilerie všech kalibrů a boje letců letců ve vzduchu každodenně.

16.8. Je zde hejtman Baudisch. Strašné vedro, až dusí, a ty mouchy jsou zlé. To věru je kříž.

17.8. Parný den, až hlava bolí, a k tomu strašná střelba. Útoky každou chvíli na všech stranách a ustavičná kanonáda.

18.8. Dnes narozeniny císaře.154Císař František Josef I. se narodil 18. srpna 1830. Slavný oběd, champus, jinak parný den. Večer pršelo.

19.8. Ablesung pluku. Včera v noci III. batalion, dnes II. a zítra III. od 27. Ldst.155Domobranecký pěší pluk. My dnes jdeme do lágru u Korte.

20.8. Déle spal. Vojáci pracují na nových rezervních zákopech. Večer pršelo.

21.8. Takový mrzutý lágrový, vojenský den. Všecko mrzuté. U pluku se vůbec vzmáhá nespokojenost – nové poměry, noví lidé. Oberarzt Žid. Tento Žid fedruje Židy. Jaké to asi bude mít následky. Myslím, že dobré ne. Důstojníci odcházejí a já se zanáším stejnou myšlenkou. Už toho mám zde dost.

22.8. Mrzuté dny. Prší a teče do chalupy, každý večer karty. Plukovník Lossig – strašné spolužití a s nadporučíkem Dostálem také. Svým úsměvem nepřirozený Stänker,156Smraďoch, tchoř, rýpal. vše bylo špatné, vše chce měnit a ablösovat. Už toho mám dost.

23.8. Mrzutý den v lágru.

24.8. Dopoledne k lékaři do Vojščice a potom do Gorjanska k divizi. Tam u Tabacha, divizionáře – oběd a potom domů. Tedy na mě také došlo, Aderhautentzündung157Zánět cévnatky v oku. mám v pravém oku. Naši lékaři mě posílají do nemocnice, ale rád bych napůl užil dovolené. Vojščica vyklizena, kde jsme zůstávali, je vše opuštěno.

25.8. Našel místo pro mši sv. u Berchtolda. Odpoledne stříleli sem Taliáni. Večer bez karbanu. Přestal pít alkohol (víno) a kouřit kvůli očím. Dnes přišel Erlass,158Výnos. že mají být ablézováni důstojničtí sluhové – statní muži od velitele kompanie výš. Neuvěřitelné, tak nám na frontě chtějí dát starce. Inu není nám pomoci. U boha, k čemu válka, když nemáme lidi. Batteriekommandant159Velitel baterie. , který má k dispozici vozy, smí mít burše160Sluha. zdravého. Batalionkommandant161Velitel praporu. a my ubozí máme míti starce. To je nepochopitelné.

26.8. V 9 hod. pro II. batalion mše sv. (Ansprach 154, 155), idylické.

27.8. O ½ 7 mše sv. pro III. batalion (Ansprach 156, 157) v lesíku, v lágru. V 9 hod. pro IV. batalion (Ansprach 158, 159). Jsem celý ochraptělý. Plukovník zbytečně rozčílený. Žádal o dovolenou.

28.8. Pro 22. Marschbatalion mše sv. (Ansprach 160, 161). Dnes vypověděli nám válku Rumuni a Italové Německu – strašné. Ale snad to povede ke konci. Kde vezmeme trupy? Měli jsme dobré vojáky, máme hodné vojáky, ale generály, a teprve naše diplomacie. To je věru strašné, co na nás přijde.

29.8. Prší, prší – lágrový den. Byl zde Tabach. Odpoledne jako obvykle déle seděli. Plukovník milý. 30. 8. V noci pršelo, ve dne parno, potom bouře a boje. Hovoříme o Rumunsku a poměrech. Do války táhli muži a vraceli se starci, táhli hoši a vraceli se muži, táhli lebenslustige Offiziere162Důstojníci s chutí do života. a vrací se vážní. Co zkázy, neštěstí, zavinila ta válka.

31.8. Prší celý den i v noci. Přišel Sagner. S Rumunskem to dobře nestojí. Mrzutý lágrový den. 1. 9. Pěkný den. Utíká ten čas a dovolená nikde, tak mrzutý. Mouchy, myši, horko, nervy, neuznání, nepřítel atd. znavují čím dál tím víc.

2.9. Teplý a dlouhý lágrový den.

3.9. Horký lágrový den. V noci střelba, večer karty. IV batalion do štelunků. 4. 9. Dnes přesídlení z lágru na hilfsplac mezi Komarje a Brestovici, klidný abschnitz.163Oddělit se.

5.9. V noci bouře, klidně spal. 6. 9. Pršelo celý den.

7.9. Odpoledne v Gorjansku s Oberarztem Orlikem. Mrzutý kvůli dovolené.

8.9. Dopoledne doma, odpoledne ve švarmlinii u IV. batalionu, u Schmiedta 16., 13., 15. kompanie, pak III. batalion, 11. a 10. kompanie. Potomu Tetschauera a Regimentkommanda, pak byl na hřbitově. Vojáci celkem dobré mysli – trpěliví hoši, jen déšť a vši je trápí. Opuštěná silnice a krásný pohled na moře a italské štelunky, z nichž část je z našich starých. V noci přišel pozdě s hejtmanem Glanzem. Dnes odveden 9. Marschbatalion.

9.9. Déle ležel. Odpoledne psal úřední spisy.

10.9. Odpoledne do Gorjanska, tam pastorální konference – 13 kurátů – zbytečné věci, co už člověk dávno zná. Potom poprosil o dovolenou, beze všeho dal Excelence Schenk. S radostí jel pozdě domů.

11.9. Večer dostal Befehl. Pakoval a strojil se na cestu. Přišel feldkurat Resl.

12.9. Dopoledne u Regimentkommanda. Ve 2 hod. vozíkem do Opčiny a odtud večer v 8.55 rychlíkem na dovolenou do Vídně.

13.9. Večer v Budějovicích a 14. 9. v Mahouši. Od 15. 9. do 2. 10. Dovolená. Návštěvy příbuzných a známých v Netolicích, Prachaticích, mše v Netolicích, v Babicích a 24. 9. výlet do Prahy.

3.10. Smuten sedím v pokoji před odjezdem z vlasti a domova. Čekám na bratra, až přijde pro věci. Jak bolno mně u srdce, které puká lítostí při vzpomínce na blízkou budoucnost. Co nás zase čeká. Jen abych bratra svého zachovati mohl. V poledne vlakem do Budějovic, potom rychlíkem do Vídně a do Opčiny.

4.10. Ráno v Opčině, potom povozem do Prečniku, kde je IV. batalion a III. v St. Polaj. II. batalion ve štelunku u Jamiana. Večer náhle jsme museli odmašírovat na staré místo, hilfsplac u Komarje. Noční pochod, až po půlnoci přišli na místo.

5.10. Dnes odchází plukovník Martinek a Kiehswetter. Kdo to převezme? Velké dělostřelecké boje. Máme dosti velké ztráty – hlavně mrtvé. Vůbec jsem pluk skoro nepoznal, všecko staré vybito. Od 14. až 20. 9. kruté a urputné boje.164Probíhala sedmá bitva na Soči. IV. a III. batalion ztratili kótu 144, nově dobývali a při tom velké ztráty. III. batalion u Nova Vas zasazen u 102. pluku. Měl velký Erfolg,165Úspěch. ale byl skoro aufgerieben.166Rozbit. Jen několik mužů se vrátilo.

6.10. Už zase pátý den kaše z kamení, krve, kostí a železa. Stálé dělostřelecké boje, miny a vše možné. Poměrně více mrtvých než raněných (dnes ve štelunku u III. a IV.). K večeru jsem šel s doktorem Orlikem k brigádě a pluku. Hrozná podívaná v Jamianě. Všecko rozbito – nizounké domy – ruiny, vozy rozbité, povalené, mrtví vojáci i kusy z nich, cesty zasypané, koně potlučení. Přes mrtvoly lidí jezdí vozy a karety167Dvoukolový jednospřežný vůz. a my jdeme také přes ně. V tom rána za ranou. Doktor se mě úzkostlivě drží, uskočím za kámen a padnu na hnijící, páchnoucí, měkkou mrtvolu. Nepřítel pálí ránu za ranou a nám svítí měsíček. Zvedneme se a utíkáme tryskem z nebezpečného místa. Znaveni se ukládáme dříve ke spánku.

7.10. Zase celý den urputný dělostřelecký boj. Rána stíhá ránu a kameny lítají až na naši boudu – vlevo, vpravo. To zase budou velká zranění. Dopoledne u II. batalionu u Brestovice – asi 300 mužů. Potom mě provázeli důstojníci Kalaš a Váňa. Odpoledne jsme se připravovali na Ablözung a byla zase strašná střelba, přibylo hodně zraněných. K večeru padl praporčík Weiss a Michálkův Pepík. V noci odešli jsme do Prečniku, kam jsme došli nočním pochodem asi o ¼ 4. Tak málo vojáčků máme.

8.10. Ráno silná kanonáda. Odpoledne klid. Dopoledne psal a odpoledne u kompanie a Regimentkommanda. Odpoledne u III. a II. batalionu v St. Polaj. Večer karty Kiehswetter a Urban.

9.10. Dopoledne psal lístky (480–492),168Identifikační lístky padlých vojáků. odpoledne pokračoval a k večeru odevzdal. Byl zde Kysilka od divize, pravý aktivní kurát – elegán. Večer placmuzika a karty.

10.10. V 8 hod. mše sv. v St. Polaj pro III. batalion (Ansprach 164, 165). Strašná kanonáda a boje, pravé bubnování a na celé frontě zuří gigantický boj.169Probíhala osmá bitva na Soči. Hlava z toho bolí – spousta raněných a pomatených. K večeru byla proražena fronta u Nova Vas a do Jamiana se dostali Italové (zajali komando 64. a 31. batalionu), ale potom byli zahnáni. Strašně rozčilující den. K večeru alarm – pochod do Čerovlje, potom zpět, pak do Mavhinje a zase do Čerovlje. Ve 3 hod. noční pochod do Waldstaflu. Trochu prospal a odpoledne za ohromné palby italské artilerie do lágru v Korite. Zas na starých místech. Před námi zuří boj. Landwehr 4 chce dobýt ztracenou Nova Vas.

11.10. Ráno vyrazili z Čerovlje ve 3.50 hod. do Waldstaflu. Na zemi, na kamení se vyspali. V poledne v lágru. Začala ihned ohromná střelba, hilfsplace jsou mimo náš pluk. Hledal jsem komando a přišel jsem do švarmlinie a hned Trommenfeuer.170Bubnová palba. Vpředu velká bitva, pozdě večer odpočíval na hilfsplace.

12.10. V noci podřimoval a ráno do štelunků. Po cestě nás ostřelovali. Přišel jsem k Landwehr 4. Všechno v ohni. Jen útěkem jsem se zachránil.

13.10. Strašné ostřelování u Nova Vas.

14.10. Píšu tyto řádky v Opčině na dráze v pondělí 16. 10. večer. Co se událo od 14. do dneška. Bože můj, proč jsi mě opustil. Co jsi to dopustil. Ztratil jsem drahého, ubohého, zlatého a věrného bratra Martina. Jsem zlomen hořem. Vezu ho domů mrtvého. Jak přijdu před oči bratrovy dobré ženy, jejich milované Máničky a bratra Václava. Ta myšlenka mě ničí, užírá a nedá spát. Budou to těžké kroky přes ten práh. V noci 14. 10. strašný oheň z pušek. Martin přiběhl a chtěl, abych se strojil. Dopoledne psal ženě a žertoval s ostatními. Chtěl mě holit, ale odložil jsem to na večer. Psal jsem žádost o aktivitu. Martin psal venku. Přišli kuchaři a ohřívali menáž a vtom rána – italský granát, cítím ránu na pravé ruce. První myšlenka na Martina. Vylítnu ven nedbaje na ránu a vidím přede dveřmi v krvi na obličeji ležet. Ježíši Kriste, vojáka, mého bratra. Chytím za hlavu a volám, otočil na mě oči, ale krev se řine proudem z prsou. Šíleně volám o pomoc a zatím uděluji absoluci, odnáším ho. Také doktor říká – marno. Ježíši Kriste – Bože velký – ztrácím bratra, za něhož jsem chtěl svůj život dáti. Skočím k němu a líbám, ale k životu nevzbudím. Strašný ten okamžik viděti umírat bratra a nemoci mu pomoci. Odnáším na stranu a zatlačuji mu oči. Vtom nesou mrtvolu kuchaře a jiné raněné, Postla (od vrchního lékaře), Feikla (od podplukovníka) a kaprála Ziku. Bratr mrtev, dělali mu rakev, teprve potom obvazují mou ruku. Rovnám věci, loučím se zdrcen ranou osudu a slzím, kudy chodím. Bratra uložil do rakve, políbil za ženu, za dítě, za bratra a vykropil. Jak strašný případ, všichni slzí. Bůh mu dej odpočinutí! Doprovázel jsem ho až do Berje, abych ho tam pochoval, ale rozmyslel jsem se a na radu důstojníků ho převezu.

15.10. K Excelenci Schenkovi, laskavě mě přijal, pak jsem telefonoval o povolení, o slevení na dráze. Dostal dovolenou a jel do Berje. Odpoledne autem, laskavě mně půjčeném, přes Prosecco do Adelsbergu (Postojna), kde se mnou laskavě jednali: Excelence Lebau171Aurel von Le Beau (1866–1922), generálmajor. V říjnu 1916 náčelník štábu V. armády. a plukovník Fondscher, pak do Sesany (Sežana). Tam telefonoval a dostal Leichenpass,172Povolení k převozu mrtvoly. pak zpět do Prosecco do Feldmarodenhausu. Dobrý a hodný dr. Jelínek s největší laskavostí otcovsky přijal mrtvého bratra i mě raněného. Feldkurát Hanus jel pro rakev do Terstu.

16.10. Ráno na dráhu vyjednal převoz (176 korun). Bratra přendali do kovové rakve a odvezli na dráhu. O vše se staral dobrý, nezapomenutelný plukovní lékař Venoušek Jelínek – zlaté srdce. Navštívili mě důstojníci od pluku. Z Prosecca odjíždím, vezu bratra, jak smutná jízda. Před 10 dny jsme přijeli z domova zdrávi, a dnes.

17.10. Ráno do Vídně, tam do Matzleinsdorfu a na Staatsbahndirektion173Ř editelství státních drah. vyřídil další a večer do Budějovic.

18.10. Ráno v Netolicích. Smutná cesta. Všeobecná účast – rovně do Mahouše. Strašné shledání, švagrová k neupokojení, ale přece se uklidnila. Odpoledne do Babic. Tatík: „To jste to vyvedli.“ Pak do Netolic.

19.10. Ráno přijel mrtvý bratr, odvezli jsme ho do Mahouše, strýček Podlahů, bratr Václav, já a voják Zeman174Prozatímní sluha Fkt Eybla . Smutná cesta přes město, celé ulice slzely a potom ta cesta domů. Těžko se jelo okolo obcí a vjíždělo do Mahouše. Vtom zazní zvonek, srdce by to člověku utrhlo, vesnice celá pláče a blížíme se k rodnému domu. Ubohá švagrová padá do mdlob a marno ji křísit. Bratra uložili do světničky a tam jsem dovedl Marinku.

20.10. Bratrův pohřeb v Němčicích – pan farář Marek ze Sedlce a velká účast. Dnes zde tekly slzy – nad hrobem jsem promluvil a pak odvedl do Mahouše hodnou, dobrou a nešťastnou švagrovou. Těším ji, jak mohu.

21.10. Odpoledne do Babic.

22.10. Ráno do Netolic a v poledne vlakem do Prachatic, ale neměli místo pro důstojníky. Díky za laskavou společnost (M. Němec, Suchomel). V noci do Budějovic a ubytován v Res. Špit. Abs V., Zimmer 73.175Záložní nemocnice, oddělení V., pokoj 73. Od 23. 10. do 17. 11. V záložní nemocnici v Českých Budějovicích. Vyšetření a pohovory s lékaři (štábní lékař MUDr. Bártík a MUDr. Sachs). Plno návštěv příbuzných a známých. Procházky s přáteli a důstojníky z nemocnice po Budějovicích. Dopisy od Kiehswettera a vojáků z fronty, sloužil mše ve farním a klášterním kostele v Budějovicích a ve farním kostele v Němčicích. Zpovídal děti v Babicích. Od

25.10. byl transformován k Feldsuperiorátu V. armády.

1.11. byl na vojenské slavnosti mrtvých v Budějovicích. Pravidelné návštěvy na Stationskommando.176Staniční velitelství.

21.11. se stal poručníkem Marie, dcery zemřelého bratra Martina.

21.12. projednání pozůstalosti po bratrovi u soudu. Vánoce.

30.12. Dopoledne odešel z domova, těžko se loučil a bolestně. Na dráhu do Netolic a pak do Budějovic.

31.12. Dopoledne na Stationskommando a ve 4 hod. vlakem do Vídně a potom dolů do Lublaně.

1.1. 1917 Nový rok v Lublani. Tak jsem narukoval. Byla to smutná cesta při vzpomínce na nedávno přestálé strasti a dojmy v těchto končinách zažité. Prospal jsem cestu z Vídně do Lublaně. Ráno na Feldsuperiorátu, pak v kostele a na Sammelstelle.177Shromažďovací místo. Odpoledne na procházce z feldkurátem Rauschem a potom s důstojníky v kasinu.

2.1. Ráno se domluvil na Feldsuperiorátu, že půjdu do Marodenhausu č. 2/13.

3.1. Dopoledne v kanceláři, odpoledne na procházce s Rauschem, pak v kanceláři a kavárně Union.

4.1. Obyčejný den. V kanceláři byl netrpělivý co bude. 5. 1. Nemocen. Úzkost je strašná nemoc.

6.1. Obyčejný den. Kancelář, kavárna, Rausch.

7.1. Dopoledne v kinu Ideál, odpoledne v kanceláři a u Rausche.

8.1. Večer přišlo rozhodnutí do Feldmarodenhausu. Večer v Unionu s Vampolou, Tabachem, Suchánkem a Selbickým.

9.1. Dopoledne se rozloučil na Feldsuperiorátu, potom v Unionu a v 1 hod. s Tabachem a Selbickým vlakem do Opčiny a odsud povozem za ohavného počasí do Prossecca, do Feldmarodenhaus č. 2/13. Tak jsem se dostal na místa, kde mě převazovali a bratra ukládali do kovové rakve. Daleko od vlasti a domova. Kolem samý žal a bol. V noci bóra. V dáli duní kanóny, jsem však z jejich dostřelu.

10.1. Ráno později vstal, potom u feldkuráta Dolejšího a ve špitále. Prošel objekty těžkých a lehkých raněných. Dopoledne v kanceláři a odpoledne zase u nemocných a feldkurátů Friedla a Dolejšího. První pošta od Barunky.178Švagrová. Měl jsem velkou radost. Psal do večeře.

11.1. Ráno u nemocných a Dolejšího, odpoledne zaopatřoval 3 Poláky a četaře179Zugsführer. Bachschwelbla od 15. pluku. Potom pochoval 8 vojáků a psal až do večeře.

12.1. V noci ve 2 hod. velké překvapení. Italští flígři hodili 2 bomby do Feldmarodenhausu, ale nic se nestalo, jen 200 oken rozbitých. Nemocní říkali, že ani ve špitále nemá člověk život jistý. Dopoledne na všech odděleních, odpoledne v kanceláři. Byli zde dr. Wonisch a Resl. V noci, v 1 hod., ve feldšpitále zaopatřoval.

13.1. Dopoledne jel do Sta Croce k regimentu. Milé shledání, ale zaslzel jsem, když jsem viděl známé tváře a muzika mně zanotovala píseň „Co ten ptáček.“ Potom v kanceláři plukovníka, hilfsplac a pak s poručíkem Petschem a praporčíkem Novákem do Prosecca.

14.1. Ráno v 9 hod. mše sv. v kostele. Pak zpovídal vojáky a potom v kostele na velké. Po obědě ve špitále – na požehnání v objektu 1. a 4. Pak na procházce v Contovellu. Nové Abwehr batterie.180Protiletadlové baterie. Potom zaopatřoval 5 osleplých a polomrtvých vojáků – dojímavé, ale těžké. Večer píši a vzpomínám na domov.

15.1. Dnes nemocen. Hrozné počasí. Odpoledne zaopatřoval 5 vojáků.

16.1. Ráno mše sv. a pak ve špitále zaopatřoval. Celý den prší.

17.1. Ráno mše sv. Včera skála se povalila na vlak – havaroval u Trifalu181Železniční stanice na trati Štýrský Hradec–Terst. Asi 75 km od Terstu. , mnoho mrtvých. Velké povodně. Dnes sestřelili náš aeroplán a spadl u Mavhinje. Odpoledne na procházce s Dolejším a večer zaopatřoval.

18.1. Ráno mše sv. a pak kočárkem do Sta Croce k regimentu (Führt, Sagner, Resl). Zažádal jsem o montur182Montour, (mundur) uniforma. pro Cahaka, 183Nový sluha Fkt Eybla. Zemana pošlu domů. Odpoledne ve špitále, večer na procházce s Dolejším. Zuří strašná bóra a přitom též na krasové planině velký boj, s bubnovou palbou. Strašně to působí.

19.1. Ráno mše sv. a pak při špitále a psal. Odpoledne odešel Zeman a přišel ke mně za sluhu Karlík Cahak. Jsem tomu rád, že mám toho hocha u sebe.

20.1. Ráno mše sv. Pak ve špitále a psal. Večer s dr. Goldsdedrem, potom zpovídal a zaopatřoval.

21.1. Ráno mše sv. v kostele a v 9 hod. ve špitále. Odpoledne doma a večer na požehnání.

22.1. Zuří bóra a při tom strašná zima, všecko ve špitále mrzne. Odpoledne doma, Cahak u pluku. Potom pochovával. Kovacs nebyl celý. Chyběla levá ruka s plecí. Večer u omrzlého Vyskočila.

23.1. Zima, mráz a krutá bóra. Dopoledne ve špitále. Voják Vyskočil od 98. regimentu měl omrzlé nohy a ruku. Ležel několik dnů hladem před linií a nemohl se v noci k nám trefit.

24.1. Svátek Zasnoubení Panny Marie. Krutá, pravá bóra. Zdá se, že by chalupu převalila – řve, syčí, bručí. Je dobře u malých kamen. Na ulicích kamení a písek do očí lítá, až by člověka zranil. Karlík se dnes bál, že ho bóra odnese do moře. Moře je celé rozbouřené.

25.1. V noci bóra s bouří a sněhem, nevídané zde závěje. Ten hřmot v noci a přitom se střílí, děla duní a v dáli zase silně rachotí. Ráno ve špitále, zaopatřoval Szakala – tyfus. Odpoledne četl a psal, pak ve špitále s Dolejším a na hřbitově. Večer karty.

26.1. Dnes slunný den s mrazem, ale přece vesele. Ve špitále zaopatřoval omrzlého Vyskočila a rozděloval knihy a noviny. Po obědě četl a potom ve špitále gáži za leden. Pak na procházce k moři. Večer zaopatřoval Borkovce.

27.1. Zase bóra a krutá zima ve špitále. Byl u Tenklera – samovrah. Nebyl uznán při marodenvizitě a chtěl se zastřelit, nechtěl tam jít (bídný štelunk), mám zahynout tam – raději najednou konec. Plakal, když jsem odcházel. Odpoledne psal. Postřelený samovrah praporčík Stein – Žid. Večer zaopatřoval Grosse (rozbitá hlava) a potom se koupal.

28.1. Ráno zaopatřoval zmrzlého Poláčka ze 4. regimentu, dodýchal. Potom mše sv. a pak ve špitále pro fratry. Pak zaopatřoval zase ve špitále. Odpoledne pochovával Hostika. Jeho bratr mě volal před jeho smrtí. Jediný bratr – hrozné. Szakuleika (tyfus), Vostrý (zmrzlý), Berež od 91. (prostřelená prsa). Pak u Dolejšího v kanceláři, v menáži hudba. Strašně krutá zima (bóra).

29.1. Zase strašně krutá zima. Ve špitále zaopatřoval a v kanceláři úřední věci. Dnes 91. pluk zajal 50 Taliánů, ale máme několik raněných, kteří mě poznali. Mezi nimi spáleni: Sova, kostelník ze Zdíkova, Pajer (Kandů) z Malomoc – divná podívaná. Odpoledne ve špitále zaopatřoval Kuplenta, pak u röntgenování, nakonec hřbitov a špitál.

30.1. Dopoledne ve špitále zaopatřoval, pak v kanceláři. Odpoledne pochoval 5 vojáků.

31.1. Včera byl vyznamenán 91. regiment v Pressberichtu.184V rozkaze. Maličkost, a přece sláva – jak jinak, co vykonali, a ještě jsou zneuznaní, aspoň jednou. Zato ale je zde mnoho raněných. Poprvé na vojně, voják Malý (v civilu čeledín od Hořovic) – Bauchschuss.185Průstřel břicha. „Nevěřím v Pána Boha, když je taková válka možná.“ Účinkovalo to na mne. Bóra zase zuří. Dopoledne zaopatřoval a odpoledne pochovával praporčíka Matzka od 91. Zase jsem byl ve svém živlu u svého pluku. Hudba hrála mrtvému naposled a pak ve všech objektech.

1.2. Zase strašná bóra, ale kanóny pracují dále i v mrazu, sněhu a nepohodě. Dopoledne v kanceláři, odpoledne pochovával a pak na procházce. Večer muzika.

2.2. Mše sv. v kostele, potom psal Gottesdienstausweis186Výkaz služeb božích. a předal matriky Dolejšímu v kanceláři ve špitále. Odpoledne pochoval Kuplenta. Potom na procházce do Miramare, Barcoly, po břehu mořském do Prosecca. Večer hudba. Pěkný slunný den.

3.2. Dopoledne ve špitále zaopatřoval. Odpoledne jel na výpomoc přes Opčinu, Trebič, Padrič do Brasovice. Zkusil vítr a zimu. Večer – Nekut, Kiehswetter, Baudisch – nespal celou noc.

4.2. Ráno v mrazu do Trebiče. Mše sv. pro 25. Marschbatalion a pak do Brasovice, mše sv. pro 26. Marschbatalion 10. regimentu. Plukovník Schenk mi srdečně děkoval. Potom jsem jel domů. Odpoledne na procházce. Večer v menáži hudba. 5. 2. Ve špitále a recontre s Markusem. Odpoledne pochoval 3 vojáky. Potom na procházce a doma.

6.2. Dopoledne ve špitále a psal úřední věci. Odpoledne pokračoval v psaní úředních věcí, vyplnil 14 lístků. Zase bóra.

7.2. Obyčejný den, celý ve špitále. Klofanda, chudák, „Velebný pane, zase mně vzali nohu, druhou – co mně má přibývati, ubývá.“ Vyskočilovi vzali nohy a levou ruku. „Tak teď budu žebrák.“ Gojanek – obrácené oči, bez ruky, trpělivý mučedník. Chudák Stehlík zápasí o nohu.

8.2. Ve špitále do 10 hod. Pak do Opčiny s plukovním lékařem Jelínkem a štábním lékařem doc. Springrem do Lublaně – veselá cesta. V Lublani fasoval šaty a prádlo. Potom na Feldsuperioratu a nakupoval. Večer v kavárně Union a spal v hotelu Loyd.

9.2. Dopoledne (Verspätung187Zpoždění. 2½ hod.) rychlíkem s Jelínkem domů do Prosecca. Odpoledne ve špitále, večer psal poštu.

10.2. Dopoledne ve špitále, psal úřední věci a pochoval 7 vojáků. Pak do Prosecca.

11.2. Ve špitále, potom doma psal. Dnes je překrásný jarní den na procházku. Večer ve špitále třikrát zaopatřoval, pak muzika.

12.2. Dopoledne ve špitále. Odpoledne trochu pršelo a chodil po Proseccu. Večer ve špitále.

13.2. Dopoledne ve špitále, psal. V poledne u krejčího v dílně. Odpoledne na procházce ve městečku. Strašné sny. (Otec se vítal s Martinem a pak přišli k Mařence).

14.2. Dopoledne ve špitále a pak doma. Odpoledne na procházce a pak ve špitále. Večer karty v menáži.

15.2. Dopoledne doma psal a ve špitále. Odpoledne v Grignanu a Miramaru.

16.2. Dopoledne ve špitále a odpoledne ve špitále a na procházce.

17.2. Ve špitále zaspali. Na procházce k Barcole, překrásné tiché moře. Odpoledne zaopatřoval a jel do Basovice na výpomoc.

18.2. Mše sv. v 8 hod. pro Sturmtruppen,188Úderné oddíly. v 9 hod. pro 102. pluk – „dein Glaube geholfen“.189Pomohla naše víra. (Ansprache 169–172). Plukovník Schenk, Kiechswetter. Pak s Baudischem na procházce a domů. V Trebischi se známými důstojníky a mužstvem. Odpoledne na procházce. Večer v hostinci U Dolence „český masopust“ s hudbou. Veselé, ale hlava se rozbolela. Doma byl před ½ noci.

19.2. Dopoledne ležel, bolela hlava, žaludek, mdlo. Odpoledne na procházce a pak ve špitále.

20.2. Až do poledne vyřizoval poštu, pak ve špitále. Odpoledne vyřizoval úřední věci, pochoval 4 vojáky. Pak s Urbanem a ve špitále.

21.2. Popeleční středa. Celé dopoledne musel chodit z jedné světnice do druhé a zaopatřoval (36 těžce raněných). Odpoledne pochoval 3 vojáky s 11 nohama ve třech rakvích. Tak se pochovává člověk. Noha v jedné rakvi u cizí mrtvoly, později zase jedna u cizí mrtvoly a za nějaký čas snad zbytek člověka v rakvi s cizími údy. Leckde pochován rozházený člověk.

22.2. Ve špitále, pak doma s praporčíkem Pekárkem a poručíkem Hejrovským. Dnes za poledne zde byli italští letci a hned se do nich pustily zdejší Abwehrbatterie a Maschinengewehre.190Kulomety. Odpoledne na procházce, večer doma.

23.2. V noci byly zde italské aeroplány a vrhly 30 pum, ale nebyla způsobena žádná škoda. Ráno ve špitále. Horejs, ubohý voják, přijde o obě nohy a pravou ruku (vydrží-li). Ztratil za vojny všecko. Dva bratři padli, jeden zajat v Rusku, jeden pětkrát raněn – strašná tragédie. Dnes přijel plukovník a prohlížel účinky 30 pum. Odpoledne na procházce a pak doma. U Contovello se stalo auto neštěstí.

24.2. Dopoledne psal a potom ve špitále. Odpoledne na procházce u Barcoly.

25.2. Dopoledne ve špitále. V 10 hod. mše sv. pro bratry. Odpoledne pochovával, pak ve špitále a na procházce.

26.2. Celé dopoledne i odpoledne ve špitále, pak pochovával. Byli zde důstojníci od 91. regimentu.

27.2. Dopoledne psal a pak v kasárnách. Odpoledne ve špitále. Tam jest utrpení. Byl zde doktor Orlik a potom na procházce u oficírmenáže a u druhého feldšpitálu.

28.2. Dopoledne psal, pak ve špitále. Blázen, mrzák bez noh, vyhublý lazar bez rukou, krk prostřílený – to je utrpení. Odpoledne na procházce, večer Abschiedsabend191Večer na rozloučenou. se Stabsarztem doc. Springrem.

1.3. Dopoledne ve špitále, odpoledne trochu psal, pak na procházce a večer koupel.

2.3. Dopoledne psal, pak špitál, odpoledne dopisoval matriky a pak na procházce s farářem Koširem z Contovello.

3.3. Psal matriky, pak ve špitále. Odpoledne také ve špitále, pak na procházce v Barcole.

4.3. Dopoledne ve špitále, pak psal. Odpoledne se stěhoval do fary. Střelba silná, to budeme mít zase Zuwachs.192Přírůstek.

5.3. Jako obyčejně špitál a jen špitál. Šeredný den, sníh, prší a mrzne. Večer na procházce.

6.3. Ve špitále zaopatřoval Zora a odpoledne pochovával. Zaopatřoval Buletu Antonína. Volal mě. Je ženatý v Osnabrüku, má tři syny a ženu 23 let. Pak procházka v Contovellu. Dnes jsem pochoval Stehlíka a Gavulowicze. Tedy přece museli zemřít, tak dlouho leželi na cimře č. 2.

7.3. Dopoledne ve špitále. Buletovi jsem předčítal dopisy, pak se vyzpovídal. 102 pluk odešel zase na jinou stranu. Přišly maďarské pluky (37 a 38) 7. divize. Večer ve špitále, pak doma – hodně pošty.

8.3. Hodně psal, poslal pár řádek do „Hlasu“.193Hlas lidu. Politický katolický týdeník (1871–1937). Odpoledne ve špitále, pochovával. Pak na procházce a pozoroval Scheinwerfery.194Světlomety. Večer v Terstu na Napoleonstrasse.

9.3. Ve špitále. Po obědě doma, pak na procházce s Urbanem. Ve špitále chudáci. Hájek z Poděbrad (obchodník) – pravou ruku pryč, prosil napsat mamince, oči zalité slzami, že nemá ruku. Dnes zase ohromná světla, která trvala celou noc. Nemohl jsem spát.

10.3. Ve špitále psal Hájkovi: „Neboj se, maminko, ruku nemám, ale zůstávám živ a snad i zdráv.“ Pochoval Poláka Šostaka – bez nohou a Goganiuka, dobrý chlap. Na procházce v Barcole.

11.3. Mše sv. pro Jagdkomando195Velitelství mysliveckého praporu. 91 a další vojsko. Potom ve špitále a kasárnách. Ve špitále zaopatřoval, strašné, hnijící plíce. Odpoledne pochovával a večer na procházce. Mrzutý den.

12.3. Dopoledne psal a celý den ve špitále. Pak na procházce v Contovellu a u baterie LFA196Landsturm-Feld-Artillerie. Domobranecké polní dělostřelectvo. .

13.3. Psal a pak ve špitále zaopatřoval. Odpoledne u moře.

14.3. Celý den ve špitále, zaopatřoval. Plno práce, večer zpovídal. Smutné, ale co robit?

15.3. Ve špitále. Dopoledne psal dopis Doležalovým (obě nohy a hlava) rodičům. Odpoledne v Barcole.

16.3. Doma psal úřední věci, odpoledne ve špitále u očkování. Ruský car se poděkoval – revoluce v Rusku. Jen aby nepřišla také v jiných zemích, to by byly hrozné poměry. Dnes zase bóra veliká a velký mráz. Večer bolely nohy.

17.3. Celý den ve špitále. Žádný Zuwachsse nekoná. Na procházce v Barcole.

18.3. V 9 hod. mše sv. v Basovici, pak špitál. Na procházce s Franzem a Schäfflerem v Barcole.

19.3. Dopoledne v kasárnách a ve špitále. Odpoledne v Briščiki v jeskyni s doktory Franzem, Brennarem a Silbersteinem. Večer pochovával.

20.3. Celý den ve špitále. Večer na procházce v Barcole.

21.3. Ráno ve špitále, odpoledne psal matriky, zaopatřoval a pochovával.

22.3. Hrozně špatné počasí. Odpoledne asent.197Assentiren, odvádět. Karla neodvedli a hned jsem byl veselejší a blahořečil. Večer zaopatřil studenta Angela Košuta ze S. Croce..

23.3. V noci student Angelo umřel. Byl přejet na cestě ze školy. Otec na vojně, bratr na vojně. Matka, sestra a malý bratříček naříkají nad mrtvým. Odpoledne pochovával a psal matriky až do večeře.

24.3. Celý den ve špitále. Celé odpoledne psal matriky. Dostal hodně pošty. Večer strašná kanonáda, to bude zase raněných.

25.3. Mše sv. v kostele, pak pochovával. Pak na procházce s Brennerem v Barcole. Při večeři netaktní chování členů společnosti v menáži. Oplzlý obrázek na stole. Rozčílen a řekl svůj názor.

26.3. Ve špitále, pak u Fliegenabwehrbaterie.198Protiletadlová baterie. Odpoledne v Terstu-Rojano. Večer domů, očekával zajímavosti, ale zklamán. Tramvají do Barcoly a pěšky domů.

27.3. Ve špitále celý den. Odpoledne na procházce na Napoleonstrasse.

28.3. Celý den ve špitále. Odpoledne psal a od ½ 6 do ½ 8 zpovídal.

29.3. Sv. přijímání vojáků, potom ve špitále a u baterie. Odpoledne na Sportfest u 91. v Klein Repen. Velmi pěkné.

30.3. Mše sv. v Dutovlji, pak špitál. Odpoledne inspekce ve špitále z generál. štábu (Kunze, Thomann). Večer zaopatřoval.

31.3. Ve špitále, návštěva poručíka Etla z Hvožďan. Odpoledne ve špitále zaopatřoval. Večer se koupal.

1.4. Dopoledne ve špitále, odpoledne na požehnání a na procházce. Večer opět ve špitále.

2.4. Dopoledne dokončil matriky, pak ve špitále. Odpoledne opět ve špitále a na procházce s Bouškou.

3.4. Celý den ve špitále. Zaopatřoval 4 vojáky v Krankenhaltstation.199Třídicí obvaziště raněných. Večer na procházce v Barcole.

4.4. Ráno ve špitále, pak v Contovellu. Odpoledne ve špitále pochovával a zpovídal. V Krankenhaltstation zaopatřil barona Bianchi. Večer procházka po silnici.

5.4. Zelený čtvrtek. Mše svatá v Krankenhaltstation, pak ve špitále. Odpoledne u 91. pluku – muzika.

6.4. Velký pátek. Ráno v kostele a dopoledne ve špitále. V poledne postní jídlo a odpoledne ve špitále. Celý den prší.

7.4. Bílá sobota. Dopoledne ve špitále a u Abwehrbaterie. Odpoledne doma a psal, pak v obou špitálech a mluvil o svátcích vzkříšení. Potom v Contovellu. Večer slavnostní jídlo. Dozvěděl se o vyznamenání rytířským křížem, blažený pocit.

8.4. Boží hod velikonoční. V 8 hod. mše sv. v kasárnách (Zimmer 9)200Světnice č. 9. – evangelium. V 9 hod. v kostele. Malý kostel ve špitále. Pěkná bohoslužba, zpěváci z Miramare. Odpoledne u baterie a pak v Contovellu na faře.

9.4. Pondělí velikonoční. Feldmasse ad hon. BMV201Polní mše k poctě Panny Marie. v Geschützstellunku202Dělostřelecké postavení. u Abwehrbaterie – „Vater ich rufe Dich“203Otče, volám Tě. a ostré střílení. Velmi pěkné, kázání. „Gebet dem Keiser“.204Modlitba za císaře. V 9 hod. Zimmer 16 evangelium, muzika od 91. pluku. V poledne u Abwehrbaterie. Odpoledne koncert v divadelním sále v Contovellu – hübsch, lustig.205Hezký, veselý.

10.4. Ve špitále celý den. Dnes tu byl císař pán. Projel Prosecco.

11.4. Celý den ve špitále, potom inspekce podplukovníka Haise. Pak u fotografů flígrů.

12.4. Ráno zaopatřoval ve špitále a pak do Lublaně. Tam v kasárnách a na Feldsuperioratu. Večer u Duba.

13.4. Ráno ve 2 hod. z Lublaně a v 8 hod v Proseccu. Odpoledne zaopatřoval.

14.4. Ve špitále. Celý den psal. Krutě prší.

15.4. Celý den ve špitále. Odpoledne požehnání.

16.4. Dopoledne ve špitále, odpoledne psal matriky a večer na procházce u vody.

17.4. Celý den ve špitále a psal. První velké kroupy. Večer velký déšť.

18.4. Ve špitále zaopatřoval Rusína od Tarnopolu (5 bratrů v poli při mobilizaci, nevědí o sobě nic, ani o otci). Povídá: četař Breissler mi teď dá pokoj – noha pryč.

19.4. Celý den ve špitále. Odpoledne pochovával a zpovídal. Padal sníh. Večer na procházce.

20.4. Ráno sv. přijímání v místnosti č. 2. Velice pěkné. „Herr ich bin nicht würdig“.206Pane, nejsem hoden. Pölzel (bez ruky), Kokeš, Machalický (ruka), Pleštil (prsa), Dudič, Málek (oba bez nohou), Ouředník (noha), Cibulka, Preissler (bez nohy a ruky). Odpoledne pochovával, večer na procházce.

21.4. Ve špitále psal. Odpoledne v Opčině – zubní lékař. Večer na procházce.

22.4. Mše sv. ve špitále v místnosti č. 2. Velmi dojemné. Pak pro vojáky v kostele. Odpoledne požehnání, pak pochovával na hřbitově. Večer na procházce.

23.4. Celý den ve špitále, psal matriky. Odpoledne pochovával a večer na procházce.

25.4. Celý den ve špitále. Večer na procházce. V noci flígři a silná střelba.

26.4. Ve špitále zaopatřoval, plno práce – velký Zuwachs. Večer na procházce. V Opčině Stabarzt Serf, Busson, Sartan v menážích pití, jídla do rána (pět hodin) a fronta? Humbuk „Soldatenheim“ v Opčině.207Podvod „Domov vojáků“ v Opčině. Měl jsem jet do Basovice. Jel vozem s dr. Francem do Terstu. Až do rána 7 hod.

27.4. Namenstag der Kaiserin Zita.208Svátek (jmeniny) císařovny Zity. V 8 hod. Feiergottesdienst.209Slavnostní bohoslužba. Potom ve špitále.

28.4. Ve špitále. Po večeři zaopatřoval a pak dlouho na procházce.

29.4. Odpoledne ve špitále a na hřbitově. Večer na procházce. Hrozné divadlo večer. Naše hydroplány nad Taliány. Jeden spadl do moře. Červené signály a plno střelby.

30.4. Ve špitále psal matriky. V poledne hovor s Biennerem. Odpoledne v Opčině u zubaře, pak pochovával u Miramare. Večer na procházce.

1.5. Odpoledne v Opčině a pak pochovával v Miramare. Večer májové požehnání.

2.5. Ve špitále. Russ – stříbrná medaile, radost. Četař Steinmetzer ve svátosti nachází úlevu. Vzdělaný člověk, mladý manžel. Odpoledne v Opčině u zubního lékaře, pak pochovával . V Miramare byl u zahradníka. Večer májová.210Zvláštní pobožnost, konaná v květnu před obrazem, sochou nebo oltářem Panny Marie.

3.5. Ve špitále celý den. Dnes v noci bylo bombardováno městečko a špitál. Naštěstí explodovalo jen 5 bomb. Všude vzrušení. Naše hydroplány byly napřed v Itálii a pak přišli Taliáni. Odpoledne v Miramare.

4.5. Ve špitále. Odpoledne mne bolela hlava a večer venku. V noci zde byly zase italské aeroplány.

5.5. Psal ve špitále. Odpoledne pochovával a pak s vojáky v Miramare. Večer májová a procházka.

6.5. Mše ve špitále (Zimmer 9), pak v kasárnách pro garnison. Odpoledne na hřbitově a na procházce. Celou noc se stříleloa boje – flígři. Večer v Krankenhaltstation.

7.5. Celou noc nespal, strašná bolest hlavy. Dopoledne zpovídal v Miramare. Odpoledne psal a byl na procházce v Contovello s hejtmanem Breszany. Večer májová.

8.5. Ve špitále. Dnes dostal Jelínek Franz Josef Orden.211Ř ád Františka Josefa. Večer májová.

9.5. V 8 hod. Kaiserin Zita Geburtsfest.212Oslava narozenin císařovny Zity. Pak ve špitále psal. Odpoledne pochoval praporčíka Polka. Večer májová. V noci zde byli italští flígři.

10.5. Mnoho práce ve špitále – umírali vojáci. Taliánský flígr rozbil barák u Nizoblje – 24 raněných a 4 mrtví na místě. Večer májová.

11.5. V noci strašná střelba na italské flígry. Naši rozbili italský špitál u Cormonsu.

12.5. Strašná noc, časně ráno italští letci213V deníku použil tento český výraz. bombardovali u husarů a na silnici.214Začala desátá bitva na Soči. Celé dopoledne ve špitále. Mnoho těžce raněných. Na frontě a za frontou hřmí děla všech kalibrů, ohlušující rachot. Trupy mašírují a střídají se. 91. pluk s 9. divizí patří nyní k novému 24. sboru. Večer májová v Contovellu.

13.5. Od včerejška zuří bitva na celé frontě, jsou odstřelována všechna místa za frontou. Dopoledne ve špitále, odpoledne pochoval 10 vojínů a 2 důstojníky (plno obecenstva). Večer májová v Contovellu.

14.5. Ve špitále mše sv. ke cti P. Marie. Hodně práce – zaopatřoval. Bitva zuří, děla všech kalibrů duní dnem i nocí. Všechno je v kouři, plno raněných. Odpoledne pochovával v Contovellu, večer májová.

15.5. Bitva zuří a ve špitále mnoho práce, teče mnoho krve na celé frontě. Přišlo na sta raněných. Odpoledne ve špitále, pak pochoval 14 vojáků a důstojníka.

16.5. Bitva zuří dále. Dopoledne ve špitále, odpoledne pochovával v Contovellu. Večer májová v Proseccu.

17.5. Nanebevstoupení Páně. Mše sv. ke cti P. Marie, pak ve špitále. Odpoledne pochoval 12 vojínů.

18.5. Celý den ve špitále. Samí Rumuni a Maďaři. Odpoledne pochovával a pak psal. Večer májová.

19.5. Celý den ve špitále. Odpoledne pochovával. Večer májová.

20.5. Sočská bitva zuří dále. Dopoledne ve špitále. Odpoledne v kostele a pak pochovával na hřbitově.

21.5. Dopoledne ve špitále, odpoledne pochovával a večer májová.

22.5. Mnoho práce ve špitále, hodně raněných. Odpoledne pochovával. Večer dlouho seděl s Admiralstabsarzt Eiselsbergem.215Štábní lékař rakouské admirality.

23.5. Mše sv. v Proseccu k poctě P. Marie, pak ve špitále. Na frontě zuří strašná bitva. Geschütze dröhnen Tag und Nacht.216Střelba duní dnem i nocí. Je to strašně rozčilující. Švarmlinie jeden mrak – hotové peklo. Za noc na malém úseku zahynulo 42 koní.

24.5. Při mši sv. mě doprovázela děla z fronty i z moře. Nepřátelské loďstvo je též zde. Přes mou hlavu, přes kostel a městečko sviští granáty těžkých lodních děl z Adrie velkých kalibrů. Dnem i nocí duní všechna děla, že to nervy těžko snášejí, co se kolem děje. Auta odvážejí munici a přivážejí strašné spousty raněných. Přicházejí blázni. Ženy civilní, zohavené hledají ve špitále útočiště. Matka od sedmi dětí, jiná ztrácí tři děťátka a sama těžce raněna. Vzduch je prosycen krví, zvířen prachem, kouřem, plyny a ekrazitem. Na pláních Krasu jeden velký mrak. Tisíce a tisíce zajatých na obou stranách. Tisíce a tisíce krvácejí a umírají. Celé dopoledne ve špitále, odpoledne pohřbíval, potom do Barcoly vzpružit nervy. Večer déle venku.

25.5. Mše sv. ke cti P. Marie. Bitva zuří dále. 9. divize odráží ve dne v noci protiútoky. Přibývají řady nových raněných. Náš pluk se držel, ale ztráty byly veliké. Důstojníci vedli v čele vojáky a také mezi nimi velké ztráty – 54 důstojníků. Dopoledne ve špitále, odpoledne pohřbil 9 vojáků. Večer májová v Contovellu.

26.5. Ve špitále mnoho práce, je přeplněn raněnými. Odpoledne pochovával.

27.5. Mše sv. k poctě P. Marie bez vojáků. Odpoledne pochovával.

28.5. Mše sv. k poctě P. Marie, pak ve špitále. Strašně raněných, které denně vlaky odvážejí. Na frontě velké bitvy. Odpoledne pochovával. Večer na procházce na silnici do Contovella.

29.5. Ve špitále mnoho práce. Odpoledne pochoval 12 vojáků. Večer v Contovellu. Smutný a trudný večer.

30.5. Dopoledne ve špitále, odpoledne pochoval nadporučíka Praschka, poručíka Kose a dalších 7 vojáků. Maďar Topesor chtěl zaopatřit, Strnad od 11. kompanie měl prostřelenou hlavu. Hejtmana Szüese (Rumun) zpovídal, ale nerozuměl. Protestant Homolka chtěl útěchu.

31.5. Zaopatřoval v obou špitálech. Odpoledne pochovával. Večer v Contovellu.

1.6. Dopoledne ve špitále a odpoledne pochovával. Večer v Contovellu.

2.6. Dnes nebyl ve špitále. Celý den psal matriky. Večer v Barcole.

3.6. Dopoledne psal ve špitále matriky a odpoledne pochovával. Večer v Contovellu.

4.6. Ve špitále opět mnoho práce. U Jamiana zuří nová velká bitva – pluky 91., 102., 28. a jägři217Polní myslivci. aj. Mnoho zajatých Italů. Psal matriky a odpoledne pochovával.

5.6. Opět plno práce ve špitále. Dále psal matriky. Odpoledne pochovával. Večer v Contovellu na procházce s Maricou a její přítelkyní – „dragi pogovor.“ Bitva trochu utichla a v noci řádily aeroplány.

6.6. Dopoledne špitál, odpoledne pochovával. Večer na procházce v Contovellu. Strašné vedro. Je nouze o vodu a vojáci naříkají ve štelunku i v poli. Není petrolej. Nyní přivážejí raněné. Také spousty Italů s těžkými ranami. Pochoval 3 důstojníky z 28. pluku a 6 vojínů. Ital s červenou růží ode mě umíral, pochován. „Preco una rosa.“ Český voják Poláček (11. pluk) z Chmelné u Sušice měl poslední přání – třešně. Saper Knap z Moravy, z Franckova nechal psát: „Nejdražší tatínku. Děkuji Vám za všechno, co jste mně v životě prokázal. Bylo toho mnoho. Nermuťte se, že mě Pán Bůh k sobě volá. V krátkém čase se všichni uhlídáme. Já umírám smířen s Pánem Bohem. Váš syn.“

7.6. Boží tělo. Mše sv. pro 77. IR.,218Infanterie regiment – pěší pluk. pak špitál. Odpoledne v Barcole a potom pochovával. Večer s Maricou a její přítelkyní na procházce.

8.6. Celý den ve špitále. Strašné vedro, až bolí hlava. Odpoledne se koupal. Večer velká bouře s deštěm.

9.6. Ve špitále, odpoledne pochovával. Večer procházka v Contovellu. 10. 6. Mše sv. ve špitále (Zimmer16), pak u 77. pluku a nakonec v Contovellu. Odpoledne v Contovellu na požehnání a pak pochovával. Večer „lepy govorili“ na silnici s Maricou a její přítelkyní. Na frontě velká střelba. Zaopatřil a pochoval zbožného Taliána.

11.6. Ve špitále v Opčině, odpoledne psal. Večer na procházce.

12.6. Ve špitále a odpoledne psal. Večer na procházce s Maricou a přítelkyní.

13.6. Celý den ve špitále. Večer na silnici se Josefem Starcem – srdečný rozhovor.

14.6. Ve špitále. Spirituál219Člen františkánského řádu. Bouzek z Prahy. Jeho bratr poručík zde zemřel (Koppschuss). Chodil jsem s ním, odpoledne pohřeb. Účastnili se bosenští důstojníci od 11. pluku. Večer na kamenech u Contovello s Maricou a přítelkyní Pepou.

15.6. Ve špitále celý den. Večer v Contovellu, „orgie“ fliegrů.

16.6. Ve špitále, odpoledne psal matriky. Večer na procházce v Contovellu s Oberstabsarztem220Vrchní štábní lékař. Heisem.

17.6. Ve špitále, na hřbitově a odpoledne v kostele. Večer v Contavellu.

18.6. Ve špitále psal pilně matriky, pak se koupal v moři. Večer na procházce na silnici do Contavella. Na chvíli přišla dvojice. 19 6. Ve špitále, pak fleissig221Pilně. matriky. Odpoledne pochovával a dopisoval matriky. Večer na procházce.

20.6. Ve špitále a matriky. Odpoledne pochovával a pak se koupal v moři. Na frontě klidno. Večer na procházce.

21.6. Ve špitále, matriky. Odpoledne pochovával a pak se koupal v moři. Večer na procházce na Kluči.222Kluč – kopec nad Proseccem s vyhlídkou na Terst . Večer na Flugfelde223Letišti. hejtman Schünzel224Hejtman Viktor Schünzel se narodil 26. 12. 1884 v Jeseníku. Byl uznávaným pilotem rakousko- uherského vojenského letectva a nositelem řady vysokých vyznamenání jak rakouských, tak německých. V době smrti byl velitel 28. Flügu v Proseccu. a četař Magyar haben sich erschlagen.225Se zabili. Aeroplán Bergaparat slítl.

22.6. Psal, pak v Contovellu skrz pohřeb hejtmana Schünzela. Odpoledne pilně psal a večer na Kluči.

23.6. Dopoledne ve špitále, matriky a další úřední věci. Odpoledne přípravy na pohřeb. V 6 hod. večer nádherný pohřeb pilotů. Stříleli husaři a artilerie, aeroplán ofloren,226Ozdoben květinami. hrála hudba 91. pluku. Nesmazatelný dojem. Večer dlouho do noci v menáži. Naši hráli zase moji píseň a tuš Hezký večer.

24.6. Ve špitále před mší i po ní a pak v Contovellu na faře. Odpoledne doma psal až do 6. hod. a potom na hřbitově. Večer na Kluči.

25.6. Po mši sv. ve špitále, pak se strojil na cestu. Odpoledne v Contovellu a u Abwehrbaterie. Večer s poručíkem Dostálem a sestrou Storch odjel na dovolenou.

26.6. Přes Lublaň do Vídně a z Vídně do Budějovic. Pěkný kousek cesty, pěkné chvíle za deště. Tak roztomilé. Od 26. 6. do 16. 7. Dovolená. Návštěvy příbuzných a známých v Mahouši, Babicích, Nákří, Netolicích a Českých Budějovicích.

16.7. Rozloučení s příbuznými a v poledne do Netolic, pak na dráhu a vlakem do Budějovic. Rozloučení s přáteli a rychlíkem do Vídně. 17. 7. Z Vídně do Opčiny. Zase zaprášené silnice. Mrakem prachu do Prosecca a musel potkávat mrtvé koně. Jak strašný to opak domova a vlasti – zde v nevlídné cizině a dálné krajině. Ale co platny vzpomínky. Večer na Kluči a pak dlouho s Karlem hovořil o domově. 18. 7. Celý den ve špitále. Strašné vedro k zalknutí. Večer se koupal s Jelínkem. 19. 7. Mše sv. k poctě P. Marie. Hrozné vedro. Ve špitále a večer na Kluči. 20. 7. Celý den ve špitále. Večer se koupal s Jelínkem.

21.7. Dnes konečně v noci sprchlo, ale zase hrozné vedro. Odpoledne pochovával a zaopatřoval (305 mužů). Večer v Contovellu a pak u nadporučíka Jandíka.

22.7. Od 9 hod. ve špitále. Odpoledne pochovával. Na hřbitově se setkal s Maricou a Pepou. Večer na procházce na silnici mezi Contovello a Barcolou.

23.7. Ve špitále. Odpoledne pochovával a večer na Kluči s Maricou a Pepou.

24.7. Ve špitále, pak psal, pochovával a večer se koupal v moři.

25.7. Dopoledne ve špitále a odpoledne pochovával. Večer na Kluči.

26.7. Svatá Anna. Tři léta války jest k nepochopení, že tak dlouho se může válčiti při pomyšlení na chvástavost pokroku a vzdělání. Odpoledne pochovával a pak špitál. Večer se koupal a na Kluči.

27.7. Ve špitále, strašné vedro. Nápadné ticho na frontě. V noci Taliáni zase zde házeli bomby. Včera rozbili 4 automobily. Odpoledne pochovával a pak ve špitále. Večer na Kluči. Ležel na stráni a pozoroval aeroplány.

28.7. Celý den ve špitále. Odpoledne pochovával a večer na Kluči.

29.7. V 9 hod ve špitále, pak v Contovellu v kostele. Odpoledne na hřbitově, pak – Marica a Pepa. Večer vlakem do Gracu (Štýrský Hradec).

30.7. Ráno v restauraci Drei Hacken s poručíkem Passlerem. Pak šel městem, park. Odpoledne v kavárně Union na Leonhardgasse. „Wünderschönes Stündchen – reizend – unvergesslich“.227Podivukrásné hodiny, půvabné, nezapomenutelné. Pak Caffe Central, zmeškal vlak a přespal v čekárně, mrzutý.

31.7. Ráno přijel rychlíkem do Opčiny. Ohavná cesta vlakem i povozy, celí bílí od prachu. Ve špitále, odpoledne pochovával a večer na Kluči s Maricou a Pepou. Dnes konečně pršelo – bylo to vítáno.

1.8. Ve špitále, pochovával, psal doma a koupal se v moři. Večer na Kluči s Maricou a Pepou.

2.8. Ve špitále a odpoledne v Opčině, koupil látku. Večer na Kluči.

3.8. Ráno ve špitále, odpoledne doma a pak se koupal. Večer na Kluči. Marica a Pepa.

4.8. Ve špitále a pak psal. Odpoledne doma a k večeru se koupal. Večer sám na Kluči.

5.8. Dopoledne ve špitále. Odpoledne s feldkurátem Beránkem, pak na hřbitově. Večer chvilku s Maricou a Pepou na Kluči.

6.8. Dopoledne ve špitále, odpoledne doma a psal, pak se koupal. Večer na Kluči.

7.8. Ve špitále. Večer na Zajčici a pak s Maricou Pepou.

8.8. Dopoledne doma, Odpoledne koupal a pak na Kluči.

9.8. Dnes s Jelínkem malé rencontre 228Setkání. kvůli trestuhodnému vojáku. Večer chvilku na Kluči.

10.8. Ve špitále, pak u St. Cola kvůli mši sv. na 18. 8. a potom u Abwehrbatterie. Silný déšť v poledne, blahovolné pro přírodu a lidi. Večer na Kluči.

11.8. Ve špitále. Odpoledne se koupal a večer na Kluči.

12.8. V 9 hod. v kostele mše sv. Odpoledne pochovával v Contovellu a pak fotografování. Večer na Kluči.

13.8. Voják Jurečič. Ve špitále a pak doma. Odpoledne ve špitále, koupal se a večer na Kluči. 14 8. 30leté jubileum vlády bulharského krále.229Ferdinand Koburský byl 14. 8. 1887 zvolen bulharským knížetem. Králem (carem) byl provolán v září 1908. Odpoledne ve špitále, večer v Contovellu a na Kluči. 15. 8. Mše sv. k poctě P. Marie, pak ve špitále. Odpoledne pochovával a potom s nadporučíkem Jandíkem. Večer na Kluči.

16.8. Ve špitále. Odpoledne opět ve špitále, pak pochovával a koupal se. Večer na Kluči.

17.8. V 8 hod. slavná mše sv. u příležitosti narozenin císaře pána Karla, pak ve špitále. Odpoledne pochovával a pak se koupal s regimentarztem. Večer na Kluči, drobný déšť. Až dosud na frontě ticho, úplný klid a zahálení. Ranění jen vlastní od sprengrování230Odstřelování skal. kaveren. Tak se ten čas vlekl.

18.8. Od časného rána duní zase děla. Švarmlinie zahalil velký mrak kouře a prachu. Nastala 11. sočská bitva, zase nesmírně krutá. Ve špitále celý den. Večer pochovával a pak na Kluči.

19.8. Ve špitále. Bitva neztenčeně zuří a děla střílejí přes naše hlavy do Opčiny. Námořní lodě střílejí na Hermadu. Začaly už útoky pěchoty – rozhořčené boje dnem i nocí. Abfur231Abfuhr, odvoz. se koná přes Terst. Verkehr232Provoz. do Opčiny zastaven, celá krajina v mraku prachu a kouře. K večeru pochovával na hřbitově – Marica a Pepa, pak ve špitále. Večer na Kluči.

20.8. Boj zuří čím dále, tím strašněji. Máme už strašné ztráty – plný špitál. Ranění leží všude kolem baráků. Dnes 26 mrtvých. Nevím co dřív, je mnoho práce. Celý den a noc ve špitále.

21.8. Celý den i noc ve špitále. Bitva zuří neztenčenou silou. Hrozné vidět, hrozné vidět. Velké ztráty, spousty raněných. Zaopatřuji a pochovávám 17 vojáků.

22.8. Boje nepominuly. 91. pluk nasazen a celá 9. divize (28., 35. i 12. divize už rozbity). Všude plno raněných. Celý den ve špitále. Mnoho práce, kopal hroby a večer pochoval 14 vojínů. Nemáme už hroby ani rakve. Je to strašné. I civilisté jsou raněni. Večer chvilku na Kluči. Dnes sestra Rossa – Lieb und so angenehmen. Besonderen Eindruck.233Milé a tak příjemné. Zvláště dojemné.

23.8. Ve špitálech a na nádražích strašná podívaná. Obvazy už zapáchají, polomrtví vojáci. Strašné vedro a prach k neuvěření. Sestra Rossa v obou špitálech. Odpoledne pochoval 18 vojáků. Večer na Kluči.

24.8. Strašné vedro. Mnoho práce. III. batalion 91. regimentu rozbit. Pochoval 13 vojáků a zaopatřoval celý den. Na procházce se sestrou Rossou.

25.8. Ve špitále celý den, plno práce. Odpoledne zase pochovával – 27, pak 18 vojáků a 9 jich zbylo na zítřek. Dnes utichla střelba, a tak snad bude méně práce. Dnes amputovali. Schlamperei.234Lajdáctví. Praporčík Zdeněk řekl, že je to fušerství. Stabsarzt se jen chodí bavit. Večer na Kluči.

26.8. Dnes konečně v noci pršelo. V 9 hod. mše ve špitále. Odpoledne pochoval 18 vojáků. Večer na Kluči – Marica, Pepa.

27.8. Dopoledne ve špitále, odpoledne pochoval dalších 18 vojáků. Prší. Večer na Kluči sám.

28.8. Ve špitále mnoho práce. Odpoledne pochoval 8 vojáků (Pence). Večer na Kluči – Marica.

29.8. Ve špitále. Poručík Hovorka (91. reg.), kus nohy – Hermáda, nohu a ruku u nás. Odpoledne ve špitále a pak pochovával. Večer na Kluči. Pršelo.

30.8. Ve špitále, odpoledne pochovával. Večer na Kluči. 31. 8. Ve špitále a pak psal celý den matriky. Večer na Kluči – Marica a Pepa.

1.9. Celé dopoledne ve špitále. Odpoledne pochovával a večer na Kluči.

2.9. Ve špitále a odpoledne pochovával. Večer na procházce v Zajčici a pak na Kluči – Marica a Pepa.

3.9. Ráno ve špitále a pak celý den psal matriky. Večer na procházce na Kluči.

4.9. Od noci zuří zase krutý boj. Naši udělali Angriff, to stojí zase krve. Trommelfeuer – ukrutný boj. Odpoledne doma psal. Večer na Kluči – Marica a Pepa.

5.9. Ve špitále. Je plno raněných a vypadají hrozně. Celý den psal matriky. Večer na Kluči.

6.9. Dopoledne ve špitále. Na dráze všude leží ranění, jeden vedle druhého. Sám nemocen. Odpoledne opět špitál.

10.9. Ve špitále a psal. Odpoledne pochovával, pak ve špitále. Večer na Kluči.

11.9. Celý den ve špitále, odpoledne pochovával. Večer na procházce na Kluči.

12.9. Ve špitále, pak doma psal, odpoledne pochovával. Večer na Kluči.

13.9. Dopoledne ve špitále a pak psal doma. Odpoledne ve špitále a pochovával. Večer na procházce na Kluči.

14.9. Ve špitále a odpoledne pochovával. Večer na Kluči.

15.9. Ve špitále a pak doma. Odpoledne pochovával. Večer na Kluči.

16.9. Ve špitále před mší sv. i po ní. Odpoledne pochovával. Na hřbitově potkal Maricu. Večer na Kluči.

17.9. Od časného rána nový čas. Dopoledne ve špitále a odpoledne pochovával a koupal se s Oberarztem. Večer vyprovázel Maricu na Kluči.

18.9. Dopoledne ve špitále, Odpoledne pochod do Opčiny k Regimentarztovi. Přivezl uniformované bačkory domů. Večer na Kluči.

19.9. Přes den ve špitále, odpoledne pochovával a večer na Kluči.

20.9. Ve špitále, odpoledne pochovával. S Eugenem koupili břeskve.235Broskve. Zakázány dovolené. Večer na Kluči.

21.9. Nedostal dovolenou. Dopoledne ve špitále a odpoledne doma, pak pochovával. Večer na Kluči.

22.9. Ve špitále. Obyčejný den.

23.9. V 9 hod. měl prohlášky ve špitále. Odpoledne na procházce u Barcoly. Večer na Kluči.

24.9. V 8 hod. autem poručíka Ketnera do Opčiny k Jelínkovi. Uniformierung.236Dostat uniformu. Odpoledne na procházce k Barcole. Večer na Kluči. Celý večer házeli italští flígři bomby.

25.9. Chtěl jet do Opčiny, ale praporčík Markus přišel o hodinu později. Odpoledne jel s poručíkem Dostálem do Opčiny. U Jelínka a pak Uniformierung. Dnes večer hostina pro sestry. Hodně bomb. Na Kluči.

26.9. Ve špitále, pak doma na zahradě. Odpoledne ve špitále a na procházce v Barcole. Večer ohromný útok italských letců – Volltrefen v Contovellu, na Flugfeldu a na hřbitově – všechny kříže uraženy. Večer seděl u cerkvice a pak na Kluči.

27.9. Ve špitále, potom psal doma. Vedra. Tak jsem měl jet domů a zatím musím zůstat zde. Odpoledne v Barcole a večer na Kluči.

28.9. Svatý Václav. Dopoledne ve špitále. Regimentarzt rozčílen. Odpoledne pochovával, večer na Kluči.

29.9. Ve špitále, odpoledne pochovával a večer na Kluči.

30.9. Dopoledne ve špitále, odpoledne pochovával a pak na procházce na Koziaku. Potkal Maricu. Večer na Kluči.

1.10. Ve špitále. Odpoledne pochovával a pak na procházce u Barcoly. Večer na Kluči.

2.10. Dopoledne ve špitále, odpoledne psal matriky a pak na jubilejní cestě potkal Pepu. Večer na Kluči s Pepou a přítelkyní.

3.10. Ve špitále psal pilně matriky, odpoledne pochovával a pak na procházce. Večer na Kluči.

4.10. Ve špitále dodělával matriky a odeslal. Odpoledne v Opčině. Zpátky vezl Maricu a Pepu – veselá cesta. Večer na Kluči.

5.10. Po celý týden v noci taliánští flígři útočili. Ve špitále, odpoledne pochovával, pak na procházce – signorina Castelli, Barcola. Na zpáteční cestě pršelo. Večer na Kluči.

6.10. Celou noc pršelo a bouřilo. Ráno ve špitále a odpoledne doma a pak naproti „bačkorám“ do Barvily – nebyly tam. Večer na Kluči – buchty v kapse – hladový.

7.10. Ve špitále, odpoledne na požehnání a pak pochovával. Byl zde feldkurát Beránek. „Bačkory“ nepřišly, ač objednány. Na procházce v Contovellu. Tonček a Pepa se mnou. Večer na Kluči.

8.10. Ve špitále psal a odpoledne pochovával. Večer procházka u Barvily a pak na Kluči.

9.10. Ráno ve špitále a pak doma. Odpoledne pochovával. Byl na Zajčice, potom požehnání v Contovellu a večer na Kluči s Maricou a Pepou. Krach poručíka Wienerrieda.237S poručíkem měl feldkurát spor asi pro nesrovnalosti v účetních knihách. Z německého textu to není jasné. Z věty „Ich habe keine Geheimmisse“ (nemám žádné tajné mše) by mohlo vyplývat, že byl podezříván, že nevedl počet církevních úkonů, za které byl honorován. Po obědě jsem byl u plukovního lékaře s obviněním proti poručíkovi W.

10.10. Ve špitále. Spor s poručíkem pokračuje v Opčině. Odpoledne pochovával a pak v apothece.238Lékárna. Večer Zajčice a pak na Kluči.

11.10. Ve špitále. Velitel regimentu žádal, abych nic nepodnikal, než přijede z Lublaně. Včera večer přišli ke mně služebně nadporučík Morgenstern a poručík Dýšek, abych jmenoval dva svědky in der Ehrenangelegenheit des LT. W.239V záležitosti cti poručíka W. Spor chtěli řešit soubojem. Odmítl, chce záležitost vyšetřit úředně. Odpoledne pochovával strašně rozčílen a pak na procházce za bouře k Barcole. Večer na Kluči.

12.10. Ve špitále, odpoledne pochovával a pak v Barcole a v Contovellu požehnání. Večer na Kluči.

13.10. Ráno mše věnovaná bratru Martinovi. Dnes před rokem, v sobotu jsem ztratil drahého bratra. Je mně strašně bolno u srdce při vzpomínce na ty hrozné události. Dopoledne ve špitále, odpoledne pochovával. Večer na Kluči.

14.10. Ve špitále, odpoledne na hřbitově a pochovával. Večer na Kluči.

15.10. Ráno ve špitále, odpoledne pochovával a na procházce.

16.10. Stejný den. Odpoledne přijel Sanitätschef.240Velitel sanitní služby.

17.10. Ve špitále, odpoledne pochovával. Večer na Kluči.

18.10. Ráno ve špitále, pak Befehl ke stěhování našeho špitálu do Terstu. Odpoledne ve špitále a pak na Kluči.

19.10. Ve špitále, který se stěhuje do Terstu-Servoly u Astro-Americana.241V blízkosti mola a budov paroplavební společnosti Austro-Americana. Pakuje se. Prší celý týden – ohavné počasí. Potom má začít ofensiva. Odpoledne pochovával.

20.10. Ve špitále, prší, stěhování. Večer na rozloučenou večírek.

21.10. Stále prší. Dnes se stěhujeme do Terstu, naposledy v Proseccu. Zbogom jsem dal Marice a všem známým. Duchovní správu předal feldkurátu Láskovi.

22.10. Dnes poprvé spal v Terstu v italské vile „Veneziana“ u Astro-Americany. Byt nádherný. Přestěhovali jsme se z Prosecca. Byl jsem ve městě dopoledne i odpoledne – na válečné výstavě, na korse, i v lázních. Večer pozdě domů k večeři. Líbí se mi zde, byt jak pro prince.

23.10. Ráno mše v ústavní kapli. Mám vlastně velmi krásnou kapli. Celý dům je nádherný, moderní – Centralheizung, Centralküche,242Centrální topení, centrální kuchyně. koupelny apod. Vystavěno pro emigranty. Dopoledne v Servole na faře, odpoledne ve městě.

24.10. Ve špitále. Zuří bóra a prší. Celý den prší, prší, jen se leje. Na frontě zuří bitva – armádě velí císař pán. Na 30 km prorazili naši s Němci u Flitsche (Bovec), Tolmein (Tolmina) a Bainizza. Bylo strašné dunění děl.243Začala dvanáctá bitva na Soči. Německo-rakouská ofenzíva prolomila italskou frontu u Caporetta. Zajatí Italové na obvazišti. Eybl pátý zprava uděluje poslední pomazání, 1917 Státní okresní archiv Beroun, f. J. Eybl

25.10. Dopoledne ve městě, odpoledne ve špitále.

26.10. Ráno ve špitále, pak inspektor plukovník Reitmann. Odpoledne ve městě.

27.10. Špitál, pak ve městě, v 16 hod. angenehme glückliche Stunde Anna.244Přišla šťastná hodina s Annou. Po večeři procházka k Servoli.

28.10. Ve špitále, pak Servala-S. Saba – na hřbitově. Prší, odpoledne doma a ve špitále. Večer upřímný rozhovor s Jelínkem.

29.10. Ráno ve špitále a pak doma. Naše ofensiva měla krásný výsledek. Odpoledne jel tramvají s raněnými do města. Placmuzika a pochod na oslavu vítězství. Dnes přijel sem císař pán.

30.10. Dopoledne ve špitále a pak doma psal. Ohavné počasí. Večer ve městě.

31.10. Ve špitále. Je zde císař pán. Včera večer byl v Prossecu, vítali obyvatelé a děti.

1.11. Všech svatých. Ve špitále, pak na vojenských hřbitovech. Špatné počasí.

2.11. Dušičky. Ve špitále a pak doma. Odpoledne ve městě. Večer Erni.

3.11. Dopoledne doma, pak špitál. Večer s Annou.

4.11. Ve špitále. Císař pán v Servole. Odpoledne požehnání v kostele. Večer ve městě.

5.11. Ve špitále. Čekali císařovnu. Odpoledne doma psal. Večer Generalstabsarzt, pak Erni.

6.11. Opět marně čekali císařovnu. Hrozné počasí.

7.11. Dopoledne v Miramare pro kytky.

8.11. Strašná bóra. Ve špitále celý den.

9.11. Ve špitále. Odpoledne pohřeb. Roteskreuzspital.245Nemocnice Červeného kříže. Erni.

10.11. Ve špitále, pak doma. Sestra Vilma.

11.11. Strašné počasí, vítr a déšť. V kostele, špitále a doma. Mrzutý.

12.11. Ve špitále a doma. Erni.

13.11. V kostele S. Justo na poděkování, že se císař pán neutopil v Soči. Odpoledne doma.

14.11. Přišel befel, že půjdeme kupředu. Nás ablezuje Reservespital. Odpoledne v Proseccu. Marie a Stefi z Barcoli. U tunelu trefil Anni a Wandu.

15.11. Ve špitále, doma a večer s Annou.

16.11. Dopoledne ve špitále a doma. V 1 hod. odpoledne s Annou, pak nakupoval ve městě.

17.11. Ve špitále a pak setkání s Annou.

18.11. Ve špitále, pak setkání s Annou a jejími přítelkyněmi.

19.11. Ve špitále a pak s Annou na procházce.

20.11. Ve špitále, potom ve městě v kostele s plukovníkem. Uniformierung.

21.11. Už přišel nový špitál. Nás bude ablézovat rezervní špitál ze Záhřebu.

22.11. Ve špitále, večer s Annou a jejími přítelkyněmi.

23.11. Ve špitále a pak příprava na odchod – balit.

24.11. Balení. Odpoledne se rozloučil se známými.

25.11. Ráno časně k lodi, rozčílení. Odjezd z Terstu do Grada, zima, široké vlny. Frankopan.246Přišla šťastná hodina s Annou. Název lodi. Grado opuštěné město bez života – tak pustý dojem dělalo. Odpoledne dále do Aquileje po člunu, potom pěšky přes Terzo do Cervignana. Nic nejedl.

26.11. V noci na mne teklo. Ohavný den, sníh, voda, bláto – hledal nocleh. Převzali opuštěný, zpustlý a ohavný italský hřbitov. Noha bolí, večer v menáži beze světla. Dobře spal.

27.11. Chodil po objektech v Cervignanu. Vše zpustošeno, vykradeno. Och kultura! Spálené domy. Všude leží helmy, střely, zbraně, lahve od vína, mundury, boty a hadry. Na nádraží opálená auta, děla, vozíky aj. Opuštěné a znečištěné domy, krásné almary rozbité, používané k pálení. Přišla hraběnka Desfours.

28.11. Ráno zůstal ležet s bolavým prstem. Byl u mě Glatzer a Regimentarzt Jelínek. Mrzutá věc. Touha po domově.

29.11. Ležel celý den, prst se lepší.

30.11. Ležel. Mše sv. Odpoledne v menáži, pak na nádraží, na faře a ve špitále. Neštěstí – tři zabiti od 16. Schützen.247Střelci. Večer v menáži.

1.12. O ½ 8 ve špitále. Odpoledne v Torre Zuino s lékařem Hlavicou.

2.12. Ve špitále, od 9 hod. mše sv., pak na nádraží a hřbitově. Odpoledne důstojnický pohřeb. Mrzuté počasí.

3.12. Dopoledne ve špitále. Žádal o Zustimmung Urlaub.248Souhlas s dovolenou. Odpoledne ve špitále.

4.12. Ve špitále, pak na hřbitově a odpoledne zase ve špitále, zaopatřoval.

5.12. Ve špitále a pak pochovával.

6.12. Celý den ve špitále.

7.12. Ve špitále. Odpoledne v Torre Zuino s plukovním lékařem.

8.12. Ve špitále. Odpoledne v Perteole u Ehrenleita.

9.12. Ve špitále, Odpoledne Berta a pak na procházce. Veselý večer až do 12 hod.

10.12. Ve špitále. Odpoledne v Pertecole pohřeb, pěkný, zajímavý. Zúčastnili se Italové. Řeč měl Wiener.

11.12. Celý den ve špitále. 12. 12. V Udine. Nakupoval v dešti s Glatzlem a Hlavicou. Strašná a zajímavá cesta. Nic nedostali, jen generálové a vyšší, menší nic. Dopoledne déšť. Doma byl polní superior Špaček – potom ještě do Strassolda. Superior u mne spal.

13.12. Doprovázel Špačka ve špitále. K večeru se Špačkem u feldkuráta Kyselky – šikovně hostil.

14.12. Ve špitále, potom se superiorem do Latigany pro dovolenou. Hezky v Latiganě, dostal dovolenou a s radostí do Cervignana. Mrzl v dobytčáku.

15.12. Celý den psal pilně a vyřídil všechny úřední věci. Odpoledne pochovával a večer u Hlavici.

16.12. Mše sv. a potom se v největším chvatu připravoval na odjezd. Vyjeli pozdě odpoledne. Ohromný nával. Stál a mrzl až do Nabresiny. Cesta zajímavá přes Villa Vicentina, Ronchi, Monfalcone, S.Giovanni. Stará známá místa. V noci v Lublani.

17.12. Čekám v zimě na nádraží v Lublani. Pak pro objednané kuřivo. Odpoledne jel pohodlně v teple do Vídně.

18.12. Z Vídně do Budějovic. Od 19. 12. do 5. 1. Dovolená. Návštěvy příbuzných a známých v Mahouši, Netolicích, Budějovicích. Vánoce strávil doma a vzpomínal na bratra Martina. Na Boží hod sloužil tři mše sv. v Němčicích. Na Silvestra byl v Ledenici, kde i tancoval. Poslední dny před odjezdem byl pouze doma a sloužil mše v Babicích.

6.1. 1918 Tři králové. Dříve vstal, abych se vypravil na cestu z domova do ciziny, do světa. Nasnídal se, ale jídlo vázlo. Poslední sbohem a políbení. Pak cesta do města, smutná a těžká. Bratr Václav a švagrová vyprovodili na kopec. V poledne byl v Cmuntu249Gmünd. a večer ve Vídni.

7.1. Z Vídně do Terstu. Večer v Terstu, hotel Balkan. Nemocen.

8.1. Uniformierung a potom vlakem do Nabresiny a S. Giovanni do Cervignana a tam spal.

9.1. Ráno vlakem (dobytčí vůz) přes Palmanova do Maria la Longa. Tam stihl špitál. Konečně na místě. Špitál se připravuje. Hledal byt. Déle seděl v menáži. Krutá zima. V poledne teplo ve špitále. Stýská se mně ještě po domově. Odpoledne v kanceláři.

10.1. Celý den v kanceláři. Strašná zima. Voda v lavoru zmrzla.

11.1. Krásné dny. Odpoledne pohřeb vojáka, který se zabil ručním granátem.

12.1. Dopoledne balil. Odpoledne na faře a v městečku S. Maria la Longa. Regimentarzt Kubiček. Prší.

13.1. Doma psal matriky a dnes je poslal. Odpoledne v kanceláři.

14.1. Déle spal v kanceláři. Psal úřední věci, mrzutý dlouhý čas. Odpoledne doma psal.

15.1. Déle ležel, pak úřední věci, špitál. Mrzutý.

16.1. Obyčejný den.

17.1. Mlhavý den. Psal.

18.1. Obyčejný den na faře.

19.1. Obyčejný den.

20.1. a 22. 1. Střídavě v S. Maria la Longa a Palma Nova.

24.1. Fassungsstelle250Přídělové místo. – dvakrát. Večer Palmanova.

25.1. Ontagnano, Felettis, Biccinico – zpověď. 45I251Infanterie Regiment. Pěší pluk. 138 mužů, 39IR 39 mužů. Pěšky domů.

26.1. Meretto a S. Marie la Longa. Zpověď až do noci. 9IR 100 mužů a dalších 175 z téhož regimentu. Unaven.

27.1. Devítník.252Devátá neděle před Velikonocemi. Zpověď 456 mužů v Maria la Longa a Biccinicu. Vše z 77IR a 9IR. Viele berufen, wenige auserwählt.253Mnoho povolaných, málo vyvolených. Unaven.

28.1. Zpovídal v Palmanova. 376 mužů z 10IR. Bolení hlavy. Potom zůstal doma spal a psal. Regimentsartz odjel do Záhřeba.

29.1. Celý den doma a psal. Bídná večeře.

30.1. Vyřizoval úřední věci. Obyčejný den.

1.2. Úřední věci.

2.2. Asistoval v Parocco. Divný zpěv a divné mravy v kostele. Odpoledne v balonu, potom trochu „mies“254Karty. – veselý večer v menáži.

3.2. První neděle po Devítníku. Naši neměli žádný befel – nachträglich.255Dodatečný. Odpoledne v Biccinicu a večer doma.

4.2. a 5. 2. Obyčejné dny.

6.2. Odpoledne na procházce ke Planianu.

7.2. Odpoledne v Palmanova.

8.2. Opět odpoledne a večer v Palmanova.

9.2. Obyčejný den. Návštěva feldkuráta Pernegera.

10.2. Masopust. Odpoledne v Claujanu. Dívky hrály k čáře o peníze. Kluci hráli karty na ulici.

11.2. Obyčejný den.

12.2. odpoledne v kanceláři.

13.2. až 24. 2. Běžné dny v S. Maria la Longa.

25.2. Přesídlil do Cervignana. Od 26. 2 do 2. 3. Obyčejné dny. Vyzpovídal 253 vojáků z 9IR.

3.3. V Merettu a S. Marie la Longa. Prší celý den. K večeru u Grottoni. Večer déle hrál karty. Od 4. 3. do 7. 3 Obyčejné dny.

8.3. převzal menage v Palmanova, výborně fasoval.

9.3. Fassungstelle v Palmanova. Hřejivý večer.

10.3. Čtvrtá postní neděle. S farářem Venturou. Non permitto.256Žádné dovolení. Odpoledne do Cervignana a pak do Terstu. Večer u Polytechniky.

11.3. Uniformierung v Terstu, známé z Prosecca. Večer Aldo Wagner (Via Industria 3).

12.3. Vlakem do S. Maria. Večer v Terstu. Překrásný společenský večer v menáži.

13.3. Dopoledne se připravoval na odjezd. V poledne do Cervignana a rychlíkem do Vídně.

14.3. Z Vídně do Budějovic a domů. Od 15. 3. do 20. 3. Dovolená. Návštěvy příbuzných a známých v Mahouši, Babicích, Netolicích a v Českých Budějovicích.

21.3. Odjezd z domova, zase smutný poslední polibek, poslední pohled. Václav mě vyprovázel. Vlaky zpožděné. Ve Vídni – hotel Fürstenhof.

22.3. Ve Stadtpark s Mitzi, odpoledne s Annou Šlangovou u Brabcových. Večer jej Mitzi doprovodila na Südbahn.257Jižní dráha.

23.3. Rychlíkem z Vídně do Cervignana, pak S. Maria la Longa.

24.3. Květná neděle. Déle spal. Starosti s menáží. Prší celý den. 25. 3. a 26. 3. Obyčejné běžné dny.

27.3. Přišla zpráva, že půjdeme pryč. Václav v Záhřebu. Od 28. 3. do 31. 3. Příprava na Velikonoce.

1.4. Velikonoční pondělí. Byl jsem v Udine pro víno. Zemřel Klobučar, strašný den.

2.4. Přijel Stabsarzt Fantl od rezervního špitálu 4 Cervignano. Večer venku.

3.4. Ve S. Marii la Longo.

4.4. Obyčejný den.

5.4. Václav transferován k 21 IR. Byli jsme v Cervignanu.

6.4. Pořád nešťasten.

7.4. První neděle po Velikonocích. Odpoledne do Terstu se Schauerem přes Překrásné chvilky, něco milého.

8.4. Spal v „Abbazii,“ pak uniformierung – inventura. Platzkolo na konsistoři. Odpoledne ve 4 hod. v Boschetto a večer doma.

9.4. Dopoledne sem tam a odpoledne taky. K večeru přes Nabrezinu (abenteuer258Dobrodružství. – číšnice) do Cervignana a S. Maria la Longo. Veselý večer.

10.4. Ruml – stěhuje se rezervní špitál 4 Laibach a naši pakují Feldspital. Jde do Spilimberga na Tagliamentu. Přijel Stabsarzt Peharc, starý těžkopádný muž. Je už v penzi. Václav přijel v noci z Lublaně a ve dne Stabsarzt Fantl.

11.4. Předávání špitálu. Večer loučení s Václavem. Poděkoval jsem mu a věnoval stříbrnou tabatěrku. Jako jsou naše jména v kovu (gravírované), tak jsou v našich srdcích. Loučení se pánům líbilo – náramně veselý večer.

12.4. Špitál převzal Stabsarzt Peharc. Byl jsem s Stabsarztem Fanllem v Palmanově, měl přijet polní biskup. Stabsfeldkurat chce mě ke svému špitálu. Pro mě jistě lichotivé a od něho hezké. Podaří-li se mu to, budu mu vděčen za jeho uznání a zalíbení, které na mně nalezl. Večer naposled Vašek s námi.

13.4. Dnes v poledne odjel Vašek. Dopoledne jsem s ním pakoval. Těžko jsem se s ním loučil. Tak už je pryč, dobrý hoch to byl, až moc dobrý. S ním odchází i kus mého života. Odchází do fronty, tam odkud jsem k němu přišel. Cirkus se rozpadá. Odjel ráno také Stabsarzt Fantl do Lublaně. 14. 4. Samý ruml, interregnum259Bezvládí. a k tomu prší.

15.4. Hodně starostí s menáží. 40 účastníků večer u mne.

16.4. Žádné vyřízení k mému přeložení. Stabsarzt Fantl telegrafuje znovu na Armeekommando. Naposled jsem vařil.

17.4. Dnes Luketič v Latisaně u Feldsuperioratu. Jsem dychtiv, co bude se mnou. V menáži, rezervní špitál v zámku.

18.4. Luketič přinesl zprávu, že jsme gegenseitig transferiert.260Vzájemné přemístění. Jsem rád kvůli němu. Mám tedy přejíti k rezervní nemocnici 4 Laibach. Tripperspital.261Kapavková nemocnice. Večer na procházce.

19.4. Předal jsem Luketičovi Militär Seelsorge,262Vojenskou duchovní správu. einwagoniert a 10 vagónů odjelo. Večer na procházce s Kučerou. Je to dobrý kamarád, vážím si ho a mám ho rád. Já prozatím mám čekat zde tři dni se sestrami. Jak to bude? Kapli i listiny Feldspitalu č. 1317 a převzal totéž od Reservespital 4. Visím ve vzduchu, písemně dosud nic nepřišlo.

20.4. Netrpělivě čekáme s Luketičem na písemné rozhodnutí. Feldspital dnes. Těžkopádný komandant: Hauptsache, dass man einen Cigarre Munde hat.263Hlavní věc, že máme v hubě cigaretu.

21.4. Dnes ráno odmašíroval Feldspital 1317 s vozy do Spilimbergu – fussmarsch.264Pěší pochod. Dnes trasferován: Q Kisa Q Abt. Q N°22751 v 21. 4. 1918 Fkt in d. Res.Johan Eybl des Feldsp. 1317 wird Fkt i d R.Josef Luketic des Res.Sp.4 Laibach werden gegenseitig transferiert. Vollzug melden. An das Feldsp. 1317. Celý den zase prší, mrzuté počasí.

22.4. Dopoledne v Palmanova. Velice rád jsem četl telegram. Malé vysvobození z nepříjemné situace a nemusím se stěhovat. Stabsarzt Fantl měl radost. Večer na procházce.

23.4. Dnes odjíždí Luketič se sestrami do Feldspitalu do Spilimbergu. Obyčejný špitální den. Večer na procházce s Stabsarztem.

24.4. Běhám po zahradách, aby se pracovalo a sázelo. Večer na procházce.

25.4. Dopoledne v zahradách. Odpoledne se Stabsarztem do Udine. Víno odvezl domů. Večer dlouho venku.

26.4. Prší zase skoro celý den. Dopoledne vyřizoval úřední věci. 27. 4. Gottesdienst Námenfest Kaiser Zita.265Bohoslužba k svátku císařovny Zity. Potom doma a ve špitále. Vojáci mají volno. Večer na procházce.

28.4. Dopoledne doma psal. Odpoledne požehnání, potom psal. Večer s Stabsarztem.

29.4. V zahradách, doma a také odpoledne ve špitále. Obyčejný rušný den. Písemná práce v Fassungstelle.

30.4. Offiziersversammlung. Odpoledne na zahradě a doma.

1.5. Odpoledne se Stabsarztem Fantlem v Cervignanu. V Palmanova na poště a domů. Utekli před velkou bouří. Večer na procházce. Sestry u flígrů a kuchaři ve strattori.266Hospodě. Rozčílen a hlásil Stabsarztovi. Nespal skoro nic.

2.5. Doma psal. Začíná napětí s hejtmanem Priessnerem. Mrzutý den. Odpoledne spal a pak psal. Večer šel brzy spát. 3. 5. a 4. 5. Obyčejné dny.

5.5. Pátá neděle po Velikonocích. Mužstvo špitálu nebylo v kostele, musí pracovat, stýskali si. Odpoledne a večer doma.

6.5. Dopoledne u nemocných v Palmanova. Nespokojen. Divné povahy ve společnosti. Dr. Schniedmann „Solomon“ z Haliče – Protz.267Bohatý nadutec. Hejtman Priessner, divný, podezřelý. Nevěřím mu. Málo vzdělán a ovlivňuje mužstvo, které se pohybuje v jeho okolí. Paša. Příjemný Dr. Koch, který je po katolicku oddán s katoličkou a ve svém oboru zdatný – ale Žid. Oberarzt Halacz tuctový člověk, zástěrkář, až abnormálně. Nadporučík Podnik – usedlý slovanský profesor, muž cti, povaha věřící. Dobrák rytmistr Walter Sandor. Poručík Wendisch, každým coulem prozrazuje bývalého vojáka, bez vzdělání a chování. Nevzbuzuje důvěry, protivný a prachobyčejný muž. Apotheker Kastner, prozatím záhada.

7.5. Obyčejný den. Odpoledne s Stabsarztem v Cervignanu. Večer na procházce.

8.5. Dopoledne ve špitále. Odpoledne v Udine. Uniformierung a Weinkeller.268Vinný sklep. Dr. Koch.

9.5. Nanebevstoupení Páně. Geburtstag der Kaiserin.269Narozeniny císařovny. Mše sv. v 8 hod. ve špitále. Odpoledne doma a potom na procházce.

10.5. Ve špitále rozdával časopisy. Odpoledne v Udine. Uniformierung a Weinkeller s Dr. Halaczem a feldkurátem Weltnerem. Večer na procházce a nekouřil.

11.5. Dopoledne ve špitále a odpoledne na faře. Večer májová a potom u rytmistra Kralla, později u nás na zámku při klavíru veselí i tanec. Rytmistr, slečna Wanda, Weltner, nádraží. Až po půlnoci přišel domů, mrzutý a nespokojený. 22. 7. Dopoledne v hejtman Priessner. Divoké tance až do ½12.

12.5. Dělal doma pořádek.

13.5. Odpoledne v Palmanova, dobře pochodil.

14.5. Odpoledne v Udine. Přinesl vyžehlené, koupené prádlo.

15.5. Obyčejný den.

16.5. Dnes je sv. Jana Nepomuckého. U nás v Čechách svátek, zde obyčejný, fádní den.

17.5. Strojíme se na cestu. Dostanu 8 dní dovolenou.

18.5. U flígrů, aby měli zítra prázdno. Strojil se na cestu.

19.5. Boží hod svatodušní. Odpoledne odjel přes Cervignano – osobním vlakem do Vídně.

20.5. Přijel do Vídně a potom vlakem do Netolic. Pěkná cesta veselá. Od 21. 5. do 26. 5. Dovolená. Návštěvy příbuzných a známých. 25. 5. navštívil v Budějovicích v muzeu výstavu o 91. pluku. Tak volně se tu tak dýchalo.

27.5. Odjezd z domova. Fotr mě odvezl a s ním se smutně loučil. Vlakem do Vídně.

28.5. Přes Lublaň, Gorici, Cormons, Udine do S. Marie. Nalezl chladný vzduch, velmi chladné okolí. Poručík Sidnik upozornil na nepřítele. Hrozný Verfassung.270Nálada.

29.5. Stabsarzt, komplikace v menáži. Nebudu tam. Nepříjemné, peinlich,271Trapný. strašně manipulant udání – celý komplot, nectné. Hejtman Priessner – podezřelý mně člověk. Proti mně štval. Řekl jsem, že hodlám jít pryč. Niedergeschlagen.272Zastavit vyšetřování. Všecko proto, že mě chtěl mít Stabsarzt menagepriester.273Kněz v menáži. Smutný po domově, teskno večer. Vše zdá se mně cizí, nepřátelské, vše protivné. Nejraději bych se rozeběhl a utekl domů a pracoval jako dělník na roli dědičné.

30.5. Boží tělo. Asistoval zdejšímu civilnímu faráři s procesím. Smutný celý den, rozervaný a nešťastný. Celé okolí, všecko protivné, mrzuté. K večeru na louce pod stromem.

31.5. Dopoledne i odpoledne ve špitále. Protivný den, raději bych se neviděl. Dobře, že mám Cahaka, aspoň s ním mohu promluvit. Jinak neznám člověka, který by byl trochu sympatický. Zde je vše protivné. Večer venku.

1.6. Sedím a píši.

4.6. 274Do 20. 6. přestal Fkt. Eybl přestal psát záznamy po dnech. Ve S. Vitu jsem byl pro dovolenou a předložil žádost o přeložení. Dny utíkaly a já se těšil na dovolenou. Asi 15. 6. začala ofenzíva se všemi možnými problémy.275Pokus rakousko-uherského velení o rozsáhlou ofenzívu mezi Asiagnem (v Alpách) a Jaderským mořem.

9.6. Odjel jsem na dovolenou. Pěkná cesta do Cervignana, pak přes Nabresinu do Marburgu.

20.6. Párky v Mürzzuschlagu, pak do Vídně. Přesedal a jel celou noc domů. Od 21. 6. do 9. 7. Dovolená. Zase doma, jak hezky a volně. Návštěvy příbuzných a známých v Netolicích, Prachaticích. Pomáhal při sušení sena.

9.7. Ráno z Mahouše s Cahakem. Fotr dovezl na dráhu a řekl nezapomenutelná slova: „Pro vás udělám všecko.“ Jak mile a příjemně to znělo z jeho úst. Do Budějovic, pak do Vídně s Vaškem Jelínkem.

10.7. Jel přes Graz, Lublaň, Nabresinu, Cervignano do Santa Maria La Longa. Tam přijel po půlnoci a ztratil Cahaka.

11.7. Nemohl do bytu, kde byl můj nástupce Flk. Kraft. Já jsem přeložen k Militerkommando Wien-Feldsuperiorat. To bylo překvapení. Celý den jsem přemýšlel na stěhování. Odpoledne se dozvěděl ve Streffleuru, že jsem dostal Signum laudis mit den Schwertern für tapferes und aufopferungsvolles Verhalten vor dem Feinde.276Vojenská záslužná medaile s meči za statečné a obětavé chování před nepřítelem. Dnešní den samá radost – dvojí. Půjdu od tohoto špitálu rád, ačkoliv do Vídně tolik ne.

12.7. Psal moc pošty, vyřídil poslední úřední věci a strojil se na cestu.

13.7. Dopoledne v Udine, Uniformierung a Personalsammestelle u Duba a domů. Odpoledne se strojil na cestu.

14.7. Poslední mše sv. pro vojáky bez vojáků, pak ve špitále a kanceláři. Odpoledne doma a na procházce s poručíkem Steinsdörfem. Večer zbytečně Udine.

15.7. Dopoledne fasoval v Palmanova kuřivo a rum na cestu. Odpoledne jel do Giorgio di Nogaro. Fkt. Heninger-Gerber Josef, pěkná mše sv., ale nesmírné horko. K večeru se vystěhoval, je bez bytu. Přespal dole v zámku.

16.7. Dříve vstal a pilně pakoval a strojil se na cestu. Rozloučil se s Stabsarztem a druhými a po 11. hod. odjel z Marie la Longa. Přes Udine, Cormons, Nabresinu, Lublań rychlíkem do Vídně.

17.7. Začíná nové období mého života. Ve Vídni na Feldsuperiorat a Stadtkommando. Excelence Mosig. Kvartýr našel v XVII. okrese (Hernals), hotel Stalehne, Jörgerstrasse 22. Potom u Anny Kommulové a večer s Cahakem do Netolic a přes Babice do Mahouše. Zase doma.

18.7. Byl v Matouši a Nakří. Na procházce s neteří Mařenkou.

19.7. Večer odjel do Vídně.

20.7. V Cmundu přesedl. Ve vlaku mrzutost s kondukterem. 277Průvodčí. Pozdě přijeli a mrzuté jednání s chlapem. Do bytu a pak na superiorat.

21.7. Elektrikou do X. okresu. V kostele sv. Antonína mše sv. pro vojáky. Kázal německy i česky, potom na superioratu, přihlížel rumlu na Heiratsbüro.278Oddací úřad. Odpoledne doma, budu spát, protože v noci nemohl – pro štěnice – plná postel. Celý nešťastný, spal na kanapi.

22.7. Dopoledne na superioratu a odpoledne hledal byt. 23 7. Dopoledne v rezervní nemocnici 4 v Merdlingu, potom opět v superioratu. Budu jezdit po nemocnicích s Dr. Šetinou – milý hoch. Odpoledne se byl podívat na byt u Trinitářů279Ř ád bosáků Nejsvětější Trojice, který měl původně sbírat almužny na vykupování zajatých křesťanů muslimy. v XVIII. okrese s Fkt. Zhánělem. Hezký pokojík.

24.7. Dopoledne se Šetinou v Monturmagacinu280Výstrojní sklad. , Uniformierung. Odpoledne se odstěhoval do kláštera v XVIII. okrese Gerstboferstrasse 129. Cítím se v tom klášterním pokojíku klidný a blažený. K večeru u Anny pro kleriku a prádlo. Večer dlouho pokuřoval.

25.7. Dopoledne jsem byl opět v Monturdepotu. Po obědě asistoval při pohřbu Fkt. Msgr. Dr. Botka, sekretáře zemřelého arcibiskupa Kohna,281Theodor Kohn v letech 1892–1904 olomoucký arcibiskup. pak v superioratu.

26.7. Mši sv. v superioratu, potom opět s Dr. Šetinou v Uniformierungu-Kriegsministerium.282Ministerstvo války. Odpoledne do Stockerau do kasáren 5. Reit. Schützenregiment.283Jezdecký střelecký pluk. Večer v kině a bídně spal v hotelu Elefant.

27.7. Zpovídal a kázal česky a německy a pak do Vidně. Večer na procházce.

28.7. Odjel do Obereggendorfu. Na Theresienfeldu jsem měl mši sv. a kázání česky a německy. Potom nazpět. Unaven a brzo šel spát.

29.7. Mše sv. v klášterní kapli, pak v superioratu, potom Uniformierung, v Monturdepotu i Kriegsministeriu.

30.7. V superioratu, pak v Kriegspital284Vojenská nemocnice. č. 4. Odpoledne odjel ve strašném dešti do Fischamendu.

31.7. V superioratu. Odpoledne doma. Už se mi zde více líbí. 1. 8. Ve Feldspitale č. 4. ( XXI Baracken)285Barák. , pak v Stiftkaserne286Komplex vojenských budov na Mariahilfestrasse a Stiftstrasse v 7. okrese. Kasárna byla založena v roce 1696. a u 21. Jäger. Pak zpovídal v Kriegspital č. 2., pěkné. Večer u Anny pro věci. 2. 8. Odpoledne v Stiftkaserne – přednášky. Večer Nachtdienst287Večerní služba. ve Feldspital.

3.8. Superiorat, Kriegspital. Odpoledne odjel do Blumau. Večer v české společnosti. Fkt. Lesner a Hojos.

4.8. Mše v Blumau, druhá v Sollenau. Tam ohromné státní továrny na střelný prach. Lid zpustlý, ale vydělávající. Mistři 1000 –1500 korun. Potom do Vídně. Pojedl a hned na Westbahnhof do St. Pölten. Tam v kasárnách, spal u františkánů.

5.8. Vojáci v St. Pölten ke zpovědi nepřišli – samí dezertéři. Jeli pro chleba domů do Herzogenburgen s Fkt. Křížem, bývalým farářem, pak katechetou. Večer přes Tullu do Vídně.

6.8. Dopoledne v kanceláři. Referoval, že v St. Pölten nepřišli vojáci ke zpovědi. Všichni prý u jedné setniny dezertovali.

7.8. V kanceláři. Včera přijel Cahak. Po obědě do St. Pölten. Moc pěkně pochodil – v arestu u vojáků – dezertérů. Večer přijel pozdě v dešti.

8.8. Dopoledne v kanceláři, odpoledne do Schottenringu. Večer na procházce.

9.8. V superioratu, odpoledne doma a pak v Meidlinku. Večer ve Währingru.

10.8. V superioratu, odpoledne doma. Celý den prší.

11.8. Mše sv. v Jubiläukirche288Kaiser Franz Josef Jubiläumkirche. Kostel postavený v letech 1900–1913 v románském slohu. , potom v kostele ve Fischamendu, potom do Vídně. Odpoledne se pakoval a večer na Feldsuperiorat. Odpoledne doma a pak v Schönbrunu s Mitzi Brabcovou.

12.8. Mše sv. – IR 49-Beendigung Anschprach289Ukončena promluvou. , pak IR 83. Feldsuperiorat. Odpoledne v trafice, potkal Schwestr290Sestra. Rosu z Feldspital č. 1317. Potom v Neustiftu. Pěkné chvilky.

13.8. Záhy ráno do St. Pölten. Telegrafenregiment291Telegrafní pluk. – plukovník Tortzka. Po obědě se Spitalzugem292Nemocniční vlak. do Neulengbachu. Jel s námi Ministrpresident Hussarek.293Max von Hussarek (1865–1935), právník a od 28. 7. do 25. 10. 1918 předseda vlády rakouské části monarchie. Hovořili jsme celou hodinu – es ist keine Pasiance! Man graut es der Krieg zu lange.294Žádná trpělivost. Je hrozné, že válka je dlouhá. Moc pěkná zábava.

14.8. Feldsuperiora – Auftritt295Výstup. Szabo – Raport. Odpoledne jel do Brucku. Tam všude mile přijat ve starém lágru u Jančena a Feldkurata Banjase. Spal v lágru. Hejtmané Kettner, Kubeš, nadporučíci Kolář, Štěpánek, Vojtěchovský atd.

15.8. Zpověď a přijímání v špitální kapli, potom v lágru. Dále mše sv. s muzikou – moc pěkná. Potom oběd ve špitále a odjezd do Vídně.

16.8. Dopoledne do Fischamendu a v poledne domů. Večer Philadelfia Brücke umsonst296Marně. čekal.

17.8. Ráno jel s Karlem a pak pěšky na Schottenring. Kaiser Geburtstag – Feldmesse. Pěkná, aeroplány lítaly, kanóny střílely. Odpoledne zůstal tam na faře. Spal dosti dobře.

18.8. Mše sv. pro české vojáky Absentierung297Vzdálení. do Mahouše.

19.8. Přijel do Nákří, pak do Budějovic na biskupství. Potom domů. Jak blaze v Mahouši.

23.8. Večer odjel do Vídně.

24.8. Ráno hned do kanceláře a odpoledne do Brucku. Tam hezká zpověď s promluvou. Potom do lágru a do Vídně.

25.8. Časně ráno do Wiener Neustadtu – mše sv. Potom do Vídně. Pak do špitálu a k švagrové Anně. Večer doma.

26.8. V kanceláři. Písemná aféra s nadporučíkem Cslanym. Rozčílen, mám jít pryč. Rozčílení u superiora.

27.8. V superioratu rozčílen kvůli přeložení, žádal k připuštění ke konkurzu. Odpoledne ve špitále u Anny, potom Monkerl, Philadelfia Brücke. Schönbrunn Garten298Schönbrunnské zahrady. – wunderschön, unvergesslich,299Překrásný, nezapomenutelný. pak na nádraží Ostbahnhof.

28.8. V superioratu, strašně rozčílen. Mám opravdu jít pryč. Přemýšlel, jak to zařídit. Probošt rozčílen okolnostmi u Militärkommanda. Odpoledne zpovídal IR 49-Gersthof, potom Philadelfia Brücke-Monkerl, Schönbrunn Garten.

29.8. Roztrpčen, že mám být přeložen. Potom kupoval s Křížem v Rotenturm. Odpoledne ve špitále u Anny, pak v superioratu, feldvikariatu u Msgra Pavlikovského – velice přívětivý pán. Chtěl jsem dovolenou na konkurz. Prozradil mně, že mám být transferován k 19. sboru. To bylo překvapení, ale poznal, že je to bezpráví, a slíbil pomoc. Jsem zvědav. Potom domů, jsem trochu klidnější.

30.8. V kanceláři – probošt „ Gut gemacht“.300Dobře ujednáno. No dobře. Odpoledne zpovídal 49. Zajímavé, čtyři Češi a všichni ke sv. zpovědi. Pak u probošta v kanceláři. Ten mu řekl, že si ho váží, ale každý pěšák a každý důstojník má větší právo a zastání než polní vikář, a abych zapomněl. Večer strašně rozčílen – 400 korun chtěl, prohnaný, vyvolal a obtěžoval. Strach před následky rozmluvy. Hrozně na duši.

31.8. Také v kanceláři. Pak ve špitále u Anny. Večer smuten.

1.9. Mše sv. ve St. Antonu v X. okrese. Úpěnlivě se modlil a prosil. Bůh mně ulevil a uklidnil. Přes poledne v kanceláři a odpoledne – pěkné kázání. Po poledni jel do Brucku. Tam kázání a zpověď a večer nazpět domů.

2.9. Dopoledne v kanceláři neklidný, odpoledne ve špitále u Anny a v kurzu Kuraten301Pro kuráty. v Stiftkaserne. Pak domů.

3.9. V kanceláři a odpoledne pro tabák. Pak Philadelf. Brucke, Schönbrunn, překrásně – sestry Mandel. Večer domů. Prudký vítr.

4.9. V kanceláři, odpoledne ve špitále u Anny a potom Stiftskaserne. Měl přednášku – Fundamentspropaganda im personlichen Verkehr.302Základní propaganda v personálním styku.

5.9. Naproti Barušce, přijela do kláštera. Potom s ní do města a do špitálu k Anně – dojemné shledání. Odpoledne u IR 4 Vortrag Vaterländisch.303Vlastenecká přednáška. Potom u Barušky až do večera.

6.9. S Baruškou v Schönbrunnu a na Rathaus (marmeláda). Odpoledne u dragounů v XIII. okrese. Potom Philadelf. Brück, Schönbrunn – hezké. Večer s Baruškou a pozdě domů.

7.9. S Baruškou ve Stefansdomu a Burgu. Odpoledne doma. Večer na Südbahnhof do Felixdorfu.

8.9. Gottesdienst304Služby boží. – hezké u pana faráře. V poledne do Vídně, špitál, klášter, potom k Barušce a s ní na dráhu. Chtěl domů, ale trefil krajanky Růženu a Věru z Netolic a doprovodil. Pršelo. Šťasten se vrátil domů.

10.9. Do St. Pölten, odpoledne zpět – Schönbrunnen Park.

11.9. Celý den v Feldsuperioratu. Špatné počasí.

12.9. Do Felixdorfu s Reichenbachem a nazpět. Pak u majora Fritsche.

13.9. Do Reichenau s Reichebachem a majorem Fritschem. Večer nazpět.

14.9. Celý den na Feldsuperioratu.

15.9. St. Pölten a večer zpět.

16.9. Dopoledne Feldsuperiorat. Odpoledne do St. Pölten, dvě přednášky. Theo Dörninger. Večer spal v hotelu Bahnhof.

17.9. Dopoledne v kasárnách a ve špitále. Odpoledne přednáška ve špitále – velmi pěkná.

18.9. Na dráhu do Spratzern a tam dopoledne i odpoledne přednášky. Potom pěšky do St. Pölten. Pak Feldoberkurat Mintschek a Flk. Lux do Herzogenburgu.

19.9. Přednáška v Herzogenburgu, potom přes St.Pölten do Vídně.

20.9. Ve Feldsuperioratu – Mariahilfer Strasse a pak domů.

21.9. Aspangbahnhof – Feldkuraten Mintschek a Šetrna do Wöllersdorfu na pohřeb obětí katastrofy (300). Měl jsem tam řeč. Potom domů.

22.9. Mše sv. ve St. Rudolfu, potom se koupal v garnisonšpitále, potom Feldsuperiorat. V 5 hod. do Pötzleonsdorfu – Spaciergang wunderschön305Překrásná procházka.

23.9. Ráno do Kremže, Mintschek a Lux. Celkem v dobré náladě do Kremže. Mintschek divné jednání. Dopoledne v Mantorzu přednáška, Odpoledne v Kremži na Übungsplace306Cvičiště. a ve špitále. Potom jel do Meidlingu přednášet. Spal ve špitále.

24.9. Odjel do Melku. Tam oběd a pak do Vídně. Bolela hlava.

25.9. Feldsuperiorat a Kriegsministerium. Třenice s Mintschekem – urovnáno a večer odjel domů.

26.9. Ráno do Budějovic. Pucoval kliky kvůli konkursu 307Z poznámek není jasné, o jaký konkurs jde. u Málka, Kaspara aj. V poledne přes Netolice do Mahouše.

27.7. V Mahouši, pak do Babic a potom do Netolic.

28.9. Mše sv. Potom s fotrem kus cesty do Mahouše. Od 29. 9. do 1. 10. pobyt u příbuzných v Mahouši.

2.10. Od 8 –12 hod. dělal v Budějovicích písemné zkoušky z práva, pastorálky, morálky, parafráze. Odpoledne ústní zkoušky z pastorálky, práva, morálky, dogmatiky, fundamentálky, kázání. Approbatus.308Schváleno, potvrzeno. Pak volno. Centrál Kaffe s Kolorovským.

3.10. Dopoledne ve městě, pak na biskupství, approbatus. Potom s Bětuškou na dráhu do Mahouše. Od 4. 10. do 7. 10. u příbuzných a známých v Mahouši, Babicích a Netolicích.

8.10. Ráno se vypravil do města. Košík odnesl Václav večer do Babic. Fotr to přivezl a odvezl mě na dráhu. Potom do Budějovic a Krumlova. Pršelo, mrzutá zpáteční jízda. V noci do Vídně.

9.10. Šťastně přijel a potom ve Feldsuperioratu. Odpoledne doma. Lehl, bolela ho hlava.

10.10. Dopoledne v kanceláři, potom v parlamentě s Fkt. Koutným. Tam s Staňkem309František Staněk (1867–1936). V roce 1918 poslanec Říšské rady a člen Klubu českých agrárníků. , Zahradníkem,310Isidor Bohdan Zahradník (1864–1926), katolický kněz. V roce 1918 poslanec Říšské rady a člen Klubu českých agrárníků. Valouškem311František Valoušek (1863–1932), katolický kněz. V roce 1918 poslanec Říšské radě a člen Českého katolicko-národního klubu. aj. Mluvil také s poslancem Dr. Winterem.312JUDr. Leo (Lev) Winter (1876–1935). V roce 1918 poslanec Říšské rady a člen Klubu německých sociálních demokratů. Odpoledne v kanceláři.

11.10. V kanceláři. Odpoledne u Philadelf. Brücke a Schönbrunn Park. Nachtdienst.

12.10. Ráno jel do X. okresu – Arbeitsheim, marně. Potom v klášteře a kanceláři. Odpoledne na Westbahnhof.

13.10. Ráno do St. Pölten. Tam měl mši sv. a kázání. Odpoledne domů a na procházce.

14.10. V kanceláři. Odpoledne přednáška v Thulgasse v XIII. okrese.

15.10. Ráno v kanceláři. Odpoledne šel na Scheibenberggasse k Msgr. Koberovi. Večer doma.

16.10. Ráno Garnarest,313Posádková věznice. pak v kanceláři. Odpoledne Mayer.

17.10. Feldsuperiorat. Od 2 hod. Msgr. Kober až do 5 hod. Na Jörgerstrasse Hanz Latzen a potom Mayer.

18.10. Feldsuperiorat. S Opletalem do kláštera, potom v kanceláři. Kravál – probošt. Večer marně čekal na Mayera. Mrzutý. Špatné počasí.

19.10. Arbeitsheim v XVI. Okrese, potom v kanceláři. Odpoledne v Stiftkaserne a Westbahnhof.

20.10. Ráno do St. Pölten. Mše sv. pro 25 Schützen – u nich na obědě a pak do Vídně. 21 10. Celý den v kanceláři. Večer naproti Gustlu Währingovi. U Mayera do 10 hod.

22.10. Dopoledne v kanceláři. Odpoledne Hild a venku na hřbitově. Večer v klášteře.

23.10. Celý den v kanceláři. Večer naproti Währingovi.

24.10. Dopoledne v kanceláři. Odpoledne a večer Hild.

25.10. Ráno kancelář. Odpoledne Kober a Hild. Večer v klášteře.

26.10. V kanceláři, pak Militärkommando. Odpoledne do Csaszarköbany. Večer nadporučíci Knopp a Gusticz.

27.10. Zpět do Vídně. Dobře spal.

28.10. V kanceláři a pak Millitärkommando. Odpoledne doma a večer Hild.

29.10. Včera se prohlásil český národ za samostatný. Samostatný je národ můj i má vlast. Upozorňoval na to vojáky. Večer domů, přijel pozdě kvůli zloději vojáku. Musel čekat na vlak.

30.10. V kanceláři a pak Militärkommando. Odpoledne Kober a večer Hild.

31.10. Militärkommando, odpoledne Hild.

1.11. V kanceláři. Vzrušujíci časy a pohnutá doba ve Vídni. Rakousko se rozpadá – malé státy Československo, Polsko, Uhry, Jugoslavia,314V deníku je uveden pro jihoslovanský stát tento název, i když byl oficiálně přijal až 3. 10. 1929. Deutschösterreich atd. Povstávají různé gardy i také červené. V kasárnách na Rossauer Gasse je plno strojních pušek. Dopoledne Hild, pak na hřbitově a odpoledne opět spolu na procházce.

2.11. V kanceláři. Rušný život, všude shon po penězích. Odpoledne služba. Kober, potom Bert. Deistler – Semperstrasse 29. Večer Hild.

3.11. Ráno na Ruckergasse ve XII. okrese. Povstávají Soldatenratt.315Vojenské krysy. Odpoledne Hild. Šťasten.

4.11. V kanceláři. Glücklich, kindisch glücklich.316Šťastný, dětsky šťastný.

5.11. V kanceláři. Odpoledne Kober, Berth Deistler. Večer alles!

6.11. Dopoledne u Tusara317Vlastimil Tusar (1880–1924) sociálně demokratický politik. V letech 1918–1919 působil ve Vídni jako vyjednavač ČSR s představiteli Rakouska. , pak Militärkommando – maršruta.318Marschroute, daný směr cesty. Rozloučil se v menaži a s nemocničními sestrami. Nezapomenutelné. Domů pakovat a večer odjíždím. Ještě u nádraží Letzte Worte, Letzte Grüsse.319Poslední slova, poslední pozdravy. na nádraží prohlídky, ale celkem se dobře dostal do Čech.

Zápis ze 6. listopadu 1918 můžeme považovat za poslední záznam z jeho válečných zážitků. V deníkových záznamech páter J. E. Eybl pokračoval až do 5. dubna 1920. V nich ale popisoval události, jež jej jako katolického duchovního potkaly v novém státě. Do Čech se vrátil už jako bývalý příslušník c. a k. vojska. Dne 15. listopadu byl sice přijat do armády Československé republiky, ale zároveň přeložen jako polní kaplan do zálohy. Do aktivní vojenské služby se již nevrátil. Podle záznamů ve svých denících se choval vždy jako Čech, neváhal vystoupit na obranu českých vojáků, kterým někteří rakouští důstojníci přisuzovali zbabělost a neloajalitu k monarchii, aby tak dosti často zakryli tímto tvrzením svou neschopnost a válečnické diletantství. Projevoval statečnost a smysl pro povinnost, když v první linii dával duchovní útěchu umírajícím vojákům. Vznik Československého státu srdečně přivítal. Antimaďarismus a antisemitismus, jenž se na stránkách deníků občas objevuje, byl v tehdejší české společnosti běžný, o čemž se můžeme dočíst i v nejslavnějším románu z této války Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války od Jaroslava Haška. Masakry, které páter J. E. Eybl zažil na frontě, a utrpení raněných vojáků v lazaretech na něm zanechaly stopy. Pochybnosti o existenci Boha, které pronášela řada těžce raněných vojáků, se jej, duchovního, musely dotknout. Také se smrtí bratra, kterého se snažil uchránit před hrůzami fronty, se těžko vyrovnával. Podle současníků válku odsuzoval a vyjadřoval se o ní způsobem, „nad nímž by musel Bůh přimhouřit všechny oči“.FN320


The First World War in Diaries of Chaplain P. Jan Evangelista Eybl (Part 3)

(Summary)

Miloš Garkisch

The Austria-Hungary army offered to its soldiers clergy service too. For this service there were set up chaplains. They took part in the First Word War together with soldiers. One of them was a chaplain J. E. Eybl, a chaplain of the 91st infantry regiment in České Budějovice. Eybl was an inspiration for one of characters of Hašek’s fiction The Good Soldier Švejk. After the war, he lived in Beroun too and he left his interesting war diary and many photos. The third part of edition points at events at Italian front since 1915 till the end of the war.


[1] Italsky Isonzo. Bitva probíhala ve dnech 10. 11. 1915 až 29. 11. 1915.
[2] Světlomety.
[3] Světlice.
[4] Prapor.
[5] Johann von Mossig, generál major. Velitel 17. pěší brigády.
[6] Oberst.
[7] Alfred Steinsberg, plukovník, velitel 91 pluku, pak velitel 3. pěší brigády. V listopadu 1918 generálmajor.
[8] Oberstleutenant.
[9] Josef Schneider, polní podmaršál. V roce 1917 velitel 28. pěší divize.
[10] Ochranná děla. Při nedostatku speciálních protiletadlových děl, sloužily k ochraně převážně lehké polní houfnice na různě vyzvednutých lafetách.
[11] Pochodový prapor.
[12] Odchod.
[13] Hauptmann.
[14] Pozice, zákopy.
[15] Střelba z pušek.
[16] Dělostřelectvo.
[17] Úsek.
[18] Zásobování mužstva potravinami.
[19] Přímý zásah.
[20] Kryt.
[21] Setnina.
[22] Místo první pomoci.
[23] Ženista.
[24] Mše byla sloužena na počest nastoupení císaře Františka Josefa na trůn. Císař se ujal vlády 2.12.1848.
[25] Sebezmrzačení.
[26] Průstřely rukou.
[27] Bojové postavení pěší jednotky.
[28] Výzbroj a pušku.
[29] Rittmeister, setník.
[30] Děla.
[31] Artur Winkler (1858–1934), generálmajor, velitel 61. pěší divize.
[32] List České strany křesťansko-sociální (1906–1938).
[33] Vyznamenání.
[34] Nábojnice.
[35] Oberlautnant.
[36] Letci.
[37] Leutenant.
[38] Křídlo.
[39] Politický katolický týdeník (1871–1937).
[40] Bitva.
[41] Je udílena najednou v případě bezprostředního nebezpečí smrti, bez předchozího jednotlivého vyznání.
[42] Korporal, desátník.
[43] Průstřel hlavy.
[44] Pevnost Lovčen byla dobyta 13. 1. 1916 a Černohorské království kapitulovalo 26. 1. 1916.
[45] Vystřídání.
[46] Polní houfnice.
[47] Těžké houfnice.
[48] Moždíř.
[49] Lodní děla.
[50] Dalekonosné německé baterie.
[51] Promluva (homilie kázání).
[52] V Haliči.
[53] Velitelství pluku.
[54] Tvůrci pomníku byli architekt, jednoroční dobrovolník, desátník Ladislav Novák a nadporučík Václav Urban.
[55] Bubnová palba.
[56] Prorazili drátěné překážky.
[57] Pekelná palba.
[58] Vystřídán.
[59] Sborový dělostřelecký pluk.
[60] Pěší divize.
[61] Četa.
[62] Vrchní stavební rada.
[63] Pomocník u vozatajstva.
[64] Polní velitelství.
[65] Dovolená.
[66] Začala pátá bitva na Soči.
[67] Útok.
[68] Ř ád Františka Josefa.
[69] Vůdce nákladních soumarů.
[70] Hrdinská smrt za vlast.
[71] Plukovní kancelář.
[72] Příprava ke zpovědi.
[73] Arcivévoda Josef August, polní maršál (1872–1962), v roce 1915 byl velitelem 7. sboru.
[74] Rozkaz.
[75] Fähnrich.
[76] Výtečný pluk.
[77] Kulomet.
[78] Plamenomety.
[79] Ručními granáty.
[80] Vrhače min.
[81] Medaile za statečnost.
[82] Alfréd von Schenk, generál pěchoty (1863–1952), velitel 9. pěší divize.
[83] Felizian Krasel von Morwitzer, generálmajor, velitel 12. pěší divize.
[84] Slavnostní pochod.
[85] Zákopníci.
[86] Týden pašijový, velikonoční.
[87] Vojenské polní tažení.
[88] Lesní slavnost.
[89] Blízko vznešených, není blízko Bohu.
[90] Chorobně chytrý Orgelmeister.
[91] Vyznamenání.
[92] Porada důstojníků.
[93] Svetozar Boroevič von Bojna (1856–1920), generálplukovník, velitel 5. armády. Jeden z nejschopnějších rakousko-uherských velitelů. V únoru 1918 byl jmenován polním maršálem.
[94] Dodavatelé.
[95] Jídelna.
[96] Půjčka.
[97] 141 žádostí.
[98] Cvičení pluku.
[99] Velitel brigády. Vojáci 91. pěšího pluku na italské frontě u Doberda, 1916 Státní okresní archiv Beroun, f. J. Eybl
[100] Čestný odznak II. stupně (II. třídy).
[101] Prosíme Všemohoucího…
[102] Důstojnický zástupce.
[103] Hudba při hostině.
[104] Štáb pluku.
[105] Formacích.
[106] Židovské hospodářství.
[107] Označení strany při cvičení.
[108] Oddíly.
[109] Připraven k pochodu.
[110] Pevnost chránící vstup do Brennerského průsmyku.
[111] Pluk se zúčastnil rakousko-uherské ofenzívy v jižním Tyrolsku, která trvala od 15. 5. do 8. 6.
[112] Oznámení k přesunu.
[113] Vypleněné.
[114] Neutěšenost.
[115] Odpočívají.
[116] Koňař.
[117] Průsmyk.
[118] Bez útěchy.
[119] Ubytovatelé.
[120] Hraniční pevnost na „Planině sedmi obcí,“ ležící asi 20 km jihovýchodně od Tridentu.
[121] Italové byli z této oblasti vytlačeni ofenzívou rakousko-uherských vojsk, která začala 15. května 1916.
[122] Velitel brigády.
[123] Karl Wanek, v roce 1918 generálmajor. V roce 1916 velel 17. pěší brigádě.
[124] Velitel divize.
[125] Arcivévoda Karel (1887–1922). Počátkem roku 1916 byl povýšen do hodnosti generál jezdectva a jmenován velitelem XX. armádního sboru. Od listopadu 1916 rakouský císař Karel I.
[126] Hraniční pevnost na náhorní plošině Lavarone (Laufraun), ležící přímo na rakouských hranicích s Itálií.
[127] Sídlo velitelství pevnostního uskupeni Forgaria – Lavarone.
[128] Armádě velel generálplukovník Hermann Kövess von Kövessháza (1854–1924).
[129] Provoz.
[130] Hlavní město rakouské korunní země Bukoviny.
[131] Společenskou hru.
[132] Ženisté.
[133] Velitelství 17. sboru.
[134] Val Segano, údolí na jihu Dolomit.
[135] Pevnost u Tridentu.
[136] Jízda.
[137] Buď zdráva jediná naděje.
[138] Plukovní lékař.
[139] Útočil.
[140] Obnoven, doplněn.
[141] Plynové masky.
[142] Vrchní lékař.
[143] Plynový útok.
[144] Přeběhlík.
[145] Začala šestá bitva na Soči.
[146] Bomby naplněné plynem.
[147] Podzemní kryt.
[148] Uzavírací palba. Zdechliny vojenských koní po bojích u Doberda, červenec 1916 Státní okresní archiv Beroun, f. J. Eybl
[149] Spor.
[150] Masové hroby.
[151] Povyk, mela.
[152] Domobranecký pěší pluk.
[153] Vojenský oddíl.
[154] Císař František Josef I. se narodil 18. srpna 1830.
[155] Domobranecký pěší pluk.
[156] Smraďoch, tchoř, rýpal.
[157] Zánět cévnatky v oku.
[158] Výnos.
[159] Velitel baterie.
[160] Sluha.
[161] Velitel praporu.
[162] Důstojníci s chutí do života.
[163] Oddělit se.
[164] Probíhala sedmá bitva na Soči.
[165] Úspěch.
[166] Rozbit.
[167] Dvoukolový jednospřežný vůz.
[168] Identifikační lístky padlých vojáků.
[169] Probíhala osmá bitva na Soči.
[170] Bubnová palba.
[171] Aurel von Le Beau (1866–1922), generálmajor. V říjnu 1916 náčelník štábu V. armády.
[172] Povolení k převozu mrtvoly.
[173] Ř editelství státních drah.
[174] Prozatímní sluha Fkt Eybla
[175] Záložní nemocnice, oddělení V., pokoj 73.
[176] Staniční velitelství.
[177] Shromažďovací místo.
[178] Švagrová.
[179] Zugsführer.
[180] Protiletadlové baterie.
[181] Železniční stanice na trati Štýrský Hradec–Terst. Asi 75 km od Terstu.
[182] Montour, (mundur) uniforma.
[183] Nový sluha Fkt Eybla.
[184] V rozkaze.
[185] Průstřel břicha.
[186] Výkaz služeb božích.
[187] Zpoždění.
[188] Úderné oddíly.
[189] Pomohla naše víra.
[190] Kulomety.
[191] Večer na rozloučenou.
[192] Přírůstek.
[193] Hlas lidu. Politický katolický týdeník (1871–1937).
[194] Světlomety.
[195] Velitelství mysliveckého praporu.
[196] Landsturm-Feld-Artillerie. Domobranecké polní dělostřelectvo.
[197] Assentiren, odvádět.
[198] Protiletadlová baterie.
[199] Třídicí obvaziště raněných.
[200] Světnice č. 9.
[201] Polní mše k poctě Panny Marie.
[202] Dělostřelecké postavení.
[203] Otče, volám Tě.
[204] Modlitba za císaře.
[205] Hezký, veselý.
[206] Pane, nejsem hoden.
[207] Podvod „Domov vojáků“ v Opčině.
[208] Svátek (jmeniny) císařovny Zity.
[209] Slavnostní bohoslužba.
[210] Zvláštní pobožnost, konaná v květnu před obrazem, sochou nebo oltářem Panny Marie.
[211] Ř ád Františka Josefa.
[212] Oslava narozenin císařovny Zity.
[213] V deníku použil tento český výraz.
[214] Začala desátá bitva na Soči.
[215] Štábní lékař rakouské admirality.
[216] Střelba duní dnem i nocí.
[217] Polní myslivci.
[218] Infanterie regiment – pěší pluk.
[219] Člen františkánského řádu.
[220] Vrchní štábní lékař.
[221] Pilně.
[222] Kluč – kopec nad Proseccem s vyhlídkou na Terst .
[223] Letišti.
[224] Hejtman Viktor Schünzel se narodil 26. 12. 1884 v Jeseníku. Byl uznávaným pilotem rakousko- uherského vojenského letectva a nositelem řady vysokých vyznamenání jak rakouských, tak německých. V době smrti byl velitel 28. Flügu v Proseccu.
[225] Se zabili.
[226] Ozdoben květinami.
[227] Podivukrásné hodiny, půvabné, nezapomenutelné.
[228] Setkání.
[229] Ferdinand Koburský byl 14. 8. 1887 zvolen bulharským knížetem. Králem (carem) byl provolán v září 1908.
[230] Odstřelování skal.
[231] Abfuhr, odvoz.
[232] Provoz.
[233] Milé a tak příjemné. Zvláště dojemné.
[234] Lajdáctví.
[235] Broskve.
[236] Dostat uniformu.
[237] S poručíkem měl feldkurát spor asi pro nesrovnalosti v účetních knihách. Z německého textu to není jasné. Z věty „Ich habe keine Geheimmisse“ (nemám žádné tajné mše) by mohlo vyplývat, že byl podezříván, že nevedl počet církevních úkonů, za které byl honorován.
[238] Lékárna.
[239] V záležitosti cti poručíka W. Spor chtěli řešit soubojem.
[240] Velitel sanitní služby.
[241] V blízkosti mola a budov paroplavební společnosti Austro-Americana.
[242] Centrální topení, centrální kuchyně.
[243] Začala dvanáctá bitva na Soči. Německo-rakouská ofenzíva prolomila italskou frontu u Caporetta. Zajatí Italové na obvazišti. Eybl pátý zprava uděluje poslední pomazání, 1917 Státní okresní archiv Beroun, f. J. Eybl
[244] Přišla šťastná hodina s Annou.
[245] Nemocnice Červeného kříže.
[246] Přišla šťastná hodina s Annou. Název lodi.
[247] Střelci.
[248] Souhlas s dovolenou.
[249] Gmünd.
[250] Přídělové místo.
[251] Infanterie Regiment. Pěší pluk.
[252] Devátá neděle před Velikonocemi.
[253] Mnoho povolaných, málo vyvolených.
[254] Karty.
[255] Dodatečný.
[256] Žádné dovolení.
[257] Jižní dráha.
[258] Dobrodružství.
[259] Bezvládí.
[260] Vzájemné přemístění.
[261] Kapavková nemocnice.
[262] Vojenskou duchovní správu.
[263] Hlavní věc, že máme v hubě cigaretu.
[264] Pěší pochod.
[265] Bohoslužba k svátku císařovny Zity.
[266] Hospodě.
[267] Bohatý nadutec.
[268] Vinný sklep.
[269] Narozeniny císařovny.
[270] Nálada.
[271] Trapný.
[272] Zastavit vyšetřování.
[273] Kněz v menáži.
[274] Do 20. 6. přestal Fkt. Eybl přestal psát záznamy po dnech.
[275] Pokus rakousko-uherského velení o rozsáhlou ofenzívu mezi Asiagnem (v Alpách) a Jaderským mořem.
[276] Vojenská záslužná medaile s meči za statečné a obětavé chování před nepřítelem.
[277] Průvodčí.
[278] Oddací úřad.
[279] Ř ád bosáků Nejsvětější Trojice, který měl původně sbírat almužny na vykupování zajatých křesťanů muslimy.
[280] Výstrojní sklad.
[281] Theodor Kohn v letech 1892–1904 olomoucký arcibiskup.
[282] Ministerstvo války.
[283] Jezdecký střelecký pluk.
[284] Vojenská nemocnice.
[285] Barák.
[286] Komplex vojenských budov na Mariahilfestrasse a Stiftstrasse v 7. okrese. Kasárna byla založena v roce 1696.
[287] Večerní služba.
[288] Kaiser Franz Josef Jubiläumkirche. Kostel postavený v letech 1900–1913 v románském slohu.
[289] Ukončena promluvou.
[290] Sestra.
[291] Telegrafní pluk.
[292] Nemocniční vlak.
[293] Max von Hussarek (1865–1935), právník a od 28. 7. do 25. 10. 1918 předseda vlády rakouské části monarchie.
[294] Žádná trpělivost. Je hrozné, že válka je dlouhá.
[295] Výstup.
[296] Marně.
[297] Vzdálení.
[298] Schönbrunnské zahrady.
[299] Překrásný, nezapomenutelný.
[300] Dobře ujednáno.
[301] Pro kuráty.
[302] Základní propaganda v personálním styku.
[303] Vlastenecká přednáška.
[304] Služby boží.
[305] Překrásná procházka.
[306] Cvičiště.
[307] Z poznámek není jasné, o jaký konkurs jde.
[308] Schváleno, potvrzeno.
[309] František Staněk (1867–1936). V roce 1918 poslanec Říšské rady a člen Klubu českých agrárníků.
[310] Isidor Bohdan Zahradník (1864–1926), katolický kněz. V roce 1918 poslanec Říšské rady a člen Klubu českých agrárníků.
[311] František Valoušek (1863–1932), katolický kněz. V roce 1918 poslanec Říšské radě a člen Českého katolicko-národního klubu.
[312] JUDr. Leo (Lev) Winter (1876–1935). V roce 1918 poslanec Říšské rady a člen Klubu německých sociálních demokratů.
[313] Posádková věznice.
[314] V deníku je uveden pro jihoslovanský stát tento název, i když byl oficiálně přijal až 3. 10. 1929.
[315] Vojenské krysy.
[316] Šťastný, dětsky šťastný.
[317] Vlastimil Tusar (1880–1924) sociálně demokratický politik. V letech 1918–1919 působil ve Vídni jako vyjednavač ČSR s představiteli Rakouska.
[318] Marschroute, daný směr cesty.
[319] Poslední slova, poslední pozdravy.
[320] Rudolf KADEŘÁBEK, Zapomenutý feldkurát Ibl, ECHO, č. 25, 30. 6. 1998, s. 3.